کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

انبار (کنترل موجودی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

انبار (کنترل موجودی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار انبار کنترل موجودی کاربرد کامپیوتر​

 • معرفی فرمول ساخت و نقشه (BOM) محصولات    
 • امکان برآورد قیمت تمام شده براساس فرمول ساخت (برآورد قیمت تولید و قیمت محصول نهایی)
 • امکان کنترل مقدار مصرف مواد در تولید و نمایش انحرافات
 • امکان معرفی 20 نوع ویژگی برای هرکالا جهت پیاده سازی فرآیندهای برنامه ریزی انبار و تولید
 • امکان تعریف انبار واسط، قرنطینه، در جریان ساخت و انبار کنترلی
 • پشتیبانی از دستگاه بارکد خوان و تولید بارکد براساس ساختار درختی

مشخصات سیستم انبارداری

 • بازسازی همزمان مبالغ اسناد صادره (حواله ها) در صورت تغییر اسناد وارده -
  معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد صادره مرتبط -
  (حواله مصرف) به صورت اتوماتیک
  قیمت گذاری اتوماتیک محصولات در رسیدهای تولید از حواله های مواد مصرفی -
  برآورد تولید (سنجش مقدار مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  (با توجه به فرمول ساخت
  برآورد قیمت محصول (سنجش مبلغ مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  با توجه به فرمول ساخت

 • کنترل مقدار مصرف مواد در تولید محصول با امکان نمایش انحرافات به وجود آمده
  معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا جهت ردیابی ورود و خروج کالاها به تفکیک ویژگیها -
  قیمتگذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با روشهای میانگین دائمی -
  و ادواری،FIFO و LIFO
  قیمت گذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با توجه به ویژگی های کالا -
  (روش شناسایی ویژه)
  ثبت سفارشات خرید، فروش و تولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره مربوطه -

 • ثبت درخواست کالا -
  گزارش مانده سفارشات خرید، فروش، تولید و درخواست کالا -
  ثبت رسیدهای موقت و کنترل کیفیت کالا -
  استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت کالاها در اسناد انبار و لیست انبارگردانی -
  اتصال به باسکول و ترازوهای دیجیتال جهت ثبت وزن در اسناد انبار -
  تولید و چاپ بارکد با توجه به ساختار مورد نیاز کاربر -

 • ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک سند مغایرت (کسری و اضافات) انبارگردانی -
  امکان ثبت اسناد تعدیلی جهت ویرایش قیمت کالاها در اسناد وارده و صادره -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری و فاکتورهای خرید و فروش از اسناد وارده و صادره -
  معرفی و ثبت مراکز هزینه و پروژه ها در اسناد انبار و تهیه گزارشات مربوطه -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک درمراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم انبارداری

 • بازسازی همزمان مبالغ اسناد صادره (حواله ها) در صورت تغییر اسناد وارده -
  معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد صادره مرتبط -
  (حواله مصرف) به صورت اتوماتیک
  قیمت گذاری اتوماتیک محصولات در رسیدهای تولید از حواله های مواد مصرفی -
  برآورد تولید (سنجش مقدار مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  (با توجه به فرمول ساخت
  برآورد قیمت محصول (سنجش مبلغ مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  با توجه به فرمول ساخت

 • کنترل مقدار مصرف مواد در تولید محصول با امکان نمایش انحرافات به وجود آمده
  معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا جهت ردیابی ورود و خروج کالاها به تفکیک ویژگیها -
  قیمتگذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با روشهای میانگین دائمی -
  و ادواری،FIFO و LIFO
  قیمت گذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با توجه به ویژگی های کالا -
  (روش شناسایی ویژه)
  ثبت سفارشات خرید، فروش و تولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره مربوطه -

 • ثبت درخواست کالا -
  گزارش مانده سفارشات خرید، فروش، تولید و درخواست کالا -
  ثبت رسیدهای موقت و کنترل کیفیت کالا -
  استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت کالاها در اسناد انبار و لیست انبارگردانی -
  اتصال به باسکول و ترازوهای دیجیتال جهت ثبت وزن در اسناد انبار -
  تولید و چاپ بارکد با توجه به ساختار مورد نیاز کاربر -

 • ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک سند مغایرت (کسری و اضافات) انبارگردانی -
  امکان ثبت اسناد تعدیلی جهت ویرایش قیمت کالاها در اسناد وارده و صادره -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری و فاکتورهای خرید و فروش از اسناد وارده و صادره -
  معرفی و ثبت مراکز هزینه و پروژه ها در اسناد انبار و تهیه گزارشات مربوطه -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک درمراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم انبارداری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار انبار (کنترل موجودی)

 • امكان لینك به سیستمهای خرید و فروش ، حسابداری و … وثبت اتوماتیك اسناد از آن سیستمها
 • راهنمای كار بسیار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • امكان رویت تغییرات جدید برنامه
 • امكان تنظیم ستونهای مربوط به گزارشات و اسناد
 • امكان معرفی كلیدهای میانبر در برنامه

معرفی انبارها 

 • تعیین قیمت گذاری حواله ها در هر انبار به روشهای میانگین،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداری
 • امكان قیمت گذاری حواله ها با توجه به ویژگی های كالا
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انبارها
 • امكان ثبت موجودی منفی برای كالاها
 • امکان تعیین کالاها درهر انبار
 • تعیین نحوه شماره گذاری اسناد (اتوماتیك و دستی)
 • تنظیم سطح دسترسی كاربران به هر انبار

معرفی كالاها 

 • گروه بندی كالا در ۵ سطح جهت استفاده در گزارشات
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا بصورت :

نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه

 • امكان ثبت كد حساب(حسابداری) معین برای كالا ها و گروه کالا
 • امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قیمت اسناد (به صورت ثابت و متغیر) و نمایش در گزارشات

ویژگی های کالا 

 •  در سیستم امکان معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فنی، سریال، سری ساخت و …). این ویژگیها با اتصال به هر کالا موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ویژگیهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب خارج نماید. این اقدام باعث امتیازات زیر می گردد :

 

 • كنترلهای مربوط به خروج كالاها با ویژگی
 • ردیابی کالاها جهت نمایش ورود و خروج هر کالا به تفکیک ویژگی در گزارشات
 • قیمتگذاری حواله های انبار به تفکیک ویژگی ها
 • تعیین قیمت پیش فرض برای هر واحد كالا
 • امكان معرفی گروه های قیمت مختلف برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت
 • امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل
 • امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا
 • امكان ثبت از باركد و دیتا کالکتور جهت معرفی كد كالاها و استفاده مستقیم در اسناد انبار
 • امکان تولید بارکد برای کالاها با توجه به ویژگیهای که در خط تولید و بسته بندی مورد نیاز است.
 • امكان فراخوانی اطلاعات از باسكول دیجیتال
 • امکان ثبت تصاویر کالا

معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان 

 • معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان
 • تعیین كد حساب (حسابداری) برای تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گروه بندی تحویل دهندگان / گیرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به هر گروه تحویل دهندگان / گیرندگان

امکانات

 • امكان معرفی مراكز هزینه در ۳ سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات
 • معرفی ارزها و معرفی نرخ برابری آنها با ریال
 • معرفی انواع سند وارده و صادره
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انواع سند
 • تعیین اسناد انبار مرتبط با سیستمهای خرید و فروش
 • امكان مستثنی كردن هر نوع سند از قیمتگذاری
 • تعیین گروه های تحویل دهنده / گیرنده مرتبط با هر نوع سند
 • امكان معرفی فرمول ساخت و ثبت اتوماتیک رسیدها و حواله های مرتبط
 • كنترلهای مربوط به ذخیره و ویرایش اسناد با امكان تعیین سطح دسترسی كاربران از قبیل :
 • هشدار جهت نقاط بحرانی ، سفارش و …
 • كنترل موجودی در اسناد
 • طراحی فرم های چاپ اسناد انبار
 • امکان معرفی ۲۰ مشخصه برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان جهت استفاده در اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد وارده (قبض ورود كالا و برگشت از فروش و …) و صادره (حواله خروج كالا ، برگشت از خرید و…)
 • ثبت رسیدهای موقت و امکان کنترل کیفیت کالاها و تایید آنها جهت ثبت در اسناد وارده و رد آنها جهت حواله ضایعات
 • ثبت اسناد با وضعیتهای موقت ، تایید ، تصویب و باطل
 • قیمت گذاری اتوماتیك اسناد صادره بر اساس روش تعیین شده هر انبار (میانگین، FIFO، LIFO)
 • بازیابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغییر اسناد وارده
 • مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دریافت قیمت از یکدیگر
 • امكان ثبت نرخ ارزی در اسناد ورودی
 • امکان درج اسناد انبار به تاریخهای قبل
 • امکان ثبت اسناد مربوط به انتقال بین انبارها
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد انبار به صورت اتوماتیک
 • تعیین مراكز هزینه و شماره اموال در اسناد وارده و صادره
 • ثبت سند از دستگاه باركد خوان
 • امكان ثبت ویژگی كالا در اسناد وارده و انتخاب شماره فایل در هنگام صدور اسناد صادره
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش وتولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره
 • امکان ثبت درخواست کالا

انبارگردانی

 • ثبت شمارش اول ، شمارش دوم ، شمارش نهایی و تغییرات موجودی حین شمارش
 • امكان انجام انبارگردانی به تفكیك شماره فایل كالاها
 • امكان ثبت اسناد تعدیل جهت وارده ها و صادره ها
 • امكان انبارگردانی به دفعات دلخواه در هر دوره مالی
 • امکان ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره با توجه به انبارگردانی و ثبت مغایرتهای آن

حسابداری انبار 

 • صدور اتوماتیك اسناد حسابداری قبوض ورود و حواله های انبار و مغایرت انبارگردانی
 • تعیین نحوه ثبت سند حسابداری اتوماتیك هر نوع سند انبار و مغایرت انبارگردانی
 • امكان ثبت هزینه های اضافی (حمل ، كارمزد انبارداری و…) در اسناد حسابداری انبار

ارتباط سیستم انبار با سیستمهای خرید و فروش 

 • امكان تخصیص اتوماتیك شماره سفارش ( بر اساس تاریخ تحویل ، اولین سفارشی را كه دارای مانده است ابتدا خارج می كند )
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش در انبارداری و ارتباط آن ها به اسناد وارده و صادره

كلیه گزارشات در صورت نیاز، به تفكیك تحویل اشخاص، كالاها، گروههای كالا و مشتری و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است. امكان انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری در تمامی گزارشات مهیا می باشد. همچنین سطح دسترسی كاربران به هر گزارش قابل تعریف می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست انبارها، كالاهـا و گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص، مراكز هزینه، محصولات و اسناد
 • گردش اسناد ورودی و خروجی
 • كاردكس كالا (ریالی – تعدادی)
 • صورت اسناد وارده و صادره
 • گردش رسیدهای موقت
 • گردش سفاشات
 • صورت ریز مانده سفارشات
 • صورت برآورد سفارشات
 • گردش درخواستهای کالا
 • صورت مانده درخواست های کالا
 • گردش تحویل دهندگان / گیرندگان و گروه های تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گردش گروه های كالا
 • گردش كالا به تفكیك انبار
 • گردش كالا به تفكیك نوع سند و ارز
 • گردش مراكز هزینه
 • گردش كالا با لینك خرید و فروش
 • موجودی كالا با تفكیك ویژگی كالا و انبار و نوع سند
 • موجودی كالا با احتساب سفارشات
 • كنترل موجودی كالا با سفارشات به صورت تحلیلی
 • موجودی گروه های كالا به تفكیك انبارها و نوع سند
 • صورت خلاصه سفارشات، مراكز هزینه، گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص
 • برچسب (تگ) انبارگردانی
 • لیست شمارش انبارگردانی
 • برآورد تولید : با استفاده از فرمول ساخت تعریف شده برای هر محصول این گزارش می تواند با نمایش و مغایرتگیری از “کالاهای تشکیل دهنده یک محصول (به همراه موجودی مقداری و مبلغی آنها)” و “مقدار درخواستهای محصول انتخاب شده”، کسری آنها را جهت تولید مجدد محصول انتخابی نمایش داده و موجب برآورد مقداری و مبلغی تولید آتی آن محصول گردد.
 • برآورد قیمت محصول : این گزارش با استفاده از مانده موجودی ریالی مواد تشکیل دهنده هر محصول، بهای تمام شده آن محصول را جهت برآورد تولید نمایش می دهد.
 • كنترل موجودی تولید : در این گزارش، سیستم مغایرت بین مقادیر تعریف شده در فرمول ساخت هر محصول و مقادیر استفاده شده در اسناد را برای همان محصول مورد بررسی قرار داده و انحراف آنها را جهت کنترل موجودی محصولات تولید شده نمایش می دهد.
 • گزارش قیمت تمام شده تولید:در این گزارش ِ محصولات و مواد مصرفی آنها نمایش داده می شوند و با توجه به میزان وقیمت مواد مصرفیِ قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد.
 • امكان اخذ گزارشات موجودی و گردش كالاها بصورت تجمیعی در ماهها و سالهای مختلف

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[6.446]1402/07/17نمایش کالاهای بکار رفته در اسناد هنگام ویرایش گروههای قیمت کالارجوع کنید به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت کالا / ویرایش
در صورتی که سطری در اسناد بکار رفته باشد، علامت مربع سرمه ای رنگ روی ستون ردیف ظاهر می شود
[6.441]1402/05/09افزایش تعداد هزینه های اضافی به 10 تارجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / هزینه های اضافی
[6.417]1401/11/09بسته بندی اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / بسته بندی

برای توضیحات بیشتر این قسمت با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید
[6.414]1401/09/26امکان ادغام فقط بندهای بدهکار یا فقط بندهای بستانکار در ثبت سند حسابداریرجوع کنید به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
[6.414]1401/09/26پیوست و شناسنامه محصول به محصولات اضافه شدندرجوع کنید به : اطلاعات پایه / محصولات / جدید یا ویرایش
[6.412]1401/09/20امکان اخذ گزارش از تحویل دهندگان/گیرندگان اصلی-بجز موجودی اول دورهرجوع کنید به گزارشات زیر :

کاردکس کالا
گردش تحویل دهندگان/گیرندگان
گردش گروههای تحویل دهنده/گیرنده
صورت خلاصه تحویل دهندگان/گیرندگان
صورت خلاصه گروههای تحویل دهنده/گیرنده


[6.406]1401/07/10ثبت زمان تغییر عکس کالاهارجوع کنید به :

اطلاعات پایه / کالاها / ویرایش / تصویر کالا
[6.405]1401/06/29پیوست اسناد به بانک اطلاعاتی منتقل شدتا این نسخه ، پیوستهای اسناد ، فایلهایی روی هارد بودند و فقط لینک آنها به اسناد پیوست می شد و با حذف فایل از روی هارد ، پیوست نیز حذف می شد .
از این نسخه ، پیوستها به بانک اطلاعاتی منتقل می شوند و با حذف فایل از روی هارد ، حذف نخواهند شد و همراه با نسخه های پشتیبان ، بایگانی می شوند .
[6.405]1401/06/29امکان مشاهده و تغییر پیوستها از روی لیست اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / عملیات / پیوست
[6.404]1401/06/22امکان مشاهده و تغییر پیوستها از روی لیست اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / عملیات / پیوست
[6.403]1401/06/12راس گیری از ورود یا خروج کالاها اضافه شدرجوع کنید به گزارشات زیر / کلیک راست روی گزارش :
گردش تحویل دهندگان / گیرندگان
گردش مراکز هزینه
گردش پروژه ها
گردش گروههای کالا


[6.401]1401/06/01گزارش اتوماتیک "لیست کالاهای قابل رسیدگی" اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / گزارشات / تنظیم گزارشات اتوماتیك هنگام اجرای برنامه

این لیست کالاهایی که موجودی آنها به نقطه بحران یا سفارش یا حداکثر یا ... رسیده باشد را اتوماتیک در ابتدای اجرا برنامه نمایش می دهد


[6.395]1401/04/15قیمت گذاری اسناد بر اساس گروههای قیمترجوع کنید به :
لیست اسناد / اسناد انبارداری / نگهداری / قیمت گذاری اسناد وارده بر اساس گروههای قیمت
یا
لیست اسناد / سفارشات / نگهداری / قیمت گذاری سفارشات بر اساس گروههای قیمت
[6.393]1401/04/08امکان درگیری یا عدم درگیری مرکزهزینه در مانده سفارشاترجوع کنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت مانده سفارشات / مرکزهزینه در مانده سفارشات لحاظ شود
[6.392]1401/04/04* امکان استفاده از لیست برای ویژگی های کالاهارجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / کالاها / ویژگیهای کالا / نوع "لیست - عبارت" . "لیست - اعداد " اضافه شد
با انتخاب این نوع ، می توانید برای ان ویژگی ، عباراتی تغریف کرده و موقع ویرایش از لیست عبارات تعریف شده انخاب کنید
[6.392]1401/04/04گزینه "ابتدا بندهای بدهکار ذخیره شوند" به صدور اسناد حسابداری اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
[6.390]1401/03/24امکان تغییر کد همزمان در تمام برنامه های لینک شدهاز این نسخه ، این امکان فراهم شده است که برای تغییر کد یکی از اطلاعات پایه در تمام سیستمهای لینک شده، می توانید از سیستم مادر اقدام به تغییر کد کنید و این تغییر بطور همزان در تمام سیستمها اتفاق خواهد افتاد.

سیستمهای مادر برای اطلاعات پایه مشترک سیستمها به شرح زیر هستند :
* برای حسابها ، زیر حسابها ، مراکز هزینه ، پروژه ها ، ارزها : سیستم حسابداری
* برای کالاها ، ویزیتورها : سیستم خرید و فروش
* برای انبارها : سیستم انبارداری

به عنوان مثال ، در صورتی که کد حساب صندوق را در سیستم حسابداری تغییر دهید و حساب صندوق در سیستم دریافت و پرداخت به یک منبع مالی اختصاص داده شده باشد ، کد حساب منبع مالی تیز بطور اتوماتیک تغییر خواهد کرد.
و یا در صورت تغییر کد مرکزهزینه یا پروژه و یا ارز در سیستم حسابداری ، این تغییر در تمام برنامه ها بطور همزمان اتفاق می افتد

نکته مهم اینکه برای هماهنگ بودن با نسخه های قبلی برنامه ، گزینه "تفییر کد در برنامه های لینک هم انجام شود" اضافه شده است
[6.389]1401/03/11عدم امکان ابطال اسنادی که ثبت حسابداری یا خرید و فروش شده اندرجوع کنید به :

لیست اسناد / عملیات / تغییر وضعیت اسناد / باطل

اگر سندی به یکی از اسناد برنامه های دیگر لینک شده باشد ، امکان ابطال آن وجود ندارد
[6.388]1401/03/07امکان ذخیره کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / کالاها یا تحویل دهندگان/گیرندگان / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"

* توضیح : در ورژن قبل ، این امکان برای سایر اطلاعات پایه درست شده بود و فقط کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان باقی مانده بود
[6.387]1401/03/04* توضیح : هنوز این تغییر برای کالاها و خریداران/فروشندگان اعمال نشده است
[6.387]1401/03/04امکان ذخیره اطلاعات پایه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"

* توضیح : هنوز این تغییر برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان اعمال نشده است
[6.386]1401/03/01امکان یکسان سازی تحویل دهندگان / گیرندگان با اطلاعات سایر گروهها و سالهارجوع کنید به :

اطلاعات پایه / تحویل دهندگان و گیرندگان / عملیات / یکسان سازی
[6.384]1401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[6.376]1400/10/26امکان کپی حسابها از حسابداری در کالاهارجوع کنید به :
اطلاعات پایه / کالاها / عملیات / کپی حسابها از - به حسابداری
[6.375]1400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنید به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
[6.363]1400/07/18امکان ثبت موجودی اول دوره سال بعد به تفکیک تحویل دهندگان / گیرندگانرجوع کنید به :
لیست اسناد / انبارگردانی / ثبت موجودی اول دوره

در موجودی اول دوره سال بعد ، تحویل دهنده ها در تحویل دهنده های بند ثبت می شوند
[6.362]1400/06/27کنترل هشدار یا خطا برای ارز موقع ذخیره اسناد انباررجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
ویرایش اسناد انبارداری / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[6.355]1400/05/17مشخصه های اضافی به محصولات اضافه شدندرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / محصولات / مشخصه های اضافی محصول
[6.353]1400/04/15نمایش مشخصات سند لینک خرید و فروشرجوع کنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت اسناد وارده و صادره / صفحه کنترل گزارش / نمایش مشخصات سند خرید و فروش لینک شده
[6.351]1400/04/08امکان انبارگردانی ارزیرجوع کنید به : لیست اسناد / انبارگردانی / جدید / ارزی
[6.349]1400/03/11امکان تعیین نوع سند حسابداری پیش فرض در ثبت حسابداریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / توع سند
[6.344]1400/01/24امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک خرید و فروشرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات خرید و فروش / ملاحظات سند لینک
[6.343]1400/01/22امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک حسابداریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / ملاحظات سند لینک
[6.340]1399/11/29امکان کنترل خالی نبودن مشخصه های اضافی برای تمام اطلاعات پایه و اسناد رجوع کتید به :
مشخصات عمومی / مشخصه های اضافی / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[6.339]1399/11/27افزایش طول مشخصه های اضافیطول مشخصه های اضافی افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[6.338]1399/11/21امکان ثبت و حذف حسابداری بصورت دسته جمعیرجوع کنید به :
لیست اسناد / ثبت حسابداری

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند حسابداری را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت حسابداری را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت حسابداری شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد حسابداری نیز فراهم شده است
[6.338]1399/11/21امکان ثبت و حذف خرید و فروش بصورت دسته جمعیرجوع کنید به :
لیست اسناد / ثبت خرید و فروش

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند خرید و فروش را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت خرید و فروش را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت خرید و فروش شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد خرید و فروش نیز فراهم شده است
[6.336]1399/11/06ستونهای "تاریخ آخرین سند انبار" و "دیرکرد تحویل" به گزارش مانده سفارشات اضافه شدندرجوع کنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت مانده سفارشات
[6.335]1399/11/01امکان محدود کردن تعداد چاپ اسناد انبارداری توسط کاربرانرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / حسابداری یا خرید و فروش یا انبارداری / حداکثر تعداد چاپ از اسناد

* توجه :
برای استفاده از این امکان و محدود کردن تعداد چاپ نسخه ها ، باید با شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید تا تغییری در فرم چاپ شما داده شود.
در غیر این صورت ، این امکان قابل استفاده نیست و تعداد چاپ قابل کنترل نخواهد بود !
[6.334]1399/10/27اضافه شدن "تاریخ تغییر وضعیت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاریخ تغییر وضعیت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاریخ تغییر وضعیت
[6.333]1399/10/24ستونهای مرکز هزینه و پروژه به لیست اسناد اضافه شدندرجوع کنید به :
لیست اسناد / امکانات / تنظیم ستونها

[6.333]1399/10/24امکان تنظیم پرکردن اسناد برای پرشدن / عدم پرشدن تحویل دهنده/گیرنده ، مرکزهزینه ، پروژه و ارزرجوع کنید به :

اطلاعت پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "پرکردن از اسناد انبارداری"
[6.323]1399/08/14امکان دسترسی به تغییر/عدم تغییر مقدار در اسناد انتقالیرجوع کنید به :
مشخصات عمومی / اسناد / عدم امکان تغییر مقدار در اسناد انتقالی انبار به انبار
یا
مشخصات عمومی / اسناد / عدم امکان تغییر مقدار در اسناد مواد اولیه مرتبط با محصولات

[6.322]1399/08/10امکان تعیین انبارهای دارای محصولرجوع کنید به : اطلاعات پایه / انبارها / جدید یا ویرایش / محصولات / "ثبت و کنترل در اسناد وارده از انبار" یا "ثبت و کنترل در اسناد صادره به انبار"
[6.319]1399/07/12امکان تعیین وضعیت اسناد جهت قیمت گذاریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / قیمت گذاری اسناد

با تنظیم این گزینه ، اسناد بجز در وضعیت انتخاب شده قابل قیمت گذاری نیستند
[6.318]1399/07/07گزارش گردش پروژه ها اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / گردشها / گردش پروژه ها
[6.318]1399/07/07گزارش گزارش صورتخلاصه پروژه ها اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه/ صورتخلاصه پروژه ها
[6.317]1399/07/06بازسازی ملاحظات اسناد مرتبط اضافه شدرجوع کنید به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی اسناد / بازسازی ملاحظات اسناد مرتبط
[6.310]1399/06/01ساختار کد کالا اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / کالاها / ساختار کد کالا
[6.303]1399/04/29گزارش "موجودی کالای رزرو شده بر حسب سفارشات تولید" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی کالای رزرو شده بر حسب سفارشات تولید

توجه : برای استفاده از این گزارش ، باید سفارشات تولید در برنامه شما فعال باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
[6.301]1399/04/04اضافه شدن باسکول نوع Alpha Gamma-07Cرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / باسکول
[6.289]1398/11/13پیوست در رسیدهای موقت اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / رسیدهای موقت / جدید یا ویرایش / پیوست
[6.288]1398/10/23باسکول "پلاتین - رز الکترونیک" اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / بارکد و ترازو
[6.277]1398/09/13اضافه شدن مشخصات سند حسابداری در گزارش "صورت اسناد وارده/صادره"رجوع کنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت اسناد وارده و صادره
[6.264]1398/05/28امکان مشاهده یک سند در حالت تجمیعیرجوع کنید به : لیست اسناد انبارداری / جدید یا ویرایش / عملیات / سند تجمیعی
[6.255]1398/04/02امکان نمایش سندهای لینک که این سند در آنها ثبت شده استرجوع کنید به :
لیست اسناد / ویرایش

در اسنادی که به برنامه های دیگر لینک شده اند یا از برنامه های دیگری ثبت شده اند ، در ستون ردیف آنها ، مربعی ظاهر می شود که با کلیک روی آن ، می توان اسناد لینک شده را مشاهده نمود
[6.252]1398/02/31هشدار در صورتی که وضعیت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنید به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
[6.250]1398/02/23امکان محاسبه قیمتهای ارزی در بازسازی مبالغ اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد

در صورت لینک به حسابداری ، نرخ ارز با توجه به تاریخ سند از حسابداری خوانده خواهد شد
[6.247]1398/02/03کنترل صفر نبودن مبلغ اسناد وارد هنگام "قیمت گذاری اسناد صادره"رجوع کنید به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد
[6.244]1398/01/26گزارش خطاها اضافه شد به کنترل موجودی منفی طی دورهرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودی منفی طی دوره
[6.243]1398/01/25در کنترل موجودی منفی طی دوره ، امکان مشاهده خطاها در یک گزارش جداگانه فراهم شدرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودی منفی طی دوره / گزارش خطاها
[6.242]1397/12/22امکان تعیین عنوان دلخواه برای پروژه ها و مراکز هزینهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.242]1397/12/22امکان پرکردن درخواستهای کالا با سفارشاترجوع کنید به :
لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از سفارشات سیستم انبارداری
[6.232]1397/11/15فیلدهای آدرس و تلفن به تحویل دهنده / گیرنده اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / تحویل دهندگان / گیرندگان / جدید یا ویرایش
[6.231]1397/11/02اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنید به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[6.229]1397/10/29گزارش صورت مانده درخواستهای کالا اضافه شدرجوع كنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد

توجه : برای این گزارش باید بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید
[6.229]1397/10/29در امکان صدور درخواست کالای جدید برای مقادیر درخواستی یا کسری در گزارش برآورد تولید رجوع كنید به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد تولید / لیک راست روی گزارش

توجه : برای این گزارش باید بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید
[6.228]1397/10/23اضافه شدن "تحویل گیرنده" به درخواستهای کالارجوع كنید به :
لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش / تحویل گیرنده
[6.225]1397/09/17امکان "قیمت گذاری محصولات از مواد اولیه"رجوع كنید به : لیست اسناد / اسناد انبار / نگهداری / قیمت گذاری محصولات از مواداولیه
[6.222]1397/08/27امکان روند کردن قیمتهای یک گروه قیمترجوع كنید به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت / چدید یا ویرایش / عملیات / افزایش ، کاهش ، روند کردن قیمتها
[6.219]1397/07/30امکان اخذ گزارش کادرکس کالا به تفکیک ویژگی های کالارجوع كنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
[6.215]1397/07/10امکان صدور سفارش تولید جدید برای مقادیر کسری در گزارش برآورد تولیدرجوع كنید به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد تولید

توجه : برای صدور سفارش تولید ، باید دسترسی به "قسمت سفارش تولید" در برنامه شما فعال باشد
[6.215]1397/07/10امکان صدور سفارش خرید یا تولید جدید در گزارشات کنترل موجودی کالا رجوع كنید به :
گزارشات / موجودی / گزارش کنترل موجودی کالا یا گزارش کنترل تحلیلی موجودی کالا

توجه : برای صدور سفارش تولید ، باید دسترسی به "قسمت سفارش تولید" در برنامه شما فعال باشد
[6.212]1397/06/14ویژگی های کالا به گزارش "گردش کالا - جدید" اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / گردش ها / گردش کالا - جدید
[6.211]1397/06/10اضافه شدن توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپرجوع كنید به :
لیست اسناد / چاپ

توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپ اضافه شده است. این توضیحات می توانند در فرمهای چاپ شما مورد استفاده قرار بگیرند. در صورت نیاز ، جهت تغییر در فرمهای چاپ فعلی مورد استفاده ، با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید
[6.209]1397/05/30ثبت ریز برخی تغییرات در عملیات انجام شده موقع ذخیره انباررجوع كنید به :
اطلاعات پایه / انبارها / ویرایش / ذخیره

در صورت تغییر در مواردی نظیر : شماره گذاری اتوماتیک و امكان ثبت كالاها با موجودی منفی و ... در عملیات انجام شده ثبت می گردد
[6.208]1397/05/27ثبت تغییر مشخصات لینک به سایر برنامه ها در عملیات انجام شدهرجوع كنید به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[6.207]1397/05/20امکان گرفتن گزارش "کنترل موجودی تولید" برای یک سفارش تولیدرجوع كنید به :
گزارشات / تولید / کنترل موجودی تولید

* توجه : برای استفاده از این قابلیت ، باید سفارشات تولید در برنامه فعال باشند. برای اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
[6.205]1397/04/17کنترل خالی بودن مراکزهزینه / پروژه ها هنگام ذخیره اسنادرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
[6.205]1397/04/17گزارش گردش درخواستهای کالا اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش درخواستهای کالا
[6.203]1397/04/09فی و بهای تمام شده و سود و زیان در گزارش گردش کالا-لینک خرید و فروشرجوع كنید به :
گزارشات / گردش ها / گردش کالا - لینک خرید و فروش

ستونهای فی و بهای تمام شده کالای فروش رفته سود و زیان اضافه شدند
[6.200]1397/03/06گزارش : صورت ریز مانده سفارشات خرید به رسیدهای موقترجوع كنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
[6.200]1397/03/06گزارش : صورت ریز مانده رسیدهای موقترجوع كنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
[6.199]1397/02/29تغییر نحوه انتخاب ویژگی های کالا در صفحه کنترل گزارشاترجوع كنید به : گزارشات دارای ویژگی های کالا / صفحه کنترل گزارشات
[6.198]1397/02/23امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع كنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[6.194]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعیین دسته جمعی دسترسی کاربران به اطلاعات پایهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان غیر فعال کردن مراکز هزینهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان ویرایش دسته جمعی مراکز هزینهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان ویرایش دسته جمعی پروژه هارجوع كنید به : اطلاعات پایه / پروژه ها / انتخاب چند پروژه / ویرایش
[6.186]1396/11/14امکان تغییر تاریخ توسط کلیدهای میانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.181]1396/09/14امکان تعریف ستونهای اضافی رسیدهای موقترجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / سایر اسناد / ستونهای اضافی رسیدهای موقت

تعداد این ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعریف است
[6.181]1396/09/14امکان تعریف ستونهای اضافی سفارشاترجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / سایر اسناد / ستونهای اضافی سفارشات

تعداد این ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعریف است
[6.180]1396/09/13امکان تعریف ستونهای اضافی اسناد انباررجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / اسناد انبار / ستونهای اضافی اسناد انبار

تعداد این ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعریف است
[6.180]1396/09/13ستونهای ملاحظات بند و توضیحات بند به رسیدهای موقت اضافه شدندرجوع كنید به :
لیست اسناد / رسیدهای موقت / تنظیم ستونها
[6.177]1396/08/24امکان تنظیم ثبت اسناد از طریق بارکد بطوریکه بندهای تکراری با هم جمع شوند یا نشوندرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / بارکد و ترازو / روش ثبت بعد از ورود بارکد
[6.170]1396/08/07امکان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای موقترجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / مشخصه های اضافی رسیدهای موقت
[6.165]1396/07/22امکان ثبت ویژگی کالا در سند درخواست کالارجوع كنید به : لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش
[6.156]1396/06/22امکان پرکردن شمارشها در انبارگردانی از فایل اکسلرجوع كنید به : لیست اسناد / انبار گردانی / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن شمارشها از فایل Excel
[6.154]1396/05/28گزارش "كنترل موجودی طی دوره كالا" اضافه شدرجوع كنید به :
گزارشات / موجودی / كنترل موجودی طی دوره كالا
[6.154]1396/05/28افزایش سرعت و امکانات گزارش کاردکس کالا- رجوع كنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
[6.154]1396/05/28امکان کنترل موجودی منفی طی دورهرجوع كنید به :
گزارشات / موجودی / "كنترل موجودی طی دوره كالا"
[6.142]1396/02/31گزارش قیمت تمام شده تولیدرجوع كنید به : گزارشات / تولید / گزارش قیمت تمام شده تولید
[6.136]1396/01/30امکان تعیین دسترسی تغییر ملاحظات ، تحویل دهنده/گیرنده و شرح بند در اسناد انبارداریرجوع كنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.134]1396/01/26امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[6.134]1396/01/26امکان ثبت ویژگی های کالا از روی لیست اطلاعات قبلا معرفی شدهرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / کالا / ویژگی های کالا / ستون لیست
در صورت استفاده از این امکان ، ویژگی های کالا قبلا معرفی می شوند و هنگام صدور سند از آنها استفاده می شود
* توجه : برای فعال سازی این امکان باید با شرکت کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید
[6.133]1396/01/14"درخواست کالا" اضافه شدرجوع كنید به : لیست اسناد / درخواستهای کالا
[6.123]1395/11/19افزایش چشمگیر سرعت برخی گزارشات رجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / گزارشات زیر :
- موجودی کالا با احتساب سفارشات
- كنترل تحلیلی موجودی كالا
- كنترل موجودی كالا
[6.121]1395/11/13بررسی درستی اسناد اضافه شدرجوع كنید به : لیست اسناد / نگهداری
[6.118]1395/10/28امکان ثبت هر سند انبار در یک سند حسابداری جداگانه بصورت اتوماتیکرجوع كنید به :
لیست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداری / گزینه "هر سند انبار در یک سند حسابداری جداگانه ثبت شود"
[6.118]1395/10/28اضافه شدن ستونهای کد و نام گروه کالا به گزارش "گردش سفارشات"رجوع كنید به : گزارشات / گردش ها / گردش سفارشات / امکانات / تنظیم ستونها
[6.111]1395/09/06امکان عدم دسترسی به تغییر مقادیر اسناد وارده / صادره در انباررجوع كنید به : منوی اصلی / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.109]1395/08/24امکان تنظیم هشدار یا خطا یا عدم کنترل در صورت تکراری بودن شماره سفارشرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
[6.109]1395/08/24امکان بازسازی مبالغ "بر اساس تمام ویژگی های کالا"رجوع كنید به : اطلاعات پایه / انبارها / جدید یا ویرایش / تمام ویژگی ها کالا در قیمت گذاری لحاظ می شوند
[6.109]1395/08/24امکان بازسازی مبالغ اسناد برای تمام انبارهارجوع كنید به : لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد / گزینه : "بازسازی مبالغ برای تمام انبارها انجام شود"
[6.104]1395/08/05پروژه ها اضافه شدندرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / پروژه ها
یا
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / پروژه ها

امکان ثبت پروژه ها در اسناد انبارداری و سفارشات وجود دارد
[6.103]1395/08/01امکان پیش تنظیم ستونهای تعدادی از گزارشاتبرای این گزارشات ، امکان فوق فراهم شد :
گزارش "موجودی كالا به تفكیك ویژگیهای كالا"
گزارش "گردش کالا- قدیمی"
گزارش "گردش کالا- جدید"

رجوع كنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی كالا به تفكیك ویژگیهای كالا / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- قدیمی / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- جدید / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها

جهت افزایش سرعت گزارش ، می توانید قبل از اخذ گزارش ، ستونهای را تنظیم نمایید . در صورتی که بعضی ستونها را که لازم ندارید از گزارش حذف کنید ، این کار سرعت گزارش را افزایش خواهد داد
[6.101]1395/07/27امکان پیش تنظیم ستونهای گزارش موجودی کالا جهت افزایش سرعترجوع كنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی کالا / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها

جهت افزایش سرعت گزارش ، می توانید قبل از اخذ گزارش ، ستونهای را تنظیم نمایید . در صورتی که بعضی ستونها را که لازم ندارید از گزارش حذف کنید ، این کار سرعت گزارش را افزایش خواهد داد
[6.099]1395/07/17امکان پرکردن اسناد انبارداری و رسیدهای موقت و سفارشات از فایل اکسلرجوع کنید به : لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از فایل اکسل
[6.098]1395/07/12گزارش "موجودی كالا به تفكیك یک ویژگی" اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / موجودی / موجودی كالا به تفكیك یک ویژگی
[6.094]1395/06/29امکان ثبت اتوماتیک "برگشت از فروش یا خرید" از روی "فاکتور فروش یا خرید"رجوع كنید به : لیست اسناد / اسناد انبارداری / جدید

وقتی نوع سندی را متناظر با "برگشت از فروش" یا "برگشت از خرید" در سیستم خرید و فروش تنظیم می کنید ، هنگام صدور سند جدیدی از آن نوع ، امکان انتخاب فاکتور فروش یا خرید را خواهید داشت. با این کار ، متن فاکتور اتوماتیک در سند انبار پر می شود

توجه : برای استفاده از این امکان باید اطلاعات به سیستم خرید و فروش لینک باشند
[6.093]1395/06/23امکان کنترل منفی شدن موجودی کالا هنگام ذخیره سفارشاترجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشحصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد

- امکان کنترل منفی شدن موجودی کالا در انبار
- امکان کنترل منفی شدن موجودی کالا در انبار با احتساب مانده سفارشات
[6.092]1395/06/13امکان انتقال مشخصه های اضافی از اسناد وارده یا صادره هنگام ثبت خرید و فروشرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات خرید و فروش / ثبت اسناد وارده از انبار یا ثبت اسناد صادره به انبار/ مشخصه های اضافی منتقل شوند
[6.091]1395/06/09مشخصات اضافی به گروههای کالا اضافه شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / کالاها / مشخصات اضافی گروههای کالا
[6.088]1395/05/31امکان تعریف سه نوع هزینه اضافی در اسناد واردهرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد

همچنین در صورت لینک به حسابداری رجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / ثبت هزینه های اضافی

هزینه های اضافی بصورت جداگانه برای اسناد وارده ثبت می شوند و مبالغ آنها در کاردکس و موجودی کالا منظور می شود. برای ثبت حسابداری می توان این هزینه ها را در حساب های جداگانه ای ثبت نمود
[6.086]1395/05/25امکان عدم انتقال به شعب بعد از مرتب سازی اسنادرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات . دستور "انتقال به شعب" / گزینه "بعد از مرتب سازی اسناد"
[6.085]1395/05/04امکان یکسان سازی اطلاعات تحویل دهندگان/گیرندگان با خریداران/فروشندگان در خرید و فروشرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / تحویل دهندگان-گیرندگان / عملیات / یکسان کردن با خریداران-فروشندگان در خرید و فروش
[6.080]1395/04/13امکان ایجاد اتوماتیک مراکز هزینه در لینک به حسابداریرجوع كنید به : لیست اسناد / ثبت حسابداری / ایجاد اتوماتیک مراکز هزینه در صورت موجود نبودن
[6.080]1395/04/13امکان ثبت محصول به عنوان مرکز هزینه هنگام ثبت حسابداری اسناد انباررجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / ثبت اسناد وارده یا ثبت اسناد صادره / کد محصول به عنوان مرکز هزینه به حسابداری منتقل شود
[6.077]1395/03/31امکان کنترل منفی شدن مانده سفارشات هنگام ذخیره سفارشاترجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد / سفارشات

هنگام ذخیره سفارشات خرید/فروش ، امکان کنترل منفی شدن مانده سفارشات فراهم شد
[6.075]1395/03/09لحاظ کردن تاریخ سفارشات در کنترل موجودی با سفارشاترجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امكانات ذخیره اسناد / در كنترل موجودی كالاها ،‌ مانده سفارشات نیز لحاظ شود / تاریخ سفارشات
[6.075]1395/03/09امکان ثبت حسابداری فقط برای اسناد تایید شده یا تصویب شدهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / وضعیت اسناد جهت ثبت
[6.072]1395/02/21امکان ثبت تصویر کالاهارجوع کنید به :
اطلاعات پایه / کالاها / جدید یا ویرایش / تصویر کالا
[6.072]1395/02/21انتقال تحویل دهنده/گیرنده در پرکردن سفارشات در رسیدهای موقت یا اسناد انبارداریرجوع كنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار" / تحویل دهنده-گیرنده
[6.071]1395/02/15امکان تنظیم "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"رجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / جدید / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"
توسط این دستور می توانید تنظیم کنید که فقط سفارشات "تایید شده" یا "تصویب شده" قابل پر شدن در اسناد انبارداری باشند
[6.063]1394/12/04امکان چند کنترل دیگر هنگام ذخیره سفارشاتکنترلهای زیر هنگام ذخیره سفارشات اضافه شدند :
کنترل مقدار منفی یا صفر در بند
کنترل تكراری بودن كالاها
کنترل خالی بودن تحویل دهنده یا گیرنده

رجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / ذخیره اسناد / سفارشات
[6.060]1394/11/25امکان ثبت پیوست برای سفارشاترجوع كنید به :
لیست اسناد / سفارشات خرید یا فروش یا تولید / عملیات / پیوست اسناد
یا
لیست اسناد / سفارشات خرید یا فروش یا تولید / جدید یا ویرایش / عملیات / پیوست اسناد
[6.052]1394/08/30امکان چاپ بارکدهای ثبت شده برای کالاهارجوع كنید به : اطلاعات پایه / کالاها / جدید یا ویرایش / بارکدها / چاپ
[6.049]1394/08/12دسترسی به صدور سند جدید، ویرایش سند و حذف سند برای انواع مختلف اسنادرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / انواع سند / عملیات / دسترسی کاربران
یا
اطلاعات پایه / انواع سند / جدید یا ویرایش / دسترسی کاربران
[6.048]1394/08/09امکان دسترسی به صدور سند جدید ، ویرایش و حذف سند برای انواع مختلف اسنادرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / انواع سند / عملیات / دسترسی کاربران
یا
اطلاعات پایه / انواع سند / جدید یا ویرایش / دسترسی کاربران
[6.025]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پایه و لیست اسناد فعال شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه یا لیست اسناد / عملیات / ارسال به شعب

توجه: برای استفاده از این مورد ، برنامه شما باید دارای امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.024]1394/02/15تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[6.023]1394/02/08بازسازی اتوماتیک تمام سالهای یک گروه از این نسخه به بعد ، در صورتی که وارد یک گروه اطلاعاتی شوید که دارای سالهای مختلف است ، کلیه سالها بطور اتوماتیک بازسازی می شوند
[6.007]1393/10/13امکان ارسال اتوماتیک پیامک از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.007]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونیکی از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال توسط پست الکترونیکی

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.006]1393/10/10امکان ارسال اتوماتیک پیامک از گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / گزارش دلخواه / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.003]1393/09/24اضافه شدن دسترسی به ارسال توسط پست الکترونیک ، پیامک و فاکسرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.002]1393/09/11امکان ثبت موجودی اول دوره از روی گزارش موجودی کالارجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی كالا به تفكیك ویژگیهای كالا / کلیک راست / ثبت موجودی اول دوره
یا
گزارشات / موجودی / موجودی كالا / کلیک راست / ثبت موجودی اول دوره
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / عملیات / ارسال گزارش توسط فاکس

معرفی انبارها 

 • تعیین قیمت گذاری حواله ها در هر انبار به روشهای میانگین،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداری
 • امكان قیمت گذاری حواله ها با توجه به ویژگی های كالا
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انبارها
 • امكان ثبت موجودی منفی برای كالاها
 • امکان تعیین کالاها درهر انبار
 • تعیین نحوه شماره گذاری اسناد (اتوماتیك و دستی)
 • تنظیم سطح دسترسی كاربران به هر انبار

معرفی كالاها 

 • گروه بندی كالا در ۵ سطح جهت استفاده در گزارشات
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا بصورت :

نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه

 • امكان ثبت كد حساب(حسابداری) معین برای كالا ها و گروه کالا
 • امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قیمت اسناد (به صورت ثابت و متغیر) و نمایش در گزارشات

ویژگی های کالا 

 •  در سیستم امکان معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فنی، سریال، سری ساخت و …). این ویژگیها با اتصال به هر کالا موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ویژگیهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب خارج نماید. این اقدام باعث امتیازات زیر می گردد :

 

 • كنترلهای مربوط به خروج كالاها با ویژگی
 • ردیابی کالاها جهت نمایش ورود و خروج هر کالا به تفکیک ویژگی در گزارشات
 • قیمتگذاری حواله های انبار به تفکیک ویژگی ها
 • تعیین قیمت پیش فرض برای هر واحد كالا
 • امكان معرفی گروه های قیمت مختلف برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت
 • امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل
 • امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا
 • امكان ثبت از باركد و دیتا کالکتور جهت معرفی كد كالاها و استفاده مستقیم در اسناد انبار
 • امکان تولید بارکد برای کالاها با توجه به ویژگیهای که در خط تولید و بسته بندی مورد نیاز است.
 • امكان فراخوانی اطلاعات از باسكول دیجیتال
 • امکان ثبت تصاویر کالا

معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان 

 • معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان
 • تعیین كد حساب (حسابداری) برای تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گروه بندی تحویل دهندگان / گیرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به هر گروه تحویل دهندگان / گیرندگان

امکانات

 • امكان معرفی مراكز هزینه در ۳ سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات
 • معرفی ارزها و معرفی نرخ برابری آنها با ریال
 • معرفی انواع سند وارده و صادره
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انواع سند
 • تعیین اسناد انبار مرتبط با سیستمهای خرید و فروش
 • امكان مستثنی كردن هر نوع سند از قیمتگذاری
 • تعیین گروه های تحویل دهنده / گیرنده مرتبط با هر نوع سند
 • امكان معرفی فرمول ساخت و ثبت اتوماتیک رسیدها و حواله های مرتبط
 • كنترلهای مربوط به ذخیره و ویرایش اسناد با امكان تعیین سطح دسترسی كاربران از قبیل :
 • هشدار جهت نقاط بحرانی ، سفارش و …
 • كنترل موجودی در اسناد
 • طراحی فرم های چاپ اسناد انبار
 • امکان معرفی ۲۰ مشخصه برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان جهت استفاده در اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد وارده (قبض ورود كالا و برگشت از فروش و …) و صادره (حواله خروج كالا ، برگشت از خرید و…)
 • ثبت رسیدهای موقت و امکان کنترل کیفیت کالاها و تایید آنها جهت ثبت در اسناد وارده و رد آنها جهت حواله ضایعات
 • ثبت اسناد با وضعیتهای موقت ، تایید ، تصویب و باطل
 • قیمت گذاری اتوماتیك اسناد صادره بر اساس روش تعیین شده هر انبار (میانگین، FIFO، LIFO)
 • بازیابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغییر اسناد وارده
 • مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دریافت قیمت از یکدیگر
 • امكان ثبت نرخ ارزی در اسناد ورودی
 • امکان درج اسناد انبار به تاریخهای قبل
 • امکان ثبت اسناد مربوط به انتقال بین انبارها
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد انبار به صورت اتوماتیک
 • تعیین مراكز هزینه و شماره اموال در اسناد وارده و صادره
 • ثبت سند از دستگاه باركد خوان
 • امكان ثبت ویژگی كالا در اسناد وارده و انتخاب شماره فایل در هنگام صدور اسناد صادره
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش وتولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره
 • امکان ثبت درخواست کالا

انبارگردانی

 • ثبت شمارش اول ، شمارش دوم ، شمارش نهایی و تغییرات موجودی حین شمارش
 • امكان انجام انبارگردانی به تفكیك شماره فایل كالاها
 • امكان ثبت اسناد تعدیل جهت وارده ها و صادره ها
 • امكان انبارگردانی به دفعات دلخواه در هر دوره مالی
 • امکان ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره با توجه به انبارگردانی و ثبت مغایرتهای آن

حسابداری انبار 

 • صدور اتوماتیك اسناد حسابداری قبوض ورود و حواله های انبار و مغایرت انبارگردانی
 • تعیین نحوه ثبت سند حسابداری اتوماتیك هر نوع سند انبار و مغایرت انبارگردانی
 • امكان ثبت هزینه های اضافی (حمل ، كارمزد انبارداری و…) در اسناد حسابداری انبار

ارتباط سیستم انبار با سیستمهای خرید و فروش 

 • امكان تخصیص اتوماتیك شماره سفارش ( بر اساس تاریخ تحویل ، اولین سفارشی را كه دارای مانده است ابتدا خارج می كند )
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش در انبارداری و ارتباط آن ها به اسناد وارده و صادره

كلیه گزارشات در صورت نیاز، به تفكیك تحویل اشخاص، كالاها، گروههای كالا و مشتری و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است. امكان انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری در تمامی گزارشات مهیا می باشد. همچنین سطح دسترسی كاربران به هر گزارش قابل تعریف می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست انبارها، كالاهـا و گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص، مراكز هزینه، محصولات و اسناد
 • گردش اسناد ورودی و خروجی
 • كاردكس كالا (ریالی – تعدادی)
 • صورت اسناد وارده و صادره
 • گردش رسیدهای موقت
 • گردش سفاشات
 • صورت ریز مانده سفارشات
 • صورت برآورد سفارشات
 • گردش درخواستهای کالا
 • صورت مانده درخواست های کالا
 • گردش تحویل دهندگان / گیرندگان و گروه های تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گردش گروه های كالا
 • گردش كالا به تفكیك انبار
 • گردش كالا به تفكیك نوع سند و ارز
 • گردش مراكز هزینه
 • گردش كالا با لینك خرید و فروش
 • موجودی كالا با تفكیك ویژگی كالا و انبار و نوع سند
 • موجودی كالا با احتساب سفارشات
 • كنترل موجودی كالا با سفارشات به صورت تحلیلی
 • موجودی گروه های كالا به تفكیك انبارها و نوع سند
 • صورت خلاصه سفارشات، مراكز هزینه، گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص
 • برچسب (تگ) انبارگردانی
 • لیست شمارش انبارگردانی
 • برآورد تولید : با استفاده از فرمول ساخت تعریف شده برای هر محصول این گزارش می تواند با نمایش و مغایرتگیری از “کالاهای تشکیل دهنده یک محصول (به همراه موجودی مقداری و مبلغی آنها)” و “مقدار درخواستهای محصول انتخاب شده”، کسری آنها را جهت تولید مجدد محصول انتخابی نمایش داده و موجب برآورد مقداری و مبلغی تولید آتی آن محصول گردد.
 • برآورد قیمت محصول : این گزارش با استفاده از مانده موجودی ریالی مواد تشکیل دهنده هر محصول، بهای تمام شده آن محصول را جهت برآورد تولید نمایش می دهد.
 • كنترل موجودی تولید : در این گزارش، سیستم مغایرت بین مقادیر تعریف شده در فرمول ساخت هر محصول و مقادیر استفاده شده در اسناد را برای همان محصول مورد بررسی قرار داده و انحراف آنها را جهت کنترل موجودی محصولات تولید شده نمایش می دهد.
 • گزارش قیمت تمام شده تولید:در این گزارش ِ محصولات و مواد مصرفی آنها نمایش داده می شوند و با توجه به میزان وقیمت مواد مصرفیِ قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد.
 • امكان اخذ گزارشات موجودی و گردش كالاها بصورت تجمیعی در ماهها و سالهای مختلف

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره سیستم انبارداری

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

ویژگی های نرم افزار انبارداری انلاین کاربرد کامپیوتر  

یکی از نیازهای اصلی و اولیه مدیران هر سازمان کسب اطلاعات دقیق از وضعیت موجودی انبار و محصولاتی است که خریداری کرده اند. کسب این اطلاعات کمک می کند مدیران بتوانند به صورت دقیق تر و کاملا متناسب با نیازهای سازمان اقدام به تصمیم گیری و تعیین استراتژی کنند. زمانی که حجم تولیدات یک شرکت زیاد باشد، بدیهی است کنترل ورودی و خروجی انبار به راحتی امکان پذیر نیست. به همین دلیل استفاده از نرم افزار انبارداری آنلاین این عملکرد را به راحتی امکان پذیر می کند. این نرم افزار امکان بررسی ورودی و خروجی کالاها را به صورت دقیق خودکار سازی کرده است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار انبارداری آنلاین این است که باعث کاهش یا حذف کامل تعداد نیروهای انسانی شده است. به همین دلیل امکان انجام کلیه تراکنش ها و عملکردهایی که در سازمان یا شرکت صورت می گیرد، به صورت دقیق و بدون خطا خواهد بود. این نرم افزار توسط تیم خبره مجموعه کاربرد کامپیوتر با طراحی رابط کاربری بسیار آسان طراحی و ارائه شده است. با نصب این نرم افزار می توانید به صورت آنلاین و کاملا دقیق تمام خرید و فروش ها، تعداد ورودی و خروجی ها از انبار، و تعداد سفارشات دریافتی را کنترل و مدیریت کنید. علاوه بر این، استفاده از این نرم افزار مزایای و ویژگی های منحصر به فرد دیگری دارد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم. 

خرید نرم افزار اتوماسیون اداری از کاربرد کامپیوتر

اهمیت استفاده از نرم افزار انبارداری

هر سازمان و شرکت بدیهی است متناسب با حجم خرید و فروش، تعداد کارمندان و اعضای ثابت،مقدار زیادی هزینه های ثابت و متغیر دارد. به همین دلیل اطلاع از وضعیت انبارداری به کمک نرم افزارهای آنلاین انبارداری کمک می کند که بتوان هزینه های نگهداری موجودی، سفارش گذاری و تامین به موقع کالا و پیشگیری از کمبود موجودی آن ها را کنترل و مدیریت کرد. علاوه بر این، اهمیت استفاده از نرم افزار انبارداری به شرح زیر است:

مدیریت موجودی کالا:

یکی از مهم ترین بخش های هر کسب و کار، مدیریت کردن تعداد محصولات انبار است. زمانی که تعداد موجودی ها به صورت دقیق و واضح مشخص نباشد، نمی توان فرایند جذب و سفارش را با کیفیت بالا و سریع پیگیری کرد. در نتیجه این اتفاق باعث کاهش فروش می شود. اما با استفاده از نرم افزار انبارداری یا کنترل موجودی می توان به صورت دقیق این فرایند را کنترل و مدیریت کرد.

افزایش فروش:

زمانی که یک سازمان یا شرکت بخواهد سفارش های زیادی را دریافت و پردازش کند، این کار با استفاده از نرم افزار انبارداری با سرعت بالا و کیفیت مطلوبی انجام خواهد شد. علاوه بر این، فرایند فروش نیز با سرعت و دقت بالا انجام می شود.

بهبود خدمات پس از فروش برای مشتریان:

نرم افزار انبارداری دارای یک اتوماسیون قوی است که به کسب و کارها کمک می کند که مشتریان تجربه خوبی از خرید داشته باشند. در واقع مشتری پس از ثبت و حتی دریافت سفارش خود می تواند از طریق اتوماسیون، در سفارش خود تغییراتی را نیز اعمال کند. انباردار نیز می تواند در کم ترین زمان ممکن درخواست مشتری را به واحدهای دیگر گزارش دهد.

گردش سریع سرمایه:

هر چه میزان و حجم سفارش ها از یک انبار زیاد باشد، بدیهی است که با افزایش فروش کسب درآمد و بازگشت سرمایه هم سریع تر خواهد بود. چرا که مشتریان می توانند با سرعت و روند بهتری سفارش خود را ثبت کنند. از طرفی واحد انبارداری نیز سفارش خود را سریع تر ارسال کند.

امکان ادغام قابلیت ها:

سیستم نرم افزار انبارداری به گونه ای طراحی شده که می توان سایر سیستم های زیر مجموعه که به نوعی با کسب و کار شما در ارتباط هستند، با یک دیگر ادغام و هماهنگ کرد. به همین دلیل کلیه فرایندها با سرعت و روند بهتری انجام خواهد شد. این ویژگی به صورت مستقیم اهمیت زیادی در گسترش کسب و کارها دارد.

برای خرید نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) کلیک کنید

نرم افزار انبارداری اندروید

یکی از بهترین ویژگی های نرم افزار انبارداری که توسط مجموعه کاربرد کامپیوتر طراحی شده این است که در نسخه های مختلف طراحی شده است. یکی از بهترین نسخه های این نرم افزار، امکان نصب و استفاده روی تلفن های همراه است. نسخه اندروید این نرم افزار امکانات و خدماتی کاملا مشابه با نسخه کامیپوتر و  تحت وب دارد. علاوه بر این، با توجه به رعایت نکات طراحی رابط کاربری سریع و آسان و همچنین طراحی واکنش گرای این نرم افزار، به خوبی در سایر گوشی های اندروید اجرا می شود. بنابراین با متصل شدن به اینترنت می توانید به بهترین نحو اطلاعات کاملی از سفارش ها، تعداد خرید و فروش ها و … را وارد این سیستم کرده و مدیریت کنید.

نرم افزار انبارداری کامپیوتر

همان طور که در پاراگراف بالا ذکر شد، نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی) در نسخه های مختلف، از جمله نرم افزار کامپیوتر تحت وب یا کامپیوتر طراحی شده است. بنابراین در یک صفحه دسکتاپ بزرگ و متناسب با نیاز اپراتور و مدیر انبارداری می توان دسترسی های لازم را ایجاد کرد. بنابراین می توان به بهترین نحو قابلیت مدیریت و کنترل کردن داده ها و موجودی های انبار را برای مدیران انبار، مدیران مالی و … فراهم کرده است. شرکت کاربرد کامپیوتر امکانات کاربردی از جمله ماژول انبارداری، امکان پشتیبانی از انواع بارکد، ثبت اسناد با بارکد، ارائه گزارشات متنوع مثل کاردکس کالا، کنترل و آنالیز اطلاعات از موجودی تعدادی و مبلغی و اسناد انبار و همچنین امکان ثبت اتوماتیک موجودی اول دوره انبارها و … را ارائه نموده است.

اهمیت گزارش های نرم افزار انبارداری در سازمان ها

شرکت ها و سازمان های تولید کننده و به ویژه فروشگاه هایی که حجم زیادی از محصولات مختلف را عرضه می کنند، لازم است که برای مدیریت محصولات و انبارداری، از سیستم های مختص این کار استفاده کنند. یکی از بهترین نرم افزارهای کاربردی در این زمینه، نرم افزار انبارداری است. زمانی که یک تولید کننده یا فروشگاه بزرگ حجم زیادی از محصولات را عرضه و ارسال می کنند، گزارش گیری کردن از انبار و تعداد محصولات اهمیت زیادی دارد. به همین منظور استفاده از نرم افزار انبار داری کاملا ضروری و لازم است. در واقع اهمیت گزارش های نرم افزار انبارداری در سازمان ها، به دلیل مزایای زیر است:

 • امکان تهیه گزارش کاردکس تعدادی و ریالی
 • تهیه گزارش از آخرین نرخ خرید هر کالا
 • قابلیت تهیه گزارش صورت گردش کالا برای تمام انبارها به صورت دسته بندی شده و دقیق
 • گزارش مانده حساب مراکز هزینه تا تاریخ مورد نظر
 • گزارش کالاهایی که به نقطه سفارش ، حداقل یا حداکثر موجودی رسیده‌ است.

علت های جایگزین کردن نرم افزارهای انبارداری به جای روش های سنتی

همان طور که در پاراگراف بالا اشاره شد، زمانی که حجم و میزان محصولاتی که تولید و عرضه می شوند، افزایش یابد، مدیریت کردن موجودی آن ها به راحتی امکان پذیر نیست. چرا که با افزایش تعداد محصولات نمی توان به صورت دستی و با درج کردن اطلاعات آن ها روی کاغذ کار آسانی نیست و ممکن است خطاهای زیادی در آن رخ دهد که عمدی نیست. به همین منظور از نرم افزارهای انبارداری به عنوان یک روش جایگزین با روش های سنتی استفاده می شود.

پشتیبانی نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی) در کاربرد کامپیوتر

یکی از ویژگی های منحصر به فرد و ویژه نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی) این است که مجموعه کاربرد کامپیوتر به منظور بهبود رضایت کاربران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17:30 خدمات پس از فروش ( پشتیبانی ) را به کلیه کاربران ارائه کرده است. این شرکت ارائه دهنده مشاوره های تخصصی برای استفاده بهتر از سیستم انبارداری است. علاوه بر این، آموزش های تکمیلی و تخصصی برای استفاده بهینه تر از سیستم ها را با بالاترین کیفیت ارائه می کند.

معرفی فرمول ساخت محصولات(BOM) در نرم افزار انبار(کنترل موجودی)

در به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار انبارداری کاربرد کامپیوتر، امکان جذب فرمول ساخت محصولات (BOM) به برنامه اضافه شده است. این ویژگی به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سادگی و با دقت فرمول‌های ساخت محصولات خود را به نرم‌افزار وارد کرده و از این اطلاعات در مدیریت موجودی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تولید بهره‌مند شوند. با افزودن این قابلیت، کاربران قادرند به صورت آنلاین و با دقت بالا وضعیت موجودی انبار و تمامی محصولات خریداری‌شده را کنترل و مدیریت نمایند. این نرم‌افزار امکان خودکارسازی بررسی ورودی و خروجی کالاها را فراهم کرده و نیاز به تعداد بیشتری از نیروهای انسانی را کاهش می‌دهد. همچنین، رابط کاربری آسان و مقابله با هر گونه خطا در تراکنش‌ها، از مزایای این نرم‌افزار است، که توسط تیم متخصص کاربرد کامپیوتر طراحی و ارائه شده است. با نصب این نرم‌افزار، مدیران قادرند به طور کاملاً دقیق و آنلاین تمامی جزئیات خرید و فروش، میزان ورودی و خروجی از انبار، و تعداد سفارشات دریافتی را کنترل کرده و مدیریت نمایند.

ادامه مطلب

نرم افزار انبارداری آنلاین امکان بررسی دقیق ورودی و خروجی کالاها را به صورت خودکار فراهم می‌کند، که باعث کاهش خطاها و افزایش دقت در مدیریت موجودی می‌شود. این نرم افزار از تکنولوژی اتوماسیون بهره‌مند است و با کاهش نیاز به نیروهای انسانی، عملکردهای انبارداری را به صورت دقیق و بدون خطا انجام می‌دهد.

نرم افزار انبارداری دارای اتوماسیون قوی است که به مشتریان امکان می‌دهد تا پس از ثبت سفارش، تغییرات خود را به سرعت اعمال کنند. این نرم افزار به اتوماتیک گزارش دادن درخواست‌های مشتری به واحدهای دیگر کمک می‌کند، که باعث بهبود تجربه خرید و خدمات پس از فروش می‌شود.

نرم افزار انبارداری به مدیریت دقیق موجودی کمک می‌کند، که باعث افزایش فروش می‌شود. این نرم افزار به سرعت و دقت بالا در پردازش سفارش‌ها و مدیریت موجودی منجر می‌شود. همچنین، امکانات گزارش‌گیری این نرم افزار به مدیران امکان می‌دهد تا تصمیم‌های بهتری بر اساس وضعیت دقیق موجودی و فروش بگیرند.

ارسال درخواست دمو

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار انبار (کنترل موجودی)

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید