کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

نرم افزار اتوماسیون اداری

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر​

 • معرفی مدیران و کاربران هر واحد سازمان
 • تشكیل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی
 • گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران
 • ثبت پیوست فایلها به پرونده ها
 • اتصال سندهای سایر سیستمها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها
 • تعیین دسترسیهای کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین
 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل
 • ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعت

مشخصات سیستم اتوماسیون اداری

 • معرفی مديران و کاربران هر واحد سازمان -
  تشكيل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی -
  گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران -
  ثبت پیوست فایل ها به پرونده ها -
  اتصال سندهای سایر سیستم ها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها -
  تعیین دسترسی های کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین -

 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل -
  ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت برگه های ماموریت به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت مجوزهای اضافه کاری -
  افزودن توضیحات خاص مدیران برای هر پرونده کاری که برای کاربران قابل مشاهده نباشد -
  دارای کارتابل شخصی برای تمام کاربران به تفکیک ارجاعات ارسالی و دریافتی -

 • بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی با گروه بندی نامه ها -
  شماره بندی نامه ها با اندیکاتور به صورت اتوماتیک -
  تعیین مشخصه های دلخواه جهت بایگانی نامه ها -
  ارجاع نامه بین مراكز و كاربران مختلف در سیستم -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم اتوماسیون اداری

 • معرفی مديران و کاربران هر واحد سازمان -
  تشكيل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی -
  گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران -
  ثبت پیوست فایل ها به پرونده ها -
  اتصال سندهای سایر سیستم ها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها -
  تعیین دسترسی های کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین -

 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل -
  ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت برگه های ماموریت به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت مجوزهای اضافه کاری -
  افزودن توضیحات خاص مدیران برای هر پرونده کاری که برای کاربران قابل مشاهده نباشد -
  دارای کارتابل شخصی برای تمام کاربران به تفکیک ارجاعات ارسالی و دریافتی -

 • بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی با گروه بندی نامه ها -
  شماره بندی نامه ها با اندیکاتور به صورت اتوماتیک -
  تعیین مشخصه های دلخواه جهت بایگانی نامه ها -
  ارجاع نامه بین مراكز و كاربران مختلف در سیستم -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم اتوماسیون اداری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار اتوماسیون اداری

 • معرفی مشتریان
 • معرفی واحدها
 • ثبت مشخصه های بایگانی
 • ثبت گروههای بایگانی
 • تعریف دفاتر اندیكاتور
 • ثبت انواع كارها
 • امكان ثبت و استفاده ازعبارات پیش فرض در نرم افزار
 • تنظیم مشخصات اصلی سیستم توسط كاربر

تشكیل پرونده جهت هر عنوان كاری(task) ، كه همزمان نتایج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.

ارجاع نامه بین واحدها و كاربران مختلف درسیستم (حتی در شعب با فواصل زیاد)

ایجاد ضمائم فایلی برای پرونده ها از قبیل نامه های ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.

تعیین تاریخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه های رسیده و ارجاع آنها

نمایش كارتابل شخصی هر كاربر به تفكیك ارجاعات ارسالی و دریافتی و امكان ثبت نتیجه برای هر پرونده كاری و ارجاع آن به سایر كاربران سیستم

طبقه بندی پرونده ها به دو دسته عادی و محرمانه و تعیین دسترسی كاربران خاص به پرونده های محرمانه

ارتباط با سایر نرم افزارها (خرید و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخوانی اطلاعات آنها را جهت تهیه فرمهای اداری (مثل فرم درخواست
خرید كالا، ماموریت و مرخصی كاركنان و..) به صورت paperless فراهم می سازد.

نمایش درختی چرخه ارجاعات هر پرونده كاری

ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر

برگه مرخصی : جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد)
 • ارجاع برگه مرخصی به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت نوع مرخصی درخواستی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و…)
 • ثبت علت مرخصی

برگه ماموریت : جهت ثبت مجوز اعزام پرسنل به ماموریت و سفر از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ارجاع برگه درخواست ماموریت به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

مجوز اضافه کاریجهت ثبت مجوز جهت اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری به صورت روزانه با امکان ثبت ساعات درخواستی
 • ارجاع برگه درخواست اضافه کاری به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین

 • مكان معرفی مشخصه های دلخواه جهت بایگانی اسناد
 • تعریف گروههای بایگانی برای تفكیك اولیه اسناد و مدارك
 • تعریف دفاتر اندیكاتور با امكان صدور شماره اتوماتیك با فرمتهای دلخواه
 • امكان بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی ، تصاویر اسكن شده ، فكسها، نامه های الكترونیك و سایر مداركی كه به صورت فایل موجود باشند.
 • امكان مشاهده ، ویرایش ، چاپ و ثبت مشخصه های بایگانی جهت اسناد
 • امكان دستیابی به اسناد و مدارك از طریق جستجوی سریع مشخصه های بایگانی
 • صدور نامه با امکان شماره‌گذاری و ثبت تاریخ اتوماتیك با توجه به اندیكاتور انتخاب شده
 • امكان طراحی و ذخیره قالب‌های استاندارد برای نامه‌ها
 • گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتری ، نوع كار، تعیین وضعیت ، محدوده تاریخی و . . .
 • گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعیت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .
 • گزارش فهرست گزارش كارهای كاربران
 • گزارش فهرست اسناد بایگانی شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[1.017]1389/03/10دسترسی کاربران به مشتریان اضافه شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشتریان / عملیات / دسترسی کاربران
[1.029]1389/11/06امکان تعریف کاریران و مدیران واحدهارجوع كنید به : اطلاعات پایه / واحدها / جدید یا ویرایش

با تعریف کاربران واحد ها ، هر کاربر فقط می تواند به کاربران همان واحد ارجاع دهد
مدیران واحدها ، علاوه بر کاربران واحد خودشان ، می توانند به مدیران سایر واحد ها نیز ارجاع دهند
[1.036]1390/07/09امکان "محرمانه" کردن یک پروندهدر صورتی که پرونده ای محرمانه شود ، فقط اقدامکننده و کسانی که پرونده به آنها ارجاع شده است می توانند پرونده را ببینند. همچنین ، مدیر واحدی که اقدام کننده عضو آن است نی می تواند پرونده را ببیند. سایر کاربران به مشاهده پرونده های محرمانه دسترسی ندارند
[1.038]1390/07/17گزارش فهرست پرونده هارجوع كنید به : گزارشات / فهرستها / فهرست پرونده ها
[1.039]1390/07/20تعریف مشخصات اضافی برای پرونده ها و استفاده از آنها در گزارشاترجوع كنید به :
مشخصات عمومی / پرونده ها / مشخصات اضافی پرونده ها
یا
لیست اسناد / پرونده ها / جدید یا ویرایش / عملیات / مشخصات اضافی

در گزارشات نیز این مشخصات اضافی هم در صفحه کنترل گزارش و هم در ستونهای گزارش اضافه شده اند
[1.042]1390/08/28فعال شدن بخش "گزارشات کار"رجوع كنید به :
ثبت اسناد / گزارشات کار
یا
گزارشات / فهرستها / فهرست گزارشات کار
[1.044]1390/10/12تغییرات عمده در ظاهر برنامه
[1.044]1390/10/12توضیحات مدیران اضافه شدفقط مدیران واحد ها به این توضیحات دسترسی دارند
[1.046]1390/11/03توضیحات مدیران اضافه شدرجوع كنید به : پرونده ها
[1.048]1390/11/23اضافه شدن قسمت بایگانی اسنادرجوع كنید به : ثبت اسناد / بایگانی اسناد
[1.049]1391/03/16امکان تعریف کاربران رابطرجوع كنید به : اطلاعات پایه / واحدها / جدید یا ویرایش

کاربران رابط امکان ارجاع پرونده ها به سایر واحدها را دارا می باشند
[1.049]1391/03/16گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتریانرجوع كنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه
[1.049]1391/03/16گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربرانرجوع كنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه
[1.050]1391/03/24گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربرانرجوع كنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه
[1.050]1391/03/24گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتریانرجوع كنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه
[1.052]1391/04/18امکان طراحی فرمهای چاپدر صورت داشتن برنامه طراحی فرمهای چاپ ، از این نسخه این امکان در سیستم ارجاعات اضافه می شود که فرمهای چاپش توسط آن برنامه تهیه شوند
[1.053]1391/05/31رونوشت به ارجاعات اضافه شدرجوع كنید به : ارجاع دادن / رونوشت
[1.055]1391/07/08در لیست ارجاعات ، ارجاعات خوانده نشده پررنگ می شوندرجوع كنید به : صفحه اصلی / ارجاعات
[1.055]1391/07/08امکان چاپ نکردن نام شرکت در فرمهای چاپ گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عملیات / چاپ / گزینه "نام شرکت چاپ شود"
[1.056]1391/07/15افزایش سرعت ثبت و مشاهده عملیات انجام شده رجوع كنید به : سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری
[1.060]1391/09/12نوع پرونده "خصوصی" اضافه شدپرونده هایی با این نوع ، فقط توسط اقدام کننده و ارجاع شونده قابل مشاهده خواهند بود

رجوع کنید به : لیست پرونده ها / جدید یا ویرایش
[1.078]1392/06/31امکان جستجوی پیشرفته در اطلاعات پایه و لیست اسناد و لیستهای داخل سندرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / امکانات / جستجوی پیشرفته
یا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوی پیشرفته
یا
ثبت اسناد / سند جدید یا ویرایش سند / لیست اطلاعات پایه مورد نظر / جستجوی پیشرفته
[1.079]1392/09/10امکان ثبت نتیچه برای رونوشتهارجوع كنید به : ارجاعات / ارحاعات دریافتی / ثبت نتیجه
[1.083]1392/11/14"گفتگو" اضافه شدرجوع كنید به : صفحه اصلی / گفتگو
[1.083]1392/11/14"رابط پرونده ها" اضافه شدرجوع كنید به : ویرایش پرونده

با این امکان جدید ، می توانید یک پرونده را با چندین پرونده مرتبط نمایید
[1.087]1393/02/16بایگانی راکد اضافه شدرجوع کنید به :
لیست پرونده ها / عملیات / بایگانی راکد
[1.095]1393/11/26گزارشات اتوماتیک اضافه شدندرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / گزارشات / تنظیم گزارشات اتوماتیک هنگام اجرای برنامه
[1.100]1394/02/14تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[1.101]1394/02/27"ارسال به شعب" در اطلاعات پایه و لیست اسناد فعال شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه یا لیست اسناد / عملیات / ارسال به شعب

توجه: برای استفاده از این مورد ، برنامه شما باید دارای امکان "ارسال به شعب" باشد
[1.107]1394/12/12امکان ویرایش دسته جمعی پرونده هارجوع كنید به : گزارشات / فهرست ها / گزارش فهرست پرونده ها / ویرایش دسته جمعی
[1.109]1395/01/31تاریخ عمل به پرونده ها اضافه شدرجوع كنید به : لیست اسناد / پرونده ها / جدید یا ویرایش
[1.109]1395/01/31گزارش اتوماتیک "سررسید تاریخ عمل پرونده ها" اضافه شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / گزارشات / تنظیم گزارشات اتوماتیك هنگام اجرای برنامه
[1.121]1395/07/25مشتری و شماره موبایل به بایگانی اسناد اضافه شدرجوع كنید به : لیست اسناد / بایگانی اسناد / جدید یا ویرایش
[1.124]1395/08/25یادداشت مدیران به گزارشات روزانه اضافه شدرجوع كنید به : پرونده ها / گزارشات کار / جدید یا ویرایش / یادداشت مدیران
[1.139]1396/01/19امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[1.150]1397/02/22امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع كنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[1.157]1397/08/21اضافه شدن برگه های ماموریترجوع كنید به : لیست اسناد / برگه های ماموریت
[1.154]1397/08/01اضافه شدن برگه های مرخصیرجوع كنید به : لیست اسناد / برگه های مرخصی
[1.159]1397/09/19گزارش فهرست برگه های مرخصی اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / فهرستها
[1.161]1397/10/04حداکثر حجم پیوست اضافه شد رجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / پیوست
[1.161]1397/10/04امکان صدور درخواست مرخصی توسط فرد دیگررجوع كنید به : لیست اسناد / برگه های مرخصی / جدید
[1.170]1398/02/16اضافه شدن ستون کد و نام "ارجاع به" در گزارش کارهارجوع کنید به : لیست اسناد / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / ستونهای کد و نام "ارجاع به"
[1.170]1398/02/16امکان پر کردن گزارش کار از "گزارش کار تقسیم کننده کارها"رجوع کنید به :

لیست اسناد / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از گزارش کار تقسیم کننده کارها
[1.177]1398/04/05اضافه شدن مجوزهای اضافه کاریرجوع كنید به : لیست اسناد / مجوزهای اضافه کاری
[1.181]1398/06/04امکان تعیین نوع 1 تا 3 برای پرونده ها همراه با محدود کردن دسترسی کاربران به این انواع سندرجوع کنید به : ویرایش پرونده یا پرونده جدید / نوع
[1.186]1398/09/17تیکتهای پشتیبانی اضافه شدرجوع کنید به :
پرونده ها / تیکتهای پشتیبانی
[1.204]1400/04/27گزارش فهرست ارجاعات برگه های مرخصی / مجوزهای اضافه کاری و ... اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / ارجاعات
[1.204]1400/04/27"فرایند ها" اضافه شدندرجوع کنید به : اطلاعات پایه / فرایندها

در صورت نیاز به مرحله بندی یک پروسه کاری از فرایند استفاده می شود. مراحل مورد نظر در این قسمت معرفی شده و در پرونده های ارجاعی انتخاب میگردند. همچنین میتوان این فرآیندها را برای هر نوع کار محدود ساخت.
[1.210]1400/06/29گزارش صورت خلاصه فرآیندها براساس مشتریانرجوع کنید به :
گزارشات / صورتهای خلاصه / گزارش صورت خلاصه فرآیندها براساس مشتریان
[1.210]1400/06/29گزارش صورت خلاصه فرآیندها براساس انواع کاررجوع کنید به :
گزارشات / صورتهای خلاصه / گزارش صورت خلاصه فرآیندها براساس انواع کار
[1.223]1400/12/02گزارش فهرست مشتریان اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / فهرستها
[1.226]1401/01/20گزارش "عملکرد کاربران - پرونده ها" اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / عملکردها
[1.228]1401/03/01امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[1.233]1401/06/30امکان مشاهده و تغییر پیوستها از روی لیست اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / عملیات / پیوست
[1.240]1401/10/26امکان ثبت عنوان برای مشتریانرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشتریان / جدید یا ویرایش
[1.230]1401/03/07امکان صدور پرونده جدید روی گزارش کارهارجوع کنید به : پرونده ها / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / عملیات / پرونده جدید

تشكیل پرونده جهت هر عنوان كاری(task) ، كه همزمان نتایج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.

ارجاع نامه بین واحدها و كاربران مختلف درسیستم (حتی در شعب با فواصل زیاد)

ایجاد ضمائم فایلی برای پرونده ها از قبیل نامه های ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.

تعیین تاریخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه های رسیده و ارجاع آنها

نمایش كارتابل شخصی هر كاربر به تفكیك ارجاعات ارسالی و دریافتی و امكان ثبت نتیجه برای هر پرونده كاری و ارجاع آن به سایر كاربران سیستم

طبقه بندی پرونده ها به دو دسته عادی و محرمانه و تعیین دسترسی كاربران خاص به پرونده های محرمانه

ارتباط با سایر نرم افزارها (خرید و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخوانی اطلاعات آنها را جهت تهیه فرمهای اداری (مثل فرم درخواست
خرید كالا، ماموریت و مرخصی كاركنان و..) به صورت paperless فراهم می سازد.

نمایش درختی چرخه ارجاعات هر پرونده كاری

ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر

برگه مرخصی : جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد)
 • ارجاع برگه مرخصی به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت نوع مرخصی درخواستی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و…)
 • ثبت علت مرخصی

برگه ماموریت : جهت ثبت مجوز اعزام پرسنل به ماموریت و سفر از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ارجاع برگه درخواست ماموریت به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

مجوز اضافه کاریجهت ثبت مجوز جهت اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری به صورت روزانه با امکان ثبت ساعات درخواستی
 • ارجاع برگه درخواست اضافه کاری به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین

 • مكان معرفی مشخصه های دلخواه جهت بایگانی اسناد
 • تعریف گروههای بایگانی برای تفكیك اولیه اسناد و مدارك
 • تعریف دفاتر اندیكاتور با امكان صدور شماره اتوماتیك با فرمتهای دلخواه
 • امكان بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی ، تصاویر اسكن شده ، فكسها، نامه های الكترونیك و سایر مداركی كه به صورت فایل موجود باشند.
 • امكان مشاهده ، ویرایش ، چاپ و ثبت مشخصه های بایگانی جهت اسناد
 • امكان دستیابی به اسناد و مدارك از طریق جستجوی سریع مشخصه های بایگانی
 • صدور نامه با امکان شماره‌گذاری و ثبت تاریخ اتوماتیك با توجه به اندیكاتور انتخاب شده
 • امكان طراحی و ذخیره قالب‌های استاندارد برای نامه‌ها
 • گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتری ، نوع كار، تعیین وضعیت ، محدوده تاریخی و . . .
 • گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعیت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .
 • گزارش فهرست گزارش كارهای كاربران
 • گزارش فهرست اسناد بایگانی شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار اتوماسیون اداری

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

نرم افزار اتوماسیون اداری چیست؟

تقریبا همه سازمان ها و شرکت های مختلف، چالش ها و مشکلات مهمی در مورد افزایش بهره وری روبرو هستند. به همین جهت همواره به دنبال راهی برای بهبود و افزایش بهره وری در واحدها و بخش های مختلف سازمان هستند. یکی از بهترین روش های افزایش بهره وری کارمندان و دانش آن ها در قسمت های مختلف، استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری است. بسیاری از سازمان ها به دلیل پیچیدگی هایی که در روند کار آن ها وجود دارد، با اختلالات مختلفی روبرو هستند. به همین دلیل با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری می توانند شاهد بهبود فرایندها و فعالیت هایی باشند که در مجموعه آن ها انجام می شود. با افزایش پیچیدگی هایی که در شرکت های مختلف وجود دارد، استفاده از این گونه نرم افزارها به همه صنایع مختلف راه پیدا کرده است. به گونه ای که در حال حاضر به جزئی جدا ناپذیر از سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی تبدیل شده است. اتوماسیون اداری با نام دیگر اتوماسیون کسب و کار نیز شناخته می شود. این اصطلاح به دلیل استفاده از فناوری برای انجام کارهای تکراری، استفاده می شود. به گونه ای که کارکنان و مدیران بخش های مختلف هر کسب و کار می توانند بدون اتلاف وقت و در اختیار داشتن وقت آزاد بیشتر، به بهترین نحو از زمان خود استفاده می کنند. اگر قصد استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری را دارید، همراه ما باشید.

برای خرید نرم افزار انبار (کنترل موجودی) کلیک کنید

اجزای نرم افزار اتوماسیون اداری

علاوه بر بهینه سازی زمان و افزایش مدت زمان آزاد برای کارمندان و مدیران مختلف، نرم افزار اتوماسیون اداری قابلیت ها و ویژگی های مختلفی نیز دارد. در واقع قابلیت هایی که در اجزای نرم افزار اتوماسیون اداری وجود دارد، به عنوان یک ماژول کاربردی در این زمینه شناخته می شود. از جمله مهم ترین و بهترین اجزای نرم افزار اتوماسیون اداری می توان موارد زیر را نام برد: 

دبیرخانه:

با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری می توان تمام وظایف واحدهای مختلف دبیرخانه را به بهترین نحو خودکارسازی و دیجیتالی کرد. برای مثال با استفاده از این نرم افزار می توانید وظایف مختلفی از جمله  شماره‌ گذاری، دریافت نامه و بخش نامه ها، ارسال بخش ها و مکاتبات مهم، ثبت و رهگیری مکاتبات اداری را با استفاده از این اتوماسیون به صورت خودکار و بدون اتلاف وقت و سریع انجام دهید.

تقویم سازمانی و مدیریت جلسات

این قسمت مستقیما روی میز کار هر کدام از مدیران و کارمندان تعبیه شده و دسترسی به آن آسان و سریع است. یکی از بهترین قابلیت های نرم افزار اتوماسیون اداری این است که به کمک آن می توانید  قرارهای ملاقات، جلسات و برنامه‌های کاری را ثبت کنید. سپس طبق تاریخ مورد نظر یادآوری برای آن ها تنظیم کنید. با استفاده از این قابلیت زمان مورد نظر برقراری جلسات با ارسال پیام، هشدارهای درون سازمانی یا از طریق ایمیل به شما یادآوری خواهد شد.

سامانه تبادل فایل

یکی از وظایف مهم در ادارات مختلف به اشتراک گذاشتن فایل های مختلف است. با استفاده  از نرم افزاری اتوماسیون اداری با دقت، امنیت و سرعت مناسب می توانید فایل های مورد نظر درون سازمانی را با سایر همکاران خود در بخش های مختلف به اشتراک بگذارید.

آرشیو کردن مستندات

بخش آرشیو مستندات یکی از مهم ترین و ضروری ترین بخش های هر نرم افزار اتوماسیون است. زیر سیستم مدیریت مستندات این نرم افزار به شما امکان می دهد که اسناد سازمانی، نامه های اداری و مکاتبات مهم را دسته بندی کرده، بایگانی و حتی مدیریت کنید.

تبدیل گفتار به متن

کارمندان و مدیران بخش های مختلف در بسیاری از موارد ممکن است در طول چندین بار مکاتبه با یک دیگر داشته باشند. به همین دلیل با ماژول قابلیت تبدیل گفتار به متن بدون صرف زمان و انرژی زیاد می توانند به جای تایپ کردن های طولانی و زمان بر از این قابلیت استفاده کنند.

خرید نرم افزار مالی (حسابداری) از کاربرد کامپیوتر

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب کاربرد کامپیوتر

یکی از بهترین مزایایی که باعث افزایش روند استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری شده، این است که به صورت تحت وب نیز طراحی می شوند. در واقع با این ویژگی فارغ از موقعیت جغرافیایی، زمان و مکان می توانید به انجام امور اداری ضروری بپردازید. در واقع به صورت الکترونیک و فضایی کاملا ایمن می توانید به سازماندهی کردن کلیه مکاتبات و امور اداری را انجام دهید. در واقع به طور کلی می توانید مدیران، کارمندان و کاربران هر واحد سازمان را به صورت جداگانه معرفی کنید. همچنین متناسب با سمت هر فرد پرونده های شخصی و محرمانه برای هر واحد سازمان به صورت درون سازمانی و برون سازمانی می توان تشکیل داد. یکی از مزایای ویژه این نرم افزار این است که می توان پرونده های ثبت شده را بین کاربران در صورت لزوم گردش داد. علاوه بر این، در صورتی که نیاز به متصل کردن سایر نرم افزارها و سیستم ها مانند سیستم واحد حسابداری، انبارداری، حقوق و دستمزد و … به این اتوماسیون باشد، این امکان نیز فراهم شده است. حتی در صورتی که هر کارمند یا پرسنل نیاز باشد که به بخشی از نرم افزار اتوماسیون اداری وجود داشته باشد، می توانید برای هر کارمند دسترسی های لازم را فراهم کنید. بدین صورت امکان بررسی کردن گزارشات، ثبت مرخصی ها به صورت روزانه و ساعتی و گزارشات مالی، اطلاع از ساعات کاری هر کارمند، دسترسی به بخش های مختلف و … به راحتی وجود دارد. کلیه این امور با استفاده از قابلیت ها و ماژول های نرم افزار به صورتی طراحی شده که تحت وب و از راه دور در هر جا که باشید، وجود دارد.

مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب برای سازمان ها

امروزه برای مدیریت کردن امور اداری و چگونگی انجام فرایندهای مختلف در کسب و کارها، از نرم افزارهای تخصصی از جمله نرم افزار اتوماسیون اداری استفاده می شود. علاوه براین، به منظور سهولت در انجام امور اداری در طی سال های اخیر نرم افزارهای کاربردی در این زمینه به صورت تحت وب طراحی و تولید شده است. با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب می توان سهولت کارها و امور اداری را در ساعات غیر اداری هم مدیریت و کنترل کرد. بااستفاده از این نرم افزار می توان در هر زمان و مکانی امور اداری مرتبط با وظایف خود را انجام داد. علاوه بر این، این نرم افزار تحت وب مزایای دیگری هم دارد که به شرح زیر است:

 • قابلیت یادآوری کردن وظایف و جلسات
 • امکان تعریف کردن محدوده دسترسی برای انجام امور اداری برای هر پرسنل
 • امکان دریافت و ارسال ایمیل به صورت بین سازمانی و به افراد دیگر در خارج از سازمان
 • قابلیت مدیریت اسناد و مدارک و نامه های الکترونیکی
 • قابلیت تعریف امضاء دیجیتال بر اساس سطح دسترسی به نامه
 • قابلیت جستجوی پیشرفته بر اساس سطح دسترسی و پارامترهای تعریف شده در هر بخش سازمان
 • امکان شماره دهی اتوماتیک به اسناد مختلف توسط هر کارمند
 • کاهش فعالیت ­های مازاد مانند نگهداری و بایگانی اسناد
 • مدیریت  بهتر پرسنل با استفاده از امکاناتی که در سیستم نرم افزار اتوماسیون اداری مانند نظیر گردهمایی و کنفرانس از راه دور دارد.
 • افزایش امنیت و صحت اطلاعات در بخش های مختلف

پشتیبانی نرم افزارهای اتوماسیون اداری در کاربرد کامپیوتر

انواع نرم افزارهای اتوماسیون اداری متناسب با نیاز شرکت خصوصی و دولتی با قابلیت ها و ویژگی های مختلف طراحی و تولید می شود. طراحی رابط کاربری این نرم افزار امکان استفاده به کلیه کاربران را می دهد. این نرم افزار توسط مجموعه کاربرد کامپیوتر از شنبه تا چهارشنبه و در ساعت های 8 تا 17:30 در صورت بروز مشکلات فنی، پشتیبانی می شود.

نحوه ارائه برگه های مرخصی در نرم افزار اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر

در به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر، امکان اضافه کردن برگه‌های مرخصی به نرم‌افزار اضافه شده است. این تغییر جدید به کاربران این امکان را می‌دهد تا فرایند ثبت و مدیریت مرخصی کارمندان خود را به صورت متمرکز و بهینه‌تری انجام دهند. اتوماسیون اداری نه تنها به افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث کاهش خطاها و افزایش دقت در انجام وظایف می‌شود. با این تغییرات جدید، نرم‌افزار به یک ابزار جامع برای مدیریت امور اداری تبدیل شده و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به بهبود کیفیت خدمات و بهره‌وری کارکنان بپردازند.

ادامه مطلب

نرم افزار اتوماسیون اداری با اجزای مختلفی که شامل دبیرخانه، تقویم سازمانی، سامانه تبادل فایل، آرشیو کردن مستندات، و تبدیل گفتار به متن می‌شود، بهبود فرایندها و فعالیت‌های سازمانی را ایجاد می‌کند. این بهینه‌سازی زمان و افزایش مدت زمان آزاد برای کارمندان و مدیران را امکان‌پذیر می‌سازد.

استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب امکان مدیریت و کنترل امور اداری در ساعات غیر اداری را فراهم می‌کند. از دیگر مزایا می‌توان به قابلیت یادآوری وظایف، محدود کردن دسترسی برای افراد مختلف، مدیریت اسناد و مدارک الکترونیکی، و امکان شماره‌گذاری اتوماتیک اشاره کرد.

نرم افزار اتوماسیون اداری امکاناتی مانند تعریف امضاء دیجیتال بر اساس سطح دسترسی، جستجوی پیشرفته بر اساس پارامترهای تعریف شده، و کاهش فعالیت‌های مازاد مانند نگهداری و بایگانی اسناد را فراهم می‌کند. این اقدامات به افزایش امنیت و صحت اطلاعات در سازمان کمک می‌کنند.

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار اتوماسیون اداری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید