کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

انبار (کنترل موجودی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار انبارداری کنترل موجودی کاربرد کامپیوتر​

 • معرفی فرمول ساخت و نقشه (BOM) محصولات    
 • امکان برآورد قیمت تمام شده براساس فرمول ساخت (برآورد قیمت تولید و قیمت محصول نهایی)
 • امکان کنترل مقدار مصرف مواد در تولید و نمایش انحرافات
 • امکان معرفی 20 نوع ویژگی برای هرکالا جهت پیاده سازی فرآیندهای برنامه ریزی انبار و تولید
 • امکان تعریف انبار واسط، قرنطینه، در جریان ساخت و انبار کنترلی
 • پشتیبانی از دستگاه بارکد خوان و تولید بارکد براساس ساختار درختی

مشخصات سیستم انبارداری

 • بازسازی همزمان مبالغ اسناد صادره (حواله ها) در صورت تغییر اسناد وارده -
  معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد صادره مرتبط -
  (حواله مصرف) به صورت اتوماتیک
  قیمت گذاری اتوماتیک محصولات در رسیدهای تولید از حواله های مواد مصرفی -
  برآورد تولید (سنجش مقدار مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  (با توجه به فرمول ساخت
  برآورد قیمت محصول (سنجش مبلغ مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  با توجه به فرمول ساخت

 • کنترل مقدار مصرف مواد در تولید محصول با امکان نمایش انحرافات به وجود آمده
  معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا جهت ردیابی ورود و خروج کالاها به تفکیک ویژگیها -
  قیمتگذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با روشهای میانگین دائمی -
  و ادواری،FIFO و LIFO
  قیمت گذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با توجه به ویژگی های کالا -
  (روش شناسایی ویژه)
  ثبت سفارشات خرید، فروش و تولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره مربوطه -

 • ثبت درخواست کالا -
  گزارش مانده سفارشات خرید، فروش، تولید و درخواست کالا -
  ثبت رسیدهای موقت و کنترل کیفیت کالا -
  استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت کالاها در اسناد انبار و لیست انبارگردانی -
  اتصال به باسکول و ترازوهای دیجیتال جهت ثبت وزن در اسناد انبار -
  تولید و چاپ بارکد با توجه به ساختار مورد نیاز کاربر -

 • ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک سند مغایرت (کسری و اضافات) انبارگردانی -
  امکان ثبت اسناد تعدیلی جهت ویرایش قیمت کالاها در اسناد وارده و صادره -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری و فاکتورهای خرید و فروش از اسناد وارده و صادره -
  معرفی و ثبت مراکز هزینه و پروژه ها در اسناد انبار و تهیه گزارشات مربوطه -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک درمراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم انبارداری

 • بازسازی همزمان مبالغ اسناد صادره (حواله ها) در صورت تغییر اسناد وارده -
  معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد صادره مرتبط -
  (حواله مصرف) به صورت اتوماتیک
  قیمت گذاری اتوماتیک محصولات در رسیدهای تولید از حواله های مواد مصرفی -
  برآورد تولید (سنجش مقدار مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  (با توجه به فرمول ساخت
  برآورد قیمت محصول (سنجش مبلغ مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  با توجه به فرمول ساخت

 • کنترل مقدار مصرف مواد در تولید محصول با امکان نمایش انحرافات به وجود آمده
  معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا جهت ردیابی ورود و خروج کالاها به تفکیک ویژگیها -
  قیمتگذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با روشهای میانگین دائمی -
  و ادواری،FIFO و LIFO
  قیمت گذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با توجه به ویژگی های کالا -
  (روش شناسایی ویژه)
  ثبت سفارشات خرید، فروش و تولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره مربوطه -

 • ثبت درخواست کالا -
  گزارش مانده سفارشات خرید، فروش، تولید و درخواست کالا -
  ثبت رسیدهای موقت و کنترل کیفیت کالا -
  استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت کالاها در اسناد انبار و لیست انبارگردانی -
  اتصال به باسکول و ترازوهای دیجیتال جهت ثبت وزن در اسناد انبار -
  تولید و چاپ بارکد با توجه به ساختار مورد نیاز کاربر -

 • ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک سند مغایرت (کسری و اضافات) انبارگردانی -
  امکان ثبت اسناد تعدیلی جهت ویرایش قیمت کالاها در اسناد وارده و صادره -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری و فاکتورهای خرید و فروش از اسناد وارده و صادره -
  معرفی و ثبت مراکز هزینه و پروژه ها در اسناد انبار و تهیه گزارشات مربوطه -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک درمراحل مورد نیاز -

قابلیت‌های سیستم انبارداری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی)

 • امكان لینك به سیستمهای خرید و فروش ، حسابداری و … وثبت اتوماتیك اسناد از آن سیستمها
 • راهنمای كار بسیار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • امكان رویت تغییرات جدید برنامه
 • امكان تنظیم ستونهای مربوط به گزارشات و اسناد
 • امكان معرفی كلیدهای میانبر در برنامه

معرفی انبارها 

 • تعیین قیمت گذاری حواله ها در هر انبار به روشهای میانگین،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداری
 • امكان قیمت گذاری حواله ها با توجه به ویژگی های كالا
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انبارها
 • امكان ثبت موجودی منفی برای كالاها
 • امکان تعیین کالاها درهر انبار
 • تعیین نحوه شماره گذاری اسناد (اتوماتیك و دستی)
 • تنظیم سطح دسترسی كاربران به هر انبار

معرفی كالاها 

 • گروه بندی كالا در ۵ سطح جهت استفاده در گزارشات
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا بصورت :

نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه

 • امكان ثبت كد حساب(حسابداری) معین برای كالا ها و گروه کالا
 • امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قیمت اسناد (به صورت ثابت و متغیر) و نمایش در گزارشات

ویژگی های کالا 

 •  در سیستم امکان معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فنی، سریال، سری ساخت و …). این ویژگیها با اتصال به هر کالا موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ویژگیهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب خارج نماید. این اقدام باعث امتیازات زیر می گردد :

 

 • كنترلهای مربوط به خروج كالاها با ویژگی
 • ردیابی کالاها جهت نمایش ورود و خروج هر کالا به تفکیک ویژگی در گزارشات
 • قیمتگذاری حواله های انبار به تفکیک ویژگی ها
 • تعیین قیمت پیش فرض برای هر واحد كالا
 • امكان معرفی گروه های قیمت مختلف برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت
 • امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل
 • امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا
 • امكان ثبت از باركد و دیتا کالکتور جهت معرفی كد كالاها و استفاده مستقیم در اسناد انبار
 • امکان تولید بارکد برای کالاها با توجه به ویژگیهای که در خط تولید و بسته بندی مورد نیاز است.
 • امكان فراخوانی اطلاعات از باسكول دیجیتال
 • امکان ثبت تصاویر کالا

معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان 

 • معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان
 • تعیین كد حساب (حسابداری) برای تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گروه بندی تحویل دهندگان / گیرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به هر گروه تحویل دهندگان / گیرندگان

امکانات

 • امكان معرفی مراكز هزینه در ۳ سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات
 • معرفی ارزها و معرفی نرخ برابری آنها با ریال
 • معرفی انواع سند وارده و صادره
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انواع سند
 • تعیین اسناد انبار مرتبط با سیستمهای خرید و فروش
 • امكان مستثنی كردن هر نوع سند از قیمتگذاری
 • تعیین گروه های تحویل دهنده / گیرنده مرتبط با هر نوع سند
 • امكان معرفی فرمول ساخت و ثبت اتوماتیک رسیدها و حواله های مرتبط
 • كنترلهای مربوط به ذخیره و ویرایش اسناد با امكان تعیین سطح دسترسی كاربران از قبیل :
 • هشدار جهت نقاط بحرانی ، سفارش و …
 • كنترل موجودی در اسناد
 • طراحی فرم های چاپ اسناد انبار
 • امکان معرفی ۲۰ مشخصه برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان جهت استفاده در اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد وارده (قبض ورود كالا و برگشت از فروش و …) و صادره (حواله خروج كالا ، برگشت از خرید و…)
 • ثبت رسیدهای موقت و امکان کنترل کیفیت کالاها و تایید آنها جهت ثبت در اسناد وارده و رد آنها جهت حواله ضایعات
 • ثبت اسناد با وضعیتهای موقت ، تایید ، تصویب و باطل
 • قیمت گذاری اتوماتیك اسناد صادره بر اساس روش تعیین شده هر انبار (میانگین، FIFO، LIFO)
 • بازیابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغییر اسناد وارده
 • مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دریافت قیمت از یکدیگر
 • امكان ثبت نرخ ارزی در اسناد ورودی
 • امکان درج اسناد انبار به تاریخهای قبل
 • امکان ثبت اسناد مربوط به انتقال بین انبارها
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد انبار به صورت اتوماتیک
 • تعیین مراكز هزینه و شماره اموال در اسناد وارده و صادره
 • ثبت سند از دستگاه باركد خوان
 • امكان ثبت ویژگی كالا در اسناد وارده و انتخاب شماره فایل در هنگام صدور اسناد صادره
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش وتولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره
 • امکان ثبت درخواست کالا

انبارگردانی

 • ثبت شمارش اول ، شمارش دوم ، شمارش نهایی و تغییرات موجودی حین شمارش
 • امكان انجام انبارگردانی به تفكیك شماره فایل كالاها
 • امكان ثبت اسناد تعدیل جهت وارده ها و صادره ها
 • امكان انبارگردانی به دفعات دلخواه در هر دوره مالی
 • امکان ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره با توجه به انبارگردانی و ثبت مغایرتهای آن

حسابداری انبار 

 • صدور اتوماتیك اسناد حسابداری قبوض ورود و حواله های انبار و مغایرت انبارگردانی
 • تعیین نحوه ثبت سند حسابداری اتوماتیك هر نوع سند انبار و مغایرت انبارگردانی
 • امكان ثبت هزینه های اضافی (حمل ، كارمزد انبارداری و…) در اسناد حسابداری انبار

ارتباط سیستم انبار با سیستمهای خرید و فروش 

 • امكان تخصیص اتوماتیك شماره سفارش ( بر اساس تاریخ تحویل ، اولین سفارشی را كه دارای مانده است ابتدا خارج می كند )
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش در انبارداری و ارتباط آن ها به اسناد وارده و صادره

كلیه گزارشات در صورت نیاز، به تفكیك تحویل اشخاص، كالاها، گروههای كالا و مشتری و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است. امكان انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری در تمامی گزارشات مهیا می باشد. همچنین سطح دسترسی كاربران به هر گزارش قابل تعریف می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست انبارها، كالاهـا و گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص، مراكز هزینه، محصولات و اسناد
 • گردش اسناد ورودی و خروجی
 • كاردكس كالا (ریالی – تعدادی)
 • صورت اسناد وارده و صادره
 • گردش رسیدهای موقت
 • گردش سفاشات
 • صورت ریز مانده سفارشات
 • صورت برآورد سفارشات
 • گردش درخواستهای کالا
 • صورت مانده درخواست های کالا
 • گردش تحویل دهندگان / گیرندگان و گروه های تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گردش گروه های كالا
 • گردش كالا به تفكیك انبار
 • گردش كالا به تفكیك نوع سند و ارز
 • گردش مراكز هزینه
 • گردش كالا با لینك خرید و فروش
 • موجودی كالا با تفكیك ویژگی كالا و انبار و نوع سند
 • موجودی كالا با احتساب سفارشات
 • كنترل موجودی كالا با سفارشات به صورت تحلیلی
 • موجودی گروه های كالا به تفكیك انبارها و نوع سند
 • صورت خلاصه سفارشات، مراكز هزینه، گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص
 • برچسب (تگ) انبارگردانی
 • لیست شمارش انبارگردانی
 • برآورد تولید : با استفاده از فرمول ساخت تعریف شده برای هر محصول این گزارش می تواند با نمایش و مغایرتگیری از “کالاهای تشکیل دهنده یک محصول (به همراه موجودی مقداری و مبلغی آنها)” و “مقدار درخواستهای محصول انتخاب شده”، کسری آنها را جهت تولید مجدد محصول انتخابی نمایش داده و موجب برآورد مقداری و مبلغی تولید آتی آن محصول گردد.
 • برآورد قیمت محصول : این گزارش با استفاده از مانده موجودی ریالی مواد تشکیل دهنده هر محصول، بهای تمام شده آن محصول را جهت برآورد تولید نمایش می دهد.
 • كنترل موجودی تولید : در این گزارش، سیستم مغایرت بین مقادیر تعریف شده در فرمول ساخت هر محصول و مقادیر استفاده شده در اسناد را برای همان محصول مورد بررسی قرار داده و انحراف آنها را جهت کنترل موجودی محصولات تولید شده نمایش می دهد.
 • گزارش قیمت تمام شده تولید:در این گزارش ِ محصولات و مواد مصرفی آنها نمایش داده می شوند و با توجه به میزان وقیمت مواد مصرفیِ قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد.
 • امكان اخذ گزارشات موجودی و گردش كالاها بصورت تجمیعی در ماهها و سالهای مختلف

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
6.4671403/02/11انتخاب کالا چند کالا در گزارش کاردکسرجوع کنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا

در صفحه کنترل گزارش ، امکان انتخاب چند کالا فراهم شده است. کاردکس هر کالا به تفکیک گرفته می شود و می توانید تمام کاردکسها را همزمان و با یکبار زدن کلید ، چاپ کنید
6.4641403/01/20تغيير دسته جمعي اسناد شامل مشخصه هاي اضافي و زير نويس شدرجوع کنيد به :
لیست اسناد / عملیات / تغییر دسته جمعی اسناد

تا قبل از این ورژن ، این منو با عنوان "تغییر مشخصه های اضافی اسناد" وجود داشت که تبدیل به "تغییر دسته جمعی اسناد" شده است. در منوی جدید ، علاوه بر مشخصه های اضافی ، امکان تغییر زیر نویس اسناد هم بصورت دسته جمعی فراهم شده است.
دسترسی "ويرايش دسته جمعي زيرنويس درليست اسناد" هم اضافه شده است.
6.4511402/09/05راهنماي ویدیویی آنلاينکليد راهنماي ویدیویی انلاين بصورت يک آيکون پخش ويديو در بعضي صفحات برنامه اضافه شده است (مثال : صفحه ایجاد سال مالي)
و بتدريج به صفحات بيشتري اضافه خواهد شد. با زدن اين کليد ، آخرين ويديوي راهنماي آن صفحه بصورت آنلاين براي شما پخش خواهد شد.

براي اطلاعات بيشتر با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل فرماييد
6.4491402/08/16امکان يکسان سازي براي گروههاي کالا و گروههاي تحويل دهنده و گيرندهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / گروههای کالا / عمليات / يکسان سازی
یا
اطلاعات پايه / تحويل دهندگان و گيرندگان / گروههای تحويل دهنده و گيرنده / عمليات / يکسان سازی
6.4461402/07/17نمايش کالاهاي بکار رفته در اسناد هنگام ویرایش گروههای قيمت کالارجوع کنيد به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت کالا / ویرایش
در صورتی که سطری در اسناد بکار رفته باشد، علامت مربع سرمه ای رنگ روی ستون ردیف ظاهر می شود
6.4411402/05/09افزايش تعداد هزينه هاي اضافي به 10 تارجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / هزینه های اضافی
6.4171401/11/09بسته بندی اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / بسته بندی

برای توضیحات بیشتر این قسمت با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید
6.4141401/09/26امکان ادغام فقط بندهاي بدهکار يا فقط بندهاي بستانکار در ثبت سند حسابداريرجوع کنيد به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
6.4141401/09/26پيوست و شناسنامه محصول به محصولات اضافه شدندرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / محصولات / جدید یا ویرایش
6.4121401/09/20امکان اخذ گزارش از تحويل دهندگان/گيرندگان اصلي-بجز موجودي اول دورهرجوع کنيد به گزارشات زیر :

کاردکس کالا
گردش تحويل دهندگان/گيرندگان
گردش گروههاي تحويل دهنده/گيرنده
صورت خلاصه تحويل دهندگان/گيرندگان
صورت خلاصه گروههاي تحويل دهنده/گيرنده


6.4061401/07/10ثبت زمان تغيير عکس کالاهارجوع کنید به :

اطلاعات پایه / کالاها / ویرایش / تصویر کالا
6.4051401/06/29پیوست اسناد به بانک اطلاعاتی منتقل شدتا این نسخه ، پیوستهای اسناد ، فایلهایی روی هارد بودند و فقط لینک آنها به اسناد پیوست می شد و با حذف فایل از روی هارد ، پیوست نیز حذف می شد .
از این نسخه ، پیوستها به بانک اطلاعاتی منتقل می شوند و با حذف فایل از روی هارد ، حذف نخواهند شد و همراه با نسخه های پشتیبان ، بایگانی می شوند .
6.4051401/06/29امکان مشاهده و تغيير پيوستها از روي ليست اسنادرجوع کنيد به :
ليست اسناد / عمليات / پيوست
6.4041401/06/22امکان مشاهده و تغيير پيوستها از روي ليست اسنادرجوع کنيد به :
لیست اسناد / عملیات / پیوست
6.4031401/06/12راس گيري از ورود يا خروج کالاها اضافه شدرجوع کنيد به گزارشات زیر / کلیک راست روی گزارش :
گردش تحويل دهندگان / گيرندگان
گردش مراکز هزينه
گردش پروژه ها
گردش گروههاي کالا


6.4011401/06/01گزارش اتوماتيک "ليست کالاهاي قابل رسيدگي" اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / گزارشات / تنظيم گزارشات اتوماتيك هنگام اجراي برنامه

اين ليست کالاهايي که موجودي آنها به نقطه بحران یا سفارش يا حداکثر يا ... رسيده باشد را اتوماتيک در ابتداي اجرا برنامه نمايش مي دهد


6.3951401/04/15قيمت گذاري اسناد بر اساس گروههاي قيمترجوع کنيد به :
لیست اسناد / اسناد انبارداری / نگهداری / قيمت گذاري اسناد وارده بر اساس گروههاي قيمت
یا
لیست اسناد / سفارشات / نگهداری / قيمت گذاري سفارشات بر اساس گروههاي قيمت
6.3931401/04/08امکان درگیری یا عدم درگیری مرکزهزینه در مانده سفارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت مانده سفارشات / مرکزهزینه در مانده سفارشات لحاظ شود
6.3921401/04/04* امکان استفاده از ليست براي ويژگي هاي کالاهارجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها / ویژگیهای کالا / نوع "لیست - عبارت" . "لیست - اعداد " اضافه شد
با انتخاب این نوع ، می توانید برای ان ویژگی ، عباراتی تغریف کرده و موقع ویرایش از لیست عبارات تعریف شده انخاب کنید
6.3921401/04/04گزينه "ابتدا بندهاي بدهکار ذخيره شوند" به صدور اسناد حسابداري اضافه شدرجوع کنيد به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
6.3901401/03/24امکان تغییر کد همزمان در تمام برنامه های لینک شدهاز این نسخه ، این امکان فراهم شده است که برای تغییر کد یکی از اطلاعات پایه در تمام سیستمهای لینک شده، می توانید از سیستم مادر اقدام به تغییر کد کنید و این تغییر بطور همزان در تمام سیستمها اتفاق خواهد افتاد.

سیستمهای مادر برای اطلاعات پایه مشترک سیستمها به شرح زیر هستند :
* برای حسابها ، زیر حسابها ، مراکز هزینه ، پروژه ها ، ارزها : سیستم حسابداری
* برای کالاها ، ویزیتورها : سیستم خرید و فروش
* برای انبارها : سیستم انبارداری

به عنوان مثال ، در صورتی که کد حساب صندوق را در سیستم حسابداری تغییر دهید و حساب صندوق در سیستم دریافت و پرداخت به یک منبع مالی اختصاص داده شده باشد ، کد حساب منبع مالی تیز بطور اتوماتیک تغییر خواهد کرد.
و یا در صورت تغییر کد مرکزهزینه یا پروژه و یا ارز در سیستم حسابداری ، این تغییر در تمام برنامه ها بطور همزمان اتفاق می افتد

نکته مهم اینکه برای هماهنگ بودن با نسخه های قبلی برنامه ، گزینه "تفییر کد در برنامه های لینک هم انجام شود" اضافه شده است
6.3891401/03/11عدم امکان ابطال اسنادي که ثبت حسابداري يا خريد و فروش شده اندرجوع کنيد به :

لیست اسناد / عملیات / تغییر وضعیت اسناد / باطل

اگر سندی به یکی از اسناد برنامه های دیگر لینک شده باشد ، امکان ابطال آن وجود ندارد
6.3881401/03/07امکان ذخيره کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنيد به :

اطلاعات پایه / کالاها یا تحویل دهندگان/گیرندگان / جديد يا ويرايش / کليد "انتخاب سال جهت ذخيره"

* توضیح : در ورژن قبل ، این امکان برای سایر اطلاعات پایه درست شده بود و فقط کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان باقی مانده بود
6.3871401/03/04* توضیح : هنوز این تغییر برای کالاها و خریداران/فروشندگان اعمال نشده است
6.3871401/03/04امکان ذخيره اطلاعات پايه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنيد به :

اطلاعات پایه / جديد يا ويرايش / کليد "انتخاب سال جهت ذخيره"

* توضیح : هنوز این تغییر برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان اعمال نشده است
6.3861401/03/01امکان يکسان سازي تحويل دهندگان / گيرندگان با اطلاعات ساير گروهها و سالهارجوع کنيد به :

اطلاعات پایه / تحویل دهندگان و گیرندگان / عملیات / یکسان سازی
6.3841401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنيد به :

اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
6.3761400/10/26امکان کپي حسابها از حسابداري در کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / عملیات / کپي حسابها از - به حسابداري
6.3751400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنيد به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
6.3631400/07/18امکان ثبت موجودي اول دوره سال بعد به تفکيک تحويل دهندگان / گيرندگانرجوع کنيد به :
لیست اسناد / انبارگردانی / ثبت موجودی اول دوره

در موجودي اول دوره سال بعد ، تحويل دهنده ها در تحويل دهنده هاي بند ثبت مي شوند
6.3621400/06/27کنترل هشدار يا خطا براي ارز موقع ذخيره اسناد انباررجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
ویرایش اسناد انبارداری / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
6.3551400/05/17مشخصه هاي اضافي به محصولات اضافه شدندرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / محصولات / مشخصه های اضافی محصول
6.3531400/04/15نمايش مشخصات سند لينک خريد و فروشرجوع کنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت اسناد وارده و صادره / صفحه کنترل گزارش / نمایش مشخصات سند خرید و فروش لینک شده
6.3511400/04/08امکان انبارگردانی ارزیرجوع کنيد به : لیست اسناد / انبارگردانی / جدید / ارزی
6.3491400/03/11امکان تعیین نوع سند حسابداری پیش فرض در ثبت حسابداریرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداری / توع سند
6.3441400/01/24امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک خرید و فروشرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات خرید و فروش / ملاحظات سند لینک
6.3431400/01/22امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک حسابداریرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداری / ملاحظات سند لینک
6.3401399/11/29امکان کنترل خالي نبودن مشخصه هاي اضافي براي تمام اطلاعات پايه و اسناد رجوع کتيد به :
مشخصات عمومي / مشخصه هاي اضافي / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
6.3391399/11/27افزايش طول مشخصه هاي اضافيطول مشخصه هاي اضافي افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
6.3381399/11/21امکان ثبت و حذف حسابداري بصورت دسته جمعيرجوع کنيد به :
لیست اسناد / ثبت حسابداری

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند حسابداری را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت حسابداری را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت حسابداری شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد حسابداری نیز فراهم شده است
6.3381399/11/21امکان ثبت و حذف خرید و فروش بصورت دسته جمعيرجوع کنيد به :
لیست اسناد / ثبت خرید و فروش

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند خرید و فروش را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت خرید و فروش را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت خرید و فروش شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد خرید و فروش نیز فراهم شده است
6.3361399/11/06ستونهاي "تاریخ آخرین سند انبار" و "دیرکرد تحویل" به گزارش مانده سفارشات اضافه شدندرجوع کنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت مانده سفارشات
6.3351399/11/01امکان محدود کردن تعداد چاپ اسناد انبارداری توسط کاربرانرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / حسابداري يا خريد و فروش يا انبارداري / حداکثر تعداد چاپ از اسناد

* توجه :
براي استفاده از اين امکان و محدود کردن تعداد چاپ نسخه ها ، بايد با شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد تا تغييري در فرم چاپ شما داده شود.
در غير اين صورت ، اين امکان قابل استفاده نيست و تعداد چاپ قابل کنترل نخواهد بود !
6.3341399/10/27اضافه شدن "تاريخ تغيير وضعيت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاريخ تغيير وضعيت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاريخ تغيير وضعيت
6.3331399/10/24ستونهاي مرکز هزينه و پروژه به ليست اسناد اضافه شدندرجوع کنيد به :
لیست اسناد / امکانات / تنظیم ستونها

6.3331399/10/24امکان تنظيم پرکردن اسناد براي پرشدن / عدم پرشدن تحويل دهنده/گيرنده ، مرکزهزينه ، پروژه و ارزرجوع کنيد به :

اطلاعت پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "پرکردن از اسناد انبارداري"
6.3231399/08/14امکان دسترسي به تغيير/عدم تغيير مقدار در اسناد انتقاليرجوع کنيد به :
مشخصات عمومي / اسناد / عدم امکان تغيير مقدار در اسناد انتقالي انبار به انبار
يا
مشخصات عمومي / اسناد / عدم امکان تغيير مقدار در اسناد مواد اوليه مرتبط با محصولات

6.3221399/08/10امکان تعيين انبارهاي داراي محصولرجوع کنيد به : اطلاعات پایه / انبارها / جدید یا ویرایش / محصولات / "ثبت و کنترل در اسناد وارده از انبار" یا "ثبت و کنترل در اسناد صادره به انبار"
6.3191399/07/12امکان تعيين وضعيت اسناد جهت قيمت گذاريرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / قیمت گذاری اسناد

با تنظیم این گزینه ، اسناد بجز در وضعیت انتخاب شده قابل قیمت گذاری نیستند
6.3181399/07/07گزارش گردش پروژه ها اضافه شدرجوع کنيد به : گزارشات / گردشها / گردش پروژه ها
6.3181399/07/07گزارش گزارش صورتخلاصه پروژه ها اضافه شدرجوع کنيد به : گزارشات / صورتهای خلاصه/ صورتخلاصه پروژه ها
6.3171399/07/06بازسازي ملاحظات اسناد مرتبط اضافه شدرجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی اسناد / بازسازي ملاحظات اسناد مرتبط
6.3101399/06/01ساختار کد کالا اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / ساختار کد کالا
6.3031399/04/29گزارش "موجودي کالاي رزرو شده بر حسب سفارشات توليد" اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / موجودی / موجودي کالاي رزرو شده بر حسب سفارشات توليد

توجه : برای استفاده از این گزارش ، باید سفارشات تولید در برنامه شما فعال باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
6.3011399/04/04اضافه شدن باسکول نوع Alpha Gamma-07Cرجوع کنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / باسکول
6.2891398/11/13پیوست در رسیدهای موقت اضافه شدرجوع کنيد به : لیست اسناد / رسیدهای موقت / جدید یا ویرایش / پیوست
6.2881398/10/23باسکول "پلاتین - رز الکترونيک" اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / بارکد و ترازو
6.2771398/09/13اضافه شدن مشخصات سند حسابداری در گزارش "صورت اسناد وارده/صادره"رجوع کنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت اسناد وارده و صادره
6.2641398/05/28امکان مشاهده یک سند در حالت تجمیعیرجوع کنيد به : لیست اسناد انبارداری / جدید یا ویرایش / عملیات / سند تجمیعی
6.2551398/04/02امکان نمايش سندهاي لينک که اين سند در آنها ثبت شده استرجوع کنيد به :
لیست اسناد / ویرایش

در اسنادی که به برنامه های دیگر لینک شده اند یا از برنامه های دیگری ثبت شده اند ، در ستون ردیف آنها ، مربعی ظاهر می شود که با کلیک روی آن ، می توان اسناد لینک شده را مشاهده نمود
6.2521398/02/31هشدار در صورتي که وضعيت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنيد به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
6.2501398/02/23امکان محاسبه قيمتهاي ارزي در بازسازی مبالغ اسنادرجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد

در صورت لینک به حسابداری ، نرخ ارز با توجه به تاریخ سند از حسابداری خوانده خواهد شد
6.2471398/02/03کنترل صفر نبودن مبلغ اسناد وارد هنگام "قيمت گذاري اسناد صادره"رجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد
6.2441398/01/26گزارش خطاها اضافه شد به کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع کنيد به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودي منفي طي دوره
6.2431398/01/25در کنترل موجودي منفي طي دوره ، امکان مشاهده خطاها در یک گزارش جداگانه فراهم شدرجوع کنيد به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودي منفي طي دوره / گزارش خطاها
6.2421397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
6.2421397/12/22امکان پرکردن درخواستهاي کالا با سفارشاترجوع کنيد به :
ليست اسناد / درخواستهاي کالا / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از سفارشات سيستم انبارداري
6.2321397/11/15فيلدهاي آدرس و تلفن به تحويل دهنده / گيرنده اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / تحويل دهندگان / گيرندگان / جدید یا ویرایش
6.2311397/11/02اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
6.2291397/10/29گزارش صورت مانده درخواستهاي کالا اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد

توجه : براي اين گزارش بايد بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
6.2291397/10/29در امکان صدور درخواست کالاي جديد براي مقادير درخواستي يا کسري در گزارش برآورد توليد رجوع كنيد به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد توليد / لیک راست روی گزارش

توجه : براي اين گزارش بايد بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
6.2281397/10/23اضافه شدن "تحويل گيرنده" به درخواستهاي کالارجوع كنيد به :
لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش / تحويل گيرنده
6.2251397/09/17امکان "قيمت گذاري محصولات از مواد اوليه"رجوع كنيد به : لیست اسناد / اسناد انبار / نگهداری / قيمت گذاري محصولات از مواداولیه
6.2221397/08/27امکان روند کردن قیمتهای یک گروه قیمترجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت / چدید یا ویرایش / عملیات / افزایش ، کاهش ، روند کردن قيمتها
6.2191397/07/30امکان اخذ گزارش کادرکس کالا به تفکيک ويژگي هاي کالارجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
6.2151397/07/10امکان صدور سفارش توليد جديد براي مقادير کسري در گزارش برآورد توليدرجوع كنيد به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد توليد

توجه : براي صدور سفارش توليد ، بايد دسترسي به "قسمت سفارش توليد" در برنامه شما فعال باشد
6.2151397/07/10امکان صدور سفارش خريد يا توليد جديد در گزارشات کنترل موجودی کالا رجوع كنيد به :
گزارشات / موجودی / گزارش کنترل موجودی کالا یا گزارش کنترل تحلیلی موجودی کالا

توجه : براي صدور سفارش توليد ، بايد دسترسي به "قسمت سفارش توليد" در برنامه شما فعال باشد
6.2121397/06/14ويژگي هاي کالا به گزارش "گردش کالا - جديد" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها / گردش کالا - جديد
6.2111397/06/10اضافه شدن توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپرجوع كنيد به :
لیست اسناد / چاپ

توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپ اضافه شده است. این توضیحات می توانند در فرمهای چاپ شما مورد استفاده قرار بگیرند. در صورت نیاز ، جهت تغییر در فرمهای چاپ فعلی مورد استفاده ، با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید
6.2091397/05/30ثبت ريز برخي تغييرات در عمليات انجام شده موقع ذخيره انباررجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انبارها / ویرایش / ذخیره

در صورت تغییر در مواردی نظیر : شماره گذاری اتوماتیک و امكان ثبت كالاها با موجودي منفي و ... در عملیات انجام شده ثبت می گردد
6.2081397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
6.2071397/05/20امکان گرفتن گزارش "کنترل موجودي توليد" براي يک سفارش توليدرجوع كنيد به :
گزارشات / توليد / کنترل موجودي توليد

* توجه : برای استفاده از این قابلیت ، باید سفارشات تولید در برنامه فعال باشند. برای اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
6.2051397/04/17کنترل خالي بودن مراکزهزينه / پروژه ها هنگام ذخيره اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
6.2051397/04/17گزارش گردش درخواستهاي کالا اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش درخواستهای کالا
6.2031397/04/09في و بهاي تمام شده و سود و زیان در گزارش گردش کالا-لينک خريد و فروشرجوع كنيد به :
گزارشات / گردش ها / گردش کالا - لينک خريد و فروش

ستونهاي في و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته سود و زيان اضافه شدند
6.2001397/03/06گزارش : صورت ريز مانده سفارشات خريد به رسيدهاي موقترجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
6.2001397/03/06گزارش : صورت ريز مانده رسيدهاي موقترجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
6.1991397/02/29تغییر نحوه انتخاب ویژگی های کالا در صفحه کنترل گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات دارای ویژگی های کالا / صفحه کنترل گزارشات
6.1981397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
6.1941397/02/01صفحه جداگانه جهت تعيين دسته جمعي دسترسي کاربران به اطلاعات پايهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
6.1871396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
6.1871396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
6.1871396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي پروژه هارجوع كنيد به : اطلاعات پایه / پروژه ها / انتخاب چند پروژه / ویرایش
6.1861396/11/14امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
6.1811396/09/14امکان تعريف ستونهاي اضافي رسيدهاي موقترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ساير اسناد / ستونهاي اضافي رسيدهاي موقت

تعداد اين ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعريف است
6.1811396/09/14امکان تعريف ستونهاي اضافي سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ساير اسناد / ستونهاي اضافي سفارشات

تعداد اين ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعريف است
6.1801396/09/13امکان تعريف ستونهاي اضافي اسناد انباررجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / اسناد انبار / ستونهاي اضافي اسناد انبار

تعداد اين ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعريف است
6.1801396/09/13ستونهاي ملاحظات بند و توضيحات بند به رسيدهاي موقت اضافه شدندرجوع كنيد به :
ليست اسناد / رسيدهاي موقت / تنظيم ستونها
6.1771396/08/24امکان تنظيم ثبت اسناد از طريق بارکد بطوريکه بندهاي تکراري با هم جمع شوند يا نشوندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / بارکد و ترازو / روش ثبت بعد از ورود بارکد
6.1701396/08/07امکان تعريف مشخصه هاي اضافي براي رسيدهاي موقترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / مشخصه هاي اضافي رسيدهاي موقت
6.1651396/07/22امکان ثبت ويژگي کالا در سند درخواست کالارجوع كنيد به : ليست اسناد / درخواستهاي کالا / جديد يا ويرايش
6.1561396/06/22امکان پرکردن شمارشها در انبارگرداني از فايل اکسلرجوع كنيد به : ليست اسناد / انبار گرداني / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن شمارشها از فايل Excel
6.1541396/05/28گزارش "كنترل موجودي طي دوره كالا" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / كنترل موجودي طي دوره كالا
6.1541396/05/28افزايش سرعت و امکانات گزارش کاردکس کالا- رجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
6.1541396/05/28امکان کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / "كنترل موجودي طي دوره كالا"
6.1421396/02/31گزارش قيمت تمام شده توليدرجوع كنيد به : گزارشات / توليد / گزارش قيمت تمام شده توليد
6.1361396/01/30امکان تعيين دسترسي تغيير ملاحظات ، تحويل دهنده/گيرنده و شرح بند در اسناد انبارداريرجوع كنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
6.1341396/01/26امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
6.1341396/01/26امکان ثبت ويژگي هاي کالا از روي ليست اطلاعات قبلا معرفي شدهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالا / ويژگي هاي کالا / ستون ليست
در صورت استفاده از اين امکان ، ويژگي هاي کالا قبلا معرفي مي شوند و هنگام صدور سند از آنها استفاده مي شود
* توجه : براي فعال سازي اين امکان بايد با شرکت کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
6.1331396/01/14"درخواست کالا" اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / درخواستهاي کالا
6.1231395/11/19افزايش چشمگير سرعت برخي گزارشات رجوع کنيد به :
گزارشات / موجودي / گزارشات زير :
- موجودي کالا با احتساب سفارشات
- كنترل تحليلي موجودي كالا
- كنترل موجودي كالا
6.1211395/11/13بررسي درستي اسناد اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري
6.1181395/10/28امکان ثبت هر سند انبار در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر سند انبار در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
6.1181395/10/28اضافه شدن ستونهاي کد و نام گروه کالا به گزارش "گردش سفارشات"رجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها / گردش سفارشات / امکانات / تنظيم ستونها
6.1111395/09/06امکان عدم دسترسي به تغيير مقادير اسناد وارده / صادره در انباررجوع كنيد به : منوي اصلي / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
6.1091395/08/24امکان تنظيم هشدار يا خطا يا عدم کنترل در صورت تکراري بودن شماره سفارشرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
6.1091395/08/24امکان بازسازي مبالغ "بر اساس تمام ويژگي هاي کالا"رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / انبارها / جديد يا ويرايش / تمام ويژگي ها کالا در قيمت گذاري لحاظ مي شوند
6.1091395/08/24امکان بازسازي مبالغ اسناد براي تمام انبارهارجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري / بازسازي مبالغ اسناد / گزينه : "بازسازي مبالغ براي تمام انبارها انجام شود"
6.1041395/08/05پروژه ها اضافه شدندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / پروژه ها
يا
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / پروژه ها

امکان ثبت پروژه ها در اسناد انبارداري و سفارشات وجود دارد
6.1031395/08/01امکان پيش تنظيم ستونهاي تعدادي از گزارشاتبراي اين گزارشات ، امکان فوق فراهم شد :
گزارش "موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا"
گزارش "گردش کالا- قديمي"
گزارش "گردش کالا- جديد"

رجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- قديمي / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- جديد / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها

جهت افزايش سرعت گزارش ، مي توانيد قبل از اخذ گزارش ، ستونهاي را تنظيم نماييد . در صورتي که بعضي ستونها را که لازم نداريد از گزارش حذف کنيد ، اين کار سرعت گزارش را افزايش خواهد داد
6.1011395/07/27امکان پيش تنظيم ستونهاي گزارش موجودي کالا جهت افزايش سرعترجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي کالا / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها

جهت افزايش سرعت گزارش ، مي توانيد قبل از اخذ گزارش ، ستونهاي را تنظيم نماييد . در صورتي که بعضي ستونها را که لازم نداريد از گزارش حذف کنيد ، اين کار سرعت گزارش را افزايش خواهد داد
6.0991395/07/17امکان پرکردن اسناد انبارداري و رسيدهاي موقت و سفارشات از فايل اکسلرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از فايل اکسل
6.0981395/07/12گزارش "موجودي كالا به تفكيك يک ويژگي" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك يک ويژگي
6.0941395/06/29امکان ثبت اتوماتيک "برگشت از فروش يا خريد" از روي "فاکتور فروش يا خريد"رجوع كنيد به : ليست اسناد / اسناد انبارداري / جديد

وقتي نوع سندي را متناظر با "برگشت از فروش" يا "برگشت از خريد" در سيستم خريد و فروش تنظيم مي کنيد ، هنگام صدور سند جديدي از آن نوع ، امکان انتخاب فاکتور فروش يا خريد را خواهيد داشت. با اين کار ، متن فاکتور اتوماتيک در سند انبار پر مي شود

توجه : براي استفاده از اين امکان بايد اطلاعات به سيستم خريد و فروش لينک باشند
6.0931395/06/23امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا هنگام ذخيره سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشحصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد

- امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا در انبار
- امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا در انبار با احتساب مانده سفارشات
6.0921395/06/13امکان انتقال مشخصه هاي اضافي از اسناد وارده يا صادره هنگام ثبت خريد و فروشرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات خريد و فروش / ثبت اسناد وارده از انبار يا ثبت اسناد صادره به انبار/ مشخصه هاي اضافي منتقل شوند
6.0911395/06/09مشخصات اضافي به گروههاي کالا اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها / مشخصات اضافي گروههاي کالا
6.0881395/05/31امکان تعريف سه نوع هزينه اضافي در اسناد واردهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد

همچنين در صورت لينک به حسابداري رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت هزينه هاي اضافي

هزينه هاي اضافي بصورت جداگانه براي اسناد وارده ثبت مي شوند و مبالغ آنها در کاردکس و موجودي کالا منظور مي شود. براي ثبت حسابداري مي توان اين هزينه ها را در حساب هاي جداگانه اي ثبت نمود
6.0861395/05/25امکان عدم انتقال به شعب بعد از مرتب سازي اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات . دستور "انتقال به شعب" / گزينه "بعد از مرتب سازي اسناد"
6.0851395/05/04امکان يکسان سازي اطلاعات تحويل دهندگان/گيرندگان با خريداران/فروشندگان در خريد و فروشرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / تحويل دهندگان-گيرندگان / عمليات / يکسان کردن با خريداران-فروشندگان در خريد و فروش
6.0801395/04/13امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
6.0801395/04/13امکان ثبت محصول به عنوان مرکز هزينه هنگام ثبت حسابداري اسناد انباررجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت اسناد وارده يا ثبت اسناد صادره / کد محصول به عنوان مرکز هزينه به حسابداري منتقل شود
6.0771395/03/31امکان کنترل منفي شدن مانده سفارشات هنگام ذخيره سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / سفارشات

هنگام ذخيره سفارشات خريد/فروش ، امکان کنترل منفي شدن مانده سفارشات فراهم شد
6.0751395/03/09لحاظ کردن تاريخ سفارشات در کنترل موجودي با سفارشاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امكانات ذخيره اسناد / در كنترل موجودي كالاها ،‌ مانده سفارشات نيز لحاظ شود / تاريخ سفارشات
6.0751395/03/09امکان ثبت حسابداري فقط براي اسناد تاييد شده يا تصويب شدهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / وضعيت اسناد جهت ثبت
6.0721395/02/21امکان ثبت تصوير کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / تصوير کالا
6.0721395/02/21انتقال تحويل دهنده/گيرنده در پرکردن سفارشات در رسيدهاي موقت يا اسناد انبارداريرجوع كنيد به :

اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار" / تحويل دهنده-گيرنده
6.0711395/02/15امکان تنظيم "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"رجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / جديد / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"
توسط اين دستور مي توانيد تنظيم کنيد که فقط سفارشات "تاييد شده" يا "تصويب شده" قابل پر شدن در اسناد انبارداري باشند
6.0631394/12/04امکان چند کنترل ديگر هنگام ذخيره سفارشاتکنترلهاي زير هنگام ذخيره سفارشات اضافه شدند :
کنترل مقدار منفي يا صفر در بند
کنترل تكراري بودن كالاها
کنترل خالي بودن تحويل دهنده يا گيرنده

رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ذخيره اسناد / سفارشات
6.0601394/11/25امکان ثبت پيوست براي سفارشاترجوع كنيد به :
ليست اسناد / سفارشات خريد يا فروش يا توليد / عمليات / پيوست اسناد
يا
ليست اسناد / سفارشات خريد يا فروش يا توليد / جديد يا ويرايش / عمليات / پيوست اسناد
6.0521394/08/30امکان چاپ بارکدهاي ثبت شده براي کالاهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / بارکدها / چاپ
6.0491394/08/12دسترسي به صدور سند جديد، ويرايش سند و حذف سند براي انواع مختلف اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انواع سند / عمليات / دسترسي کاربران
يا
اطلاعات پايه / انواع سند / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران
6.0481394/08/09امکان دسترسي به صدور سند جديد ، ويرايش و حذف سند براي انواع مختلف اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انواع سند / عمليات / دسترسي کاربران
يا
اطلاعات پايه / انواع سند / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران
6.0251394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
6.0241394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
6.0231394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
6.0071393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
6.0071393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
6.0061393/10/10امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
6.0031393/09/24اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
6.0021393/09/11امکان ثبت موجودي اول دوره از روي گزارش موجودي کالارجوع کنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا / کليک راست / ثبت موجودي اول دوره
يا
گزارشات / موجودي / موجودي كالا / کليک راست / ثبت موجودي اول دوره
6.0021393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس

معرفی انبارها 

 • تعیین قیمت گذاری حواله ها در هر انبار به روشهای میانگین،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداری
 • امكان قیمت گذاری حواله ها با توجه به ویژگی های كالا
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انبارها
 • امكان ثبت موجودی منفی برای كالاها
 • امکان تعیین کالاها درهر انبار
 • تعیین نحوه شماره گذاری اسناد (اتوماتیك و دستی)
 • تنظیم سطح دسترسی كاربران به هر انبار

معرفی كالاها 

 • گروه بندی كالا در ۵ سطح جهت استفاده در گزارشات
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا بصورت :

نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه

 • امكان ثبت كد حساب(حسابداری) معین برای كالا ها و گروه کالا
 • امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قیمت اسناد (به صورت ثابت و متغیر) و نمایش در گزارشات

ویژگی های کالا 

 •  در سیستم امکان معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فنی، سریال، سری ساخت و …). این ویژگیها با اتصال به هر کالا موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ویژگیهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب خارج نماید. این اقدام باعث امتیازات زیر می گردد :

 

 • كنترلهای مربوط به خروج كالاها با ویژگی
 • ردیابی کالاها جهت نمایش ورود و خروج هر کالا به تفکیک ویژگی در گزارشات
 • قیمتگذاری حواله های انبار به تفکیک ویژگی ها
 • تعیین قیمت پیش فرض برای هر واحد كالا
 • امكان معرفی گروه های قیمت مختلف برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت
 • امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل
 • امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا
 • امكان ثبت از باركد و دیتا کالکتور جهت معرفی كد كالاها و استفاده مستقیم در اسناد انبار
 • امکان تولید بارکد برای کالاها با توجه به ویژگیهای که در خط تولید و بسته بندی مورد نیاز است.
 • امكان فراخوانی اطلاعات از باسكول دیجیتال
 • امکان ثبت تصاویر کالا

معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان 

 • معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان
 • تعیین كد حساب (حسابداری) برای تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گروه بندی تحویل دهندگان / گیرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به هر گروه تحویل دهندگان / گیرندگان

امکانات

 • امكان معرفی مراكز هزینه در ۳ سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات
 • معرفی ارزها و معرفی نرخ برابری آنها با ریال
 • معرفی انواع سند وارده و صادره
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انواع سند
 • تعیین اسناد انبار مرتبط با سیستمهای خرید و فروش
 • امكان مستثنی كردن هر نوع سند از قیمتگذاری
 • تعیین گروه های تحویل دهنده / گیرنده مرتبط با هر نوع سند
 • امكان معرفی فرمول ساخت و ثبت اتوماتیک رسیدها و حواله های مرتبط
 • كنترلهای مربوط به ذخیره و ویرایش اسناد با امكان تعیین سطح دسترسی كاربران از قبیل :
 • هشدار جهت نقاط بحرانی ، سفارش و …
 • كنترل موجودی در اسناد
 • طراحی فرم های چاپ اسناد انبار
 • امکان معرفی ۲۰ مشخصه برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان جهت استفاده در اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد وارده (قبض ورود كالا و برگشت از فروش و …) و صادره (حواله خروج كالا ، برگشت از خرید و…)
 • ثبت رسیدهای موقت و امکان کنترل کیفیت کالاها و تایید آنها جهت ثبت در اسناد وارده و رد آنها جهت حواله ضایعات
 • ثبت اسناد با وضعیتهای موقت ، تایید ، تصویب و باطل
 • قیمت گذاری اتوماتیك اسناد صادره بر اساس روش تعیین شده هر انبار (میانگین، FIFO، LIFO)
 • بازیابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغییر اسناد وارده
 • مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دریافت قیمت از یکدیگر
 • امكان ثبت نرخ ارزی در اسناد ورودی
 • امکان درج اسناد انبار به تاریخهای قبل
 • امکان ثبت اسناد مربوط به انتقال بین انبارها
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد انبار به صورت اتوماتیک
 • تعیین مراكز هزینه و شماره اموال در اسناد وارده و صادره
 • ثبت سند از دستگاه باركد خوان
 • امكان ثبت ویژگی كالا در اسناد وارده و انتخاب شماره فایل در هنگام صدور اسناد صادره
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش وتولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره
 • امکان ثبت درخواست کالا

انبارگردانی

 • ثبت شمارش اول ، شمارش دوم ، شمارش نهایی و تغییرات موجودی حین شمارش
 • امكان انجام انبارگردانی به تفكیك شماره فایل كالاها
 • امكان ثبت اسناد تعدیل جهت وارده ها و صادره ها
 • امكان انبارگردانی به دفعات دلخواه در هر دوره مالی
 • امکان ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره با توجه به انبارگردانی و ثبت مغایرتهای آن

حسابداری انبار 

 • صدور اتوماتیك اسناد حسابداری قبوض ورود و حواله های انبار و مغایرت انبارگردانی
 • تعیین نحوه ثبت سند حسابداری اتوماتیك هر نوع سند انبار و مغایرت انبارگردانی
 • امكان ثبت هزینه های اضافی (حمل ، كارمزد انبارداری و…) در اسناد حسابداری انبار

ارتباط سیستم انبار با سیستمهای خرید و فروش 

 • امكان تخصیص اتوماتیك شماره سفارش ( بر اساس تاریخ تحویل ، اولین سفارشی را كه دارای مانده است ابتدا خارج می كند )
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش در انبارداری و ارتباط آن ها به اسناد وارده و صادره

كلیه گزارشات در صورت نیاز، به تفكیك تحویل اشخاص، كالاها، گروههای كالا و مشتری و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است. امكان انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری در تمامی گزارشات مهیا می باشد. همچنین سطح دسترسی كاربران به هر گزارش قابل تعریف می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست انبارها، كالاهـا و گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص، مراكز هزینه، محصولات و اسناد
 • گردش اسناد ورودی و خروجی
 • كاردكس كالا (ریالی – تعدادی)
 • صورت اسناد وارده و صادره
 • گردش رسیدهای موقت
 • گردش سفاشات
 • صورت ریز مانده سفارشات
 • صورت برآورد سفارشات
 • گردش درخواستهای کالا
 • صورت مانده درخواست های کالا
 • گردش تحویل دهندگان / گیرندگان و گروه های تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گردش گروه های كالا
 • گردش كالا به تفكیك انبار
 • گردش كالا به تفكیك نوع سند و ارز
 • گردش مراكز هزینه
 • گردش كالا با لینك خرید و فروش
 • موجودی كالا با تفكیك ویژگی كالا و انبار و نوع سند
 • موجودی كالا با احتساب سفارشات
 • كنترل موجودی كالا با سفارشات به صورت تحلیلی
 • موجودی گروه های كالا به تفكیك انبارها و نوع سند
 • صورت خلاصه سفارشات، مراكز هزینه، گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص
 • برچسب (تگ) انبارگردانی
 • لیست شمارش انبارگردانی
 • برآورد تولید : با استفاده از فرمول ساخت تعریف شده برای هر محصول این گزارش می تواند با نمایش و مغایرتگیری از “کالاهای تشکیل دهنده یک محصول (به همراه موجودی مقداری و مبلغی آنها)” و “مقدار درخواستهای محصول انتخاب شده”، کسری آنها را جهت تولید مجدد محصول انتخابی نمایش داده و موجب برآورد مقداری و مبلغی تولید آتی آن محصول گردد.
 • برآورد قیمت محصول : این گزارش با استفاده از مانده موجودی ریالی مواد تشکیل دهنده هر محصول، بهای تمام شده آن محصول را جهت برآورد تولید نمایش می دهد.
 • كنترل موجودی تولید : در این گزارش، سیستم مغایرت بین مقادیر تعریف شده در فرمول ساخت هر محصول و مقادیر استفاده شده در اسناد را برای همان محصول مورد بررسی قرار داده و انحراف آنها را جهت کنترل موجودی محصولات تولید شده نمایش می دهد.
 • گزارش قیمت تمام شده تولید:در این گزارش ِ محصولات و مواد مصرفی آنها نمایش داده می شوند و با توجه به میزان وقیمت مواد مصرفیِ قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد.
 • امكان اخذ گزارشات موجودی و گردش كالاها بصورت تجمیعی در ماهها و سالهای مختلف

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار انبارداری

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

انبار (کنترل موجودی)

تمام شرکت‌ها و کسب‌وکارها باید به طور مداوم سفارش‌ها و موجودی انبارهای خود را کنترل کرده و طی این فرایند بتوانند از مقدار مناسب عرضه یا موجودی خود اطمینان حاصل کنند. با این کار مدیران مالی می‌توانند از ضررهای احتمالی و یا مواجهه با کمبود موجودی پیشگیری کنند. با مدیریت موجودی انبار می‌توان نیازها و تقاضای مشتریان را به خوبی تامین کرد.

این امر مانع از ایجاد هزینه‌های اضافی برای خرید موجودی بیش از میزان تقاضا می‌شود و همچنین با اطلاع از موجودی انبار، از کمبود موجودی نیز جلوگیری خواهد شد. نرم ‌افزار انبارداری با همین هدف طراحی شده است که کاربران به کمک آن می‌توانند مدیریت خوبی روی موجودی انبارهای خود داشته باشند. در ادامه با ما همراه باشید تا با سیستم برنامه انبارداری و مهم‌ترین مزایای آن بیشتر آشنا شوید.

ویژگی های نرم افزار انبارداری انلاین کاربرد کامپیوتر  

یکی از نیازهای اصلی و اولیه مدیران هر سازمان کسب اطلاعات دقیق از وضعیت موجودی انبار و محصولاتی است که خریداری کرده اند. کسب این اطلاعات کمک می کند مدیران بتوانند به صورت دقیق تر و کاملا متناسب با نیازهای سازمان اقدام به تصمیم گیری و تعیین استراتژی کنند. زمانی که حجم تولیدات یک شرکت زیاد باشد، بدیهی است کنترل ورودی و خروجی انبار به راحتی امکان پذیر نیست. به همین دلیل استفاده از نرم افزار انبارداری آنلاین این عملکرد را به راحتی امکان پذیر می کند. این نرم افزار امکان بررسی ورودی و خروجی کالاها را به صورت دقیق خودکار سازی کرده است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار انبارداری آنلاین این است که باعث کاهش یا حذف کامل تعداد نیروهای انسانی شده است. به همین دلیل امکان انجام کلیه تراکنش ها و عملکردهایی که در سازمان یا شرکت صورت می گیرد، به صورت دقیق و بدون خطا خواهد بود. این نرم افزار توسط تیم خبره مجموعه کاربرد کامپیوتر با طراحی رابط کاربری بسیار آسان طراحی و ارائه شده است. با نصب این نرم افزار می توانید به صورت آنلاین و کاملا دقیق تمام خرید و فروش ها، تعداد ورودی و خروجی ها از انبار، و تعداد سفارشات دریافتی را کنترل و مدیریت کنید. علاوه بر این، استفاده از این نرم افزار مزایای و ویژگی های منحصر به فرد دیگری دارد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم. 

خرید نرم افزار اتوماسیون اداری از کاربرد کامپیوتر

اهمیت استفاده از نرم افزار انبارداری

هر سازمان و شرکت بدیهی است متناسب با حجم خرید و فروش، تعداد کارمندان و اعضای ثابت،مقدار زیادی هزینه های ثابت و متغیر دارد. به همین دلیل اطلاع از وضعیت انبارداری به کمک نرم افزارهای آنلاین انبارداری کمک می کند که بتوان هزینه های نگهداری موجودی، سفارش گذاری و تامین به موقع کالا و پیشگیری از کمبود موجودی آن ها را کنترل و مدیریت کرد. علاوه بر این، اهمیت استفاده از نرم افزار انبارداری به شرح زیر است:

مدیریت موجودی کالا:

یکی از مهم ترین بخش های هر کسب و کار، مدیریت کردن تعداد محصولات انبار است. زمانی که تعداد موجودی ها به صورت دقیق و واضح مشخص نباشد، نمی توان فرایند جذب و سفارش را با کیفیت بالا و سریع پیگیری کرد. در نتیجه این اتفاق باعث کاهش فروش می شود. اما با استفاده از نرم افزار انبارداری یا کنترل موجودی می توان به صورت دقیق این فرایند را کنترل و مدیریت کرد.

افزایش فروش:

زمانی که یک سازمان یا شرکت بخواهد سفارش های زیادی را دریافت و پردازش کند، این کار با استفاده از نرم افزار انبارداری با سرعت بالا و کیفیت مطلوبی انجام خواهد شد. علاوه بر این، فرایند فروش نیز با سرعت و دقت بالا انجام می شود.

بهبود خدمات پس از فروش برای مشتریان:

نرم افزار انبارداری دارای یک اتوماسیون قوی است که به کسب و کارها کمک می کند که مشتریان تجربه خوبی از خرید داشته باشند. در واقع مشتری پس از ثبت و حتی دریافت سفارش خود می تواند از طریق اتوماسیون، در سفارش خود تغییراتی را نیز اعمال کند. انباردار نیز می تواند در کم ترین زمان ممکن درخواست مشتری را به واحدهای دیگر گزارش دهد.

گردش سریع سرمایه:

هر چه میزان و حجم سفارش ها از یک انبار زیاد باشد، بدیهی است که با افزایش فروش کسب درآمد و بازگشت سرمایه هم سریع تر خواهد بود. چرا که مشتریان می توانند با سرعت و روند بهتری سفارش خود را ثبت کنند. از طرفی واحد انبارداری نیز سفارش خود را سریع تر ارسال کند.

امکان ادغام قابلیت ها:

سیستم نرم افزار انبارداری به گونه ای طراحی شده که می توان سایر سیستم های زیر مجموعه که به نوعی با کسب و کار شما در ارتباط هستند، با یک دیگر ادغام و هماهنگ کرد. به همین دلیل کلیه فرایندها با سرعت و روند بهتری انجام خواهد شد. این ویژگی به صورت مستقیم اهمیت زیادی در گسترش کسب و کارها دارد.

برای خرید نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) کلیک کنید

نرم افزار انبارداری اندروید

یکی از بهترین ویژگی های نرم افزار انبارداری که توسط مجموعه کاربرد کامپیوتر طراحی شده این است که در نسخه های مختلف طراحی شده است. یکی از بهترین نسخه های این نرم افزار، امکان نصب و استفاده روی تلفن های همراه است. نسخه اندروید این نرم افزار امکانات و خدماتی کاملا مشابه با نسخه کامیپوتر و  تحت وب دارد. علاوه بر این، با توجه به رعایت نکات طراحی رابط کاربری سریع و آسان و همچنین طراحی واکنش گرای این نرم افزار، به خوبی در سایر گوشی های اندروید اجرا می شود. بنابراین با متصل شدن به اینترنت می توانید به بهترین نحو اطلاعات کاملی از سفارش ها، تعداد خرید و فروش ها و … را وارد این سیستم کرده و مدیریت کنید.

نرم افزار انبارداری کامپیوتر

همان طور که در پاراگراف بالا ذکر شد، نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی) در نسخه های مختلف، از جمله نرم افزار کامپیوتر تحت وب یا کامپیوتر طراحی شده است. بنابراین در یک صفحه دسکتاپ بزرگ و متناسب با نیاز اپراتور و مدیر انبارداری می توان دسترسی های لازم را ایجاد کرد. بنابراین می توان به بهترین نحو قابلیت مدیریت و کنترل کردن داده ها و موجودی های انبار را برای مدیران انبار، مدیران مالی و … فراهم کرده است. شرکت کاربرد کامپیوتر امکانات کاربردی از جمله ماژول انبارداری، امکان پشتیبانی از انواع بارکد، ثبت اسناد با بارکد، ارائه گزارشات متنوع مثل کاردکس کالا، کنترل و آنالیز اطلاعات از موجودی تعدادی و مبلغی و اسناد انبار و همچنین امکان ثبت اتوماتیک موجودی اول دوره انبارها و … را ارائه نموده است.

اهمیت گزارش های نرم افزار انبارداری در سازمان ها

شرکت ها و سازمان های تولید کننده و به ویژه فروشگاه هایی که حجم زیادی از محصولات مختلف را عرضه می کنند، لازم است که برای مدیریت محصولات و انبارداری، از سیستم های مختص این کار استفاده کنند. یکی از بهترین نرم افزارهای کاربردی در این زمینه، نرم افزار انبارداری است. زمانی که یک تولید کننده یا فروشگاه بزرگ حجم زیادی از محصولات را عرضه و ارسال می کنند، گزارش گیری کردن از انبار و تعداد محصولات اهمیت زیادی دارد. به همین منظور استفاده از نرم افزار انبار داری کاملا ضروری و لازم است. در واقع اهمیت گزارش های نرم افزار انبارداری در سازمان ها، به دلیل مزایای زیر است:

 • امکان تهیه گزارش کاردکس تعدادی و ریالی
 • تهیه گزارش از آخرین نرخ خرید هر کالا
 • قابلیت تهیه گزارش صورت گردش کالا برای تمام انبارها به صورت دسته بندی شده و دقیق
 • گزارش مانده حساب مراکز هزینه تا تاریخ مورد نظر
 • گزارش کالاهایی که به نقطه سفارش ، حداقل یا حداکثر موجودی رسیده‌ است.

علت های جایگزین کردن نرم افزارهای انبارداری به جای روش های سنتی

همان طور که در پاراگراف بالا اشاره شد، زمانی که حجم و میزان محصولاتی که تولید و عرضه می شوند، افزایش یابد، مدیریت کردن موجودی آن ها به راحتی امکان پذیر نیست. چرا که با افزایش تعداد محصولات نمی توان به صورت دستی و با درج کردن اطلاعات آن ها روی کاغذ کار آسانی نیست و ممکن است خطاهای زیادی در آن رخ دهد که عمدی نیست. به همین منظور از نرم افزارهای انبارداری به عنوان یک روش جایگزین با روش های سنتی استفاده می شود.

پشتیبانی نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی) در کاربرد کامپیوتر

یکی از ویژگی های منحصر به فرد و ویژه نرم افزار انبارداری (کنترل موجودی) این است که مجموعه کاربرد کامپیوتر به منظور بهبود رضایت کاربران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17:30 خدمات پس از فروش ( پشتیبانی ) را به کلیه کاربران ارائه کرده است. این شرکت ارائه دهنده مشاوره های تخصصی برای استفاده بهتر از سیستم انبارداری است. علاوه بر این، آموزش های تکمیلی و تخصصی برای استفاده بهینه تر از سیستم ها را با بالاترین کیفیت ارائه می کند.

معرفی فرمول ساخت محصولات(BOM) در نرم افزار انبار(کنترل موجودی)

در به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار انبارداری کاربرد کامپیوتر، امکان جذب فرمول ساخت محصولات (BOM) به برنامه اضافه شده است. این ویژگی به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سادگی و با دقت فرمول‌های ساخت محصولات خود را به نرم‌افزار وارد کرده و از این اطلاعات در مدیریت موجودی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تولید بهره‌مند شوند. با افزودن این قابلیت، کاربران قادرند به صورت آنلاین و با دقت بالا وضعیت موجودی انبار و تمامی محصولات خریداری‌شده را کنترل و مدیریت نمایند. این نرم‌افزار امکان خودکارسازی بررسی ورودی و خروجی کالاها را فراهم کرده و نیاز به تعداد بیشتری از نیروهای انسانی را کاهش می‌دهد. همچنین، رابط کاربری آسان و مقابله با هر گونه خطا در تراکنش‌ها، از مزایای این نرم‌افزار است، که توسط تیم متخصص کاربرد کامپیوتر طراحی و ارائه شده است. با نصب این نرم‌افزار، مدیران قادرند به طور کاملاً دقیق و آنلاین تمامی جزئیات خرید و فروش، میزان ورودی و خروجی از انبار، و تعداد سفارشات دریافتی را کنترل کرده و مدیریت نمایند.

ادامه مطلب

انبار از بخش‌های بسیار مهم و حیاتی در هر یک از شرکت‌ها سازمان‌ها و یا کسب و کارهایی است که به نحوی به ارائه کالا به مشتریان می‌پردازند. بنابراین مدیریت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این کار دیگر به روش‌های سنتی انجام نمی‌شود، بلکه به کمک نرم‌افزار مخصوص صورت می‌پذیرد. نرم‌ افزار انبارداری برنامه‌ای است که به کمک آن مدیران کسب‌وکارهای مختلف می‌توانند مدیریت روزانه انبارهای خود را انجام دهند و کنترل دقیقی روی موجودی انبار داشته باشند.

همچنین به کمک این نرم‌افزار ارسال کالاها بهینه سازی می‌شود. به کمک این نرم‌افزار ورود و خروج موجودی کالاها به بهترین شکل ممکن کنترل و ثبت می‌شود، اطلاعات مهم کالاها پردازش و سازماندهی می‌شود، سطح موجودی بر حسب تقاضا حفظ می‌شود و محصولات مورد نیاز به راحتی شناسایی می‌شوند تا بتوانید آن‌ها را از تامین‌کنندگان سفارش دهید. استفاده از برنامه انبارداری به صاحبان کسب و کارها کمک می‌کند تا در زمانی سریع بتوانند عملیات انبارداری را در مقیاس‌های بزرگ انجام دهند و امکان خطا و اشتباه با استفاده از این نرم‌افزار به حداقل ممکن خود می‌رسد. در کل این نرم‌افزار نیز همانند نرم افزار حسابداری تولیدی برای مدیریت مالی بهتر شرکت به کار می‌رود.

انبارگردانی فرایندی است که در تمام انبارها به منظور کنترل فیزیکی فضای انبار، آگاهی از میزان موجودی هر یک از کالاها در بازه‌های زمانی مشخص و بررسی عدم مغایرت موجودی در سیستم انبارداری صورت می‌پذیرد.

این فرایند در هر سازمان یا شرکتی به طور سالانه انجام می‌شود و اصول خاص خود را دارد که کسانی که مسئول این کار هستند باید آنها را با دقت بسیار بالایی رعایت کنند.

ورود و خروج افراد مختلف به انبار حتماً باید کنترل شود، کالاهایی که در انبار موجود هستند باید دارای برچسب‌های مخصوص باشند و پلمپ انبار باید توسط شخص مسئول و به درستی انجام پذیرد. هدف از انبارگردانی آگاهی از ارزش موجودی کالاها در پایان هر دوره مالی است که بر میزان سود و یا زیان شرکت بسیار موثر خواهد بود.

 • به کمک نرم‌ افزار انبارداری می‌توان موجودی را مدیریت کرد و در چرخه سفارش می‌توان به سرعت موجودی مورد نیاز را تامین کرد. این اطلاعات روزانه و دقیق هستند و می‌توان کالای مورد تقاضای مشتری را در مدت زمان کوتاهی عرضه کرد.
 • به کمک برنامه انبارداری می‌توان مسیرهای حمل و نقل کالا را به آسانی ردیابی و کنترل کرد؛ به این ترتیب با ارسال به موقع کالا به مشتریان می‌توان رضایتمندی بالای آن‌ها را کسب کرد.
 • با استفاده از نرم ‌افزار انبارداری تمام فرایندهای سفارش، جابجایی و تحویل مرسوله به مشتری، سریع و آسان می‌شود و بهره‌وری شرکت یا کسب و کار افزایش خواهد یافت.
 • تمام این فرایندها به کمک نرم افزار انبارداری، با استفاده کمتر از نیروی انسانی و در نتیجه صرفه‌جویی در هزینه‌ها و با سرعت و دقت فراوان انجام می‌شود.

در هنگام انتخاب نرم ‌افزار انبارداری باید دقت و توجه کافی داشته باشید تا از نرم‌افزاری استفاده کنید که علاوه بر دقیق بودن ویژگی‌هایی داشته باشد که برای تسهیل فرایند انبارداری، بیشترین کمک را به شما بکند. یکی از بهترین نرم‌افزارهای انبارداری که می‌توانید از آن استفاده کنید، نرم ‌افزار انبارداری کاربرد کامپیوتر است که مزایای زیر را به همراه دارد:

 • در این نرم‌افزار فرمول ساخت و نقشه محصولات معرفی می‌شود.
 • به کمک این برنامه امکان برآورد قیمت تمام شده تمام کالاها بر اساس فرمول ساخت آنها وجود دارد.
 • شما می‌توانید با نرم ‌افزار انبارداری کاربرد کامپیوتر میزان مصرف مواد در تولید و نمایش انحرافات را کنترل کنید.
 • در این نرم‌افزار ۲۰ نوع ویژگی برای هر کالا معرفی می‌شود.
 • این نرم‌افزار امکان پشتیبانی از دستگاه بارکد خوان و تولید بارکد بر اساس ساختار درختی را نیز دارد.
 • به کمک این نرم‌افزار می‌توانید درخواست کالا را ثبت کنید.
 • از دیگر مزایای استفاده از برنامه انبارداری کاربرد کامپیوتر گزارش مانده سفارشات، خرید، فروش، تولید و درخواست کالا است.
 • انبارگردانی به کمک این نرم‌افزار بسیار ساده و سریع انجام می‌شود و شمارش‌های انبارگردانی به طور اتوماتیک در نرم‌افزار ثبت می‌شود.

نرم افزار انبارداری آنلاین امکان بررسی دقیق ورودی و خروجی کالاها را به صورت خودکار فراهم می‌کند، که باعث کاهش خطاها و افزایش دقت در مدیریت موجودی می‌شود. این نرم افزار از تکنولوژی اتوماسیون بهره‌مند است و با کاهش نیاز به نیروهای انسانی، عملکردهای انبارداری را به صورت دقیق و بدون خطا انجام می‌دهد.

نرم افزار انبارداری دارای اتوماسیون قوی است که به مشتریان امکان می‌دهد تا پس از ثبت سفارش، تغییرات خود را به سرعت اعمال کنند. این نرم افزار به اتوماتیک گزارش دادن درخواست‌های مشتری به واحدهای دیگر کمک می‌کند، که باعث بهبود تجربه خرید و خدمات پس از فروش می‌شود.

نرم افزار انبارداری به مدیریت دقیق موجودی کمک می‌کند، که باعث افزایش فروش می‌شود. این نرم افزار به سرعت و دقت بالا در پردازش سفارش‌ها و مدیریت موجودی منجر می‌شود. همچنین، امکانات گزارش‌گیری این نرم افزار به مدیران امکان می‌دهد تا تصمیم‌های بهتری بر اساس وضعیت دقیق موجودی و فروش بگیرند.

 برای ردیابی دارایی‌ها از نظر نوع، مدل، مشخصات و موقعیت آنها در کنار نرم افزار انبارداری می‌توان از نرم‌افزارهایی همچون  نرم افزار دارایی ثابت نیز استفاده کرد. 

نرم افزار انبارداری، نبض موجودی کالا را در یک کسب و کار نگه می‌دارد، در حالی که نرم افزار دریافت و پرداخت، ارزش پولی آنها را مدیریت می‌کند و این دو با یکپارچه سازی، زنجیره تامین را به طور کامل به هم متصل می‌کنند.

ارسال درخواست دمو

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار انبار (کنترل موجودی)

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید