بانك ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي
 • توليدي كشت و صنعت زرين خوشه اراك (كميته امداد امام خميني )
 • توليدي كشت و صنعت رضوان امداد گلستان (كميته امداد امام خميني )
 • توليدي كشت و صنعت امداد شرق (كميته امداد امام خميني )
 • توليدي كشت و صنعت ميثاق امداد( چابكسر) (كميته امداد امام خميني )
 • توليدي كشت و صنعت ميثاق امداد (كميته امداد امام خميني )
 • توليدي كشت و صنعت سبز دشت فارس (كميته امداد امام خميني )
 • تعاوني مصرف كاركنان بازرگاني دولتي
 • تعاوني خدماتي محفل انس اراك
 • بانك تجارت (تمامی مناطق تهران و کل استانهای کشور)
 • توليدي كشت و صنعت امداد سبز هكمتانه(كميته امداد امام خميني )
 • توليدي كشت و صنعت بازوي كشاورز (كميته امداد امام خميني )
 • تعاوني مصرف كاركنان بانك تجارت
 • توليدي كشت و صنعت ميثاق امداد(گلستان ) (كميته امداد امام خميني )
 • موسسه خيريه عترت النبي
 • مهد گل دشت
 • مجتمع رفاهي چابكسر بانك تجارت
 • گيلان ميكا
 • ندا طور سينا صنعت
 • شركت پاكيو
 • سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صنايع تجهيزات نفت (توس پيوند)
 • جهاد تحقيقات مجد
 • جامعه نيكوكاري ابرار
 • شهرداري دهدشت
 • شركت ملي پخش و پالايش
 • سازمان همياري شهرداري استان خوزستان