نرم افزار خزانه داري كاربرد كامپيوتر (دريافت و پرداخت)

    -   معرفي منابع مالي (اسناد دريافتني، پرداختني، در جريان وصول و...) به دلخواه كاربر 

    -   معرفي ارز براي هر منبع مالي و تنظيم دقت اعشار آن جهت استفاده در اسناد و گزارشات 

    -  تنظيم اجراي اتوماتيك گزارشات در زمان اجراي برنامه (مثل گزارش چكهاي سررسيد شده) 

    -  ثبت مشخصات كامل چك و سررسيدنامه به تفكيك طرف حسابها و منابع مالي 

    -  امكان چاپ انواع چك 

    -  امكان بستن اسناد در محدوده تاريخهاي دلخواه و ايجاد سطح دسترسي كاربران در آن محدوده 

    -  امكان تسويه كردن فاكتورهاي خريد و فروش در اسناد دريافت و پرداخت  

    -  محاسبه و تسويه پورسانت ويزيتورها و گزارش تراز از آنها (لينك با سيستم خريد و فروش) 

    -  انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان برگه های (رسیدهای) خزانه داری انتخابی به آسانی

        از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) منتقل شده و در صورت موجود نبودن اقلام سند مبدا (مثل منبع مالی یا بابتها) در اطلاعات گروه مقصد، این

        اطلاعات نیز به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

    -  گزارش مغايرت بانكي اتوماتيك با امكان دريافت اطلاعات از فايل بانك 

    -  صورتخلاصه عملكرد كاربران (تراز صندوقداران)

    -  گزارش سابقه (تاريخچه) چك 

    -  گزارش تراز طرف حسابها به تفكيك وضعيت چكها 

    -  امكان ذخيره گزارشات و بازگرداني و مشاهده آنها براي هر كاربر

    -  امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    -  گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری

        استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

    -  تاريخ شروع و خاتمه دوره مالي (شمسي و ميلادي) 

    -  امكان تعريف مشخصه هاي اضافي براي رسيدهاي دريافت، پرداخت و ساير عمليات 

    -  معرفي منابع مالي (اسناد دريافتني، پرداختني، در جريان وصول و...) به دلخواه كاربر 

    -  تعيين واحد ارز براي هر منبع مالي و تنظيم دقت اعشار آن 

    -  امكان معرفي حسابهاي جاري بانكهاي مختلف 

    -  معرفي طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدينگ حسابداري با امكان فراخواني از زيرحسابهاي (تفصيلي هاي شناور) سيستم حسابداري

    -  امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد

    -  معرفي بابت هاي رسيدهاي دريافت و پرداخت و ساير عمليات (عوامل گردش نقدينگي) 

    -  معرفي مراكز هزينه (در سه سطح) با امكان فراخواني از مراكز هزينه سيستم حسابداري 

    -  معرفي پروژه ها با امكان فراخواني از پروژه ها در سيستم حسابداري 

    -  معرفي ويزيتورها 

    -  تنظيم اجراي اتوماتيك گزارشات دلخواه هنگام اجراي برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده) 

    -  طراحي چاپ اسناد خزانه و چكها (داراي فرمهاي پيش فرض) 

    -  تنظيم كنترلها در ثبت رسيدها و عمليات (هشدار و خطا براي اشتباهات كاربري)

    -  ثبت برگه هاي (رسيد) دريافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاريخهاي قبل

    -  امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک

    -  ثبت عمليات بين منابع مالي (در جريان وصول، وصول، برگشتي و...) به صورت دستي و اتوماتيك

    -  نمايش موجودي اوليه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز

    -  ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك

    -  ثبت مشخصات كامل چكهاي پرداختي و دريافتي  

    -  چاپ انواع چك بانكهاي مختلف

    -  امكان بستن اسناد در محدوده هاي تاريخي دلخواه و تعيين سطح دسترسي كاربران روي آنها

    -  امكان اختصاص مركز هزينه و پروژه و ويزيتور به بندهاي برگه ها و عمليات انتقالي 

    -  امكان ثبت شماره فيش بانكي در برگه دريافت جهت مغايرتگيري بانكي اتوماتيك

    -  لينك برگه ها با فاكتورهاي فروش و خريد هر طرف حساب جهت نمايش تاريخچه تسويه آنها

    -  امكان محاسبه و تسويه پورسانت ويزيتورها در لينك به سيستم خريد و فروش

    -  امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت

    -  امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد

    -  امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت

        امكانات عمومي گزارشات

        كليه گزارشات در صورت نیاز به تفکیک چک، منابع مالی، طرف حسابها و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در

        آنها پيش بيني شده است.

        امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

        امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

        امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

        علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش 

        امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

        امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز 

        امكان تهيه نمودار از گزارشات 

        امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

        امكان ارسال گزارشات از طريق Email

        امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

        قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات


         فهرست  اسناد

         -  ليست برگه ها


         صورتها و گردش اسناد 

         -  گردش اسناد 

         -  گردش  طرف حسابها و ويزيتورها

         -  گردش منابع مالي 

         -  صورت مغايرت بانكي (امكان مغايرتگيري اتوماتيك از فايل بانك) 

         -  پرداختي ها و دريافتي هاي فاكتورهاي خريد و فروش 

 

         ترازها و صورتهاي خلاصه

         -  موجودي صندوقها 

         -  تراز منابع مالي با تفكيك مراكز هزينه 

         -  تراز طرف حسابها 

         -  تراز بابت ها (عوامل گردش نقدينگي) 

         -  تراز مراكز هزينه 

         -  تراز ويزيتورها

         -  صورت خلاصه عملكرد كاربران  

         -  صورت خلاصه عملكرد كاربران 

 

         سررسيدنامه 

         -  صورت خلاصه چكها با امكان تفكيك به ماه و روز

         -  ليست چكهاي پرداختني و دريافتني

         -  گزارش سابقه چك (تاريخچه چك)

     -  امكان لينك به سيستم حسابداري و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري

     -  راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.

     -  كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه

     -  امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

     -  انتقال گزارشات به EXCEL و Html 

     -  امكان ارسال گزارشات از طريق Email 

     -  امكان تهيه نمودار از گزارشات

     -  امكان ذخيره گزارشات و بازيابي و مشاهده آنها  

     -  امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 - Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN - 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g - Cpu III 800   

نسخهتاریخعنوانشرح
4.416 29/01/1396امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
4.406 28/10/1395امکان ثبت هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
4.402 14/07/1395امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
4.395 13/04/1395امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
4.384 01/10/1394امکان ثبت زيرحساب طرف چک براي حساب منبع مالي در صدور سند حسابداريرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / منابع مالي / جديد يا ويرايش / زيرحساب براي حساب چکها
4.372 20/02/1394"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
4.371 15/02/1394تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
4.370 08/02/1394بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
4.358 13/10/1393امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
4.358 13/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
4.358 13/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
4.348 26/05/1393امکان بررسي درستي اسناد ثبت شده در حسابداري رجوع کنيد به : ليست اسناد / نگهداري / "بررسي درستي اسناد - لينک حسابداري"
4.348 26/05/1393* امکان تعيين اندازه فانت پرفراژ چکرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / فرمهاي چاپ چک / جديد يا ويرايش / چاپ مبلغ در زمينه / اندازه فانت زمينه
4.346 11/03/1393امکان صدور و پاس کردن همزمان چک / دريافت و وصول همزمان چکرجوع كنيد به : اسناد والد / ثبت برگه هاي دريافت و پرداخت / دريافت و وصول چک/پرداخت و پاس کردن چک
4.339 25/11/1392وضعيت موقت ، تاييد و باطل به برگه هاي دريافت و پرداخت اضافه شدندرجوع كنيد به : لست اسناد / برگه هاي دريافت يا پرداخت / جديد يا ويرايش / وضعيت
4.339 20/11/1392ليستهاي داخل اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهارجوع کنيد به : ليستهاي داخل اسناد

براي مشاهده اين تغيير ، در هنگام ويرايش سند ، در ليست حسابها ( در حسابداري ) يا کالاها ( در خريد و فروش و انبار ) ابتدا در قسمت جستجو کلمه اي را تايپ کنيد.
سپس کليد Ctrl+F9 يا Ctrl+Enter را بزنيد پنجره بزرگتري باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
4.335 24/10/1392رنگي شدن ستون وضعيت براي اسناد تاييد شده در ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد
4.334 30/09/1392گزارشات : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : گزارشات
براي مشاهده اين تغيير کافي است گزارشي را بگيريد . در ستوني از نوع عبارت فارسي (مانند نام) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
4.334 30/09/1392اطلاعات پايه و اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : ليست اسناد يا اطلاعات پايه
براي مشاهده اين تغيير کافي است در ستوني از نوع عبارت فارسي ( مانند نام در اطلاعات پايه ) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
4.331 21/08/1392امکان ثبت سند جداگانه براي هر بند در اسناد والدرجوع كنيد به : اسناد والد / دريافت و پرداخت يا عمليات چکهاي دريافتي و پرداختي / ثبت سند / امکانات / تنظيمات / هر سطر در يک برگه جداگانه ثبت شود
4.329 12/08/1392امکان جابجايي سطر با ماوس در ويرايش اسناد ( Drag & Drop )رجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش

از اين نسخه ، امکان جابجايي بندهاي اسناد به وسيله ماوس فراهم شده است. براي اينکار کافي است ماوس را به روي بند مورد نظر ببريد ، کليک راست کنيد و کليد ماوس را فشرده نگهداريد. سپس به محلي که مي خواهيد بند مزبور منتقل شود رفته و کليد ماوس را رها کنيد
4.328 06/08/1392امکان تعيين دسترسي به ريز گزارشاترجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تا اين نسخه ، فقط مي توانستيد به هر کاربر دسترسي به يک گروه از گزارشات را بدهيد مثل فهرستها يا گردش ها و ...
از اين نسخه امکان تعيين دسترسي به هر گزارش بطور جداگانه ميسر شده است مثل فهرست حسابها يا فهرست مراکز هزينه يا ترار دفاتر در حسابداري
4.324 14/07/1392گزارشات فهرست طرف حسابها ، مراکز هزينه و ويزيتورها اضافه شدندرجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها
4.323 13/07/1392امکان جستجوي پيشرفته در گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / اخذ گزارش مورد نظر / جستجو / جستجوي پيشرفته
4.323 13/07/1392تغيير نحوه نمايش اطلاعات تکميلي سطرفرم نمايش اطلاعات تکميلي سطر داخل سند قرار گرفت
4.322 01/07/1392گزارش فهرست مراکز هزينه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها / فهرست مراکز هزينه
4.322 01/07/1392امکان کپي طرف حسابها به حسابداري اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / طرف حسابها / عمليات / کپي اطلاعات از / به حسابداري
4.321 30/06/1392امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
4.318 13/06/1392تغيير نحوه نمايش اطلاعات تکميلي سطردر اسناد ، امکان مشاهده اطلاعات تکميلي مربوط به سطر در حال ويرايش با نام "اطلاعات تکميلي سطر" قابل نمايش است. اين کار با تنظيمات مربوطه در امکانات ويرايشي صورت مي گيرد.
فرم نمايش اطلاعات تکميلي سطر تاکنون فقط داخل سند قرار مي گرفت و تنها در 4 گوشه داخل فرم سند قابل جابجايي بود. از اين نسخه ، اين فرم از سند جدا شده است و قابل استقرار در هر نقطه از مانيتور مي باشد

توضيح : منظور از "اطلاعات تکميلي سطر" اطلاعاتي است از قبيل :
- مانده حساب در حسابداري
- موجودي کالا در انبار
- مانده حساب مشتري در حريد و فروش
و ....
4.316 02/05/1392افزايش سرعت انتقال از مخزن اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / امکانات مخزن اسناد

با بکار گيري روش جديد، زماني که مخزن را به اطلاعات گروه جاري منتقل مي کنيد، سرعت افزايش چشمگيري يافته است
4.308 01/02/1392نوع برگه عادي / افتتاحيه اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / برگه هاي دريافت يا پرداخت / جديد يا ويرايش / نوع برگه

نوع برگه افتتاحيه که به تازگي به سيستم اضافه شده است جهت انتقال چکهاي باز سال گذشته بکار مي رود . همجنين در صورت لينک بودن اطلاعات به سيستم خريد و فروش ، در گزارشات زير در خريد و فروش قابل انتخاب است :

* گردش حساب مشتريان
* تراز خريداران و فروشندگان - 1
4.306 18/01/1392امکان ايجاد سال مالي جديد براي چند گروه مختلف بصورت همزمانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سال مالي / ايجاد سال جديد
4.304 19/12/1391امکان نمايش طرف حسابهاي متناظر با حساب بابت در ليست طرف حسابها رجوع کنيد به : ثبت برگه هاي دريافت و پرداخت / امکانات / امکانات ويرايشي و ذخيره اسناد / گزينه "فقط طرف حسابهاي متناظر با حساب بابت در ليست بيايند"
در صورت انتخاب اين گزينه ، در هر بند سند و بعد از انتخاب بايت ، فقط طرف حسابهايي در ليست مي آيند که زيرحساب متناظر آنها در حسابداري ، چزء گروههاي زيرحساب انتخاب شده براي آن حساب بابت باشد
4.302 20/09/1391بازسازي شرح اسناد حسابداري اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ثبت حسابداري

در صورتي که اسنادي را قبلا ثبت حسابداري کرده ايد و پس از آن شماره آن اسناد تغيير کرده باشند ، اين گزينه شرح اسناد حسابداري را مجددا اصلاح نموده و شماره اسناد جديد را در آنها ثبت مي نمايد
4.301 15/07/1391افزايش سرعت ثبت و مشاهده عمليات انجام شده رجوع كنيد به : سيستم جامع / نگهداري / مديريت وضعيت جاري
4.300 30/06/1391امکان چاپ نکردن نام شرکت در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / چاپ / گزينه "نام شرکت چاپ شود"
4.298 03/05/1391امکان برنامه ريزي سيستم جامع براي تهيه پشتيباني اتوماتيک در زمانهاي دلخواهجهت استفاده از اين امکان ، بايد سرويس جديدي روي سرور نصب شود. براي اطلاعات بيشتر با بخش پشتيباني شرکت تماس بگيريد
4.298 03/05/1391امکان تهيه پشتيبان و برگرداندن پشتيبان از ايستگاههاي کاريرجوع كنيد به :

در برنامه ها : منوي اصلي برنامه / نگهداري / پشتيباني
در سيستم جامع : منوي اصلي برنامه / پشتيباني

در سيستم جامع ، براي تهيه پشتيبان ، مي توانيد دسته هاي پشتيباني معرفي کنيد.
4.298 03/05/1391امکان بازسازي از ايستگاههاي کاريرجوع كنيد به : منوي اصلي برنامه / نگهداري / بازسازي

تا اين نسخه ، بازسازي اطلاعات فقط از سرور امکان پذير بود. از اين به بعد ، فقط مديران هر برنامه امکان بازسازي اطلاعات آن را دارند
4.297 17/04/1391دسترسي به سابق چکها در برگه هاي دريافت و پرداخت و انتقالرجوع كنيد به : ثبت اسناد / برگه هاي دريافت يا پرداخت يا انتقال / جديد يا ويرايش / عمليات / سابقه چک
4.293 23/02/1391- در تمام اسناد ، امکان کپي و انتقال چند سطر در حافظه موقت اضافه شدرجوع كنيد به :
ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / "کپي سطر در حافظه موقت" و "انتقال سطر در حافظه موقت"
4.292 03/02/1391امکان چاپ لاتين از تمام گزارشاتاز اين نسخه به بعد ، کليه گزارشات را مي توانيد به زبان انگليسي چاپ کنيد.
رجوع كنيد به : گزارشات / چاپ گزارش / فرمهاي چاپ لاتين
4.289 17/12/1390گزارش صورت خلاصه چکها به تفکيک روزرجوع كنيد به : گزارشات / سررسيد نامه / صورت خلاصه چکها به تفکيک روز
4.288 25/11/1390امکان تعريف مشخصه هاي اضافي براي طرف حسابهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / طرف حسابها / مشخصه هاي اضافي طرف حسابها
4.278 26/05/1390امکان ثبت يک چک دريافتي و پرداختي براي چند طرف حساب يا بابت يا ويزيتوررجوع کنيد به :
ثبت اسناد / جديد يا ويرايش
گزارشات / سررسيد نامه / صورت خلاصه چکها / ريز چکهاي با چند طرف حساب و بابت نيايند يا بيايند

- صفحه صدور يا دريافت چک در برگه هاي دريافت و پرداخت عوض شده است و اگر روي ستون شماره چک دوبار کليک کنيد يا کليدي بزنيد ، صفحه جديد را ملاحظه خواهيد کرد. در اين صفحه ، امکان ثبت چند طرف حساب يا بابت و با مرکز هزينه براي يک چک ميسر است.

- همچنين در صفحه کنترل گزارش صورت خلاصه چکها گزينه "ريز چکهاي با چند طرف حساب و بابت نيايند/بيايند" اضافه شدن است
4.277 12/05/1390تغيير مکان منوهاي صفحه اصليتغييرات زير در صفحه اصلي برنامه صورت گرفته است :

- منوي "پشتيباني" به زير منوي "نگهداري" منتقل شده است

- منوي "حذف اسناد با شماره مبنا" به ليست اسناد / نگهداري منتقل شده است
4.276 14/04/1390گزارش جديد "تراز منابع مالي به تفکيک مراکز هزينه"رجوع كنيد به : گزارشات / ترازها و صورتهاي خلاصه / تراز منابع مالي به تفکيک مراکز هزينه
4.273 26/02/1390امکان ادغام بندهاي يکسان در ثبت سند حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / بندهاي يکسان هر سند ادغام شوند
4.273 26/02/1390استفاده از "ليست عبارات" جديد در تايپ شرح اسناد جهت سهولت بيشتر تايپرجوع کنيد به :
ويرايش اسناد / شرح بند / Ctrl+Space
يا
ويرايش اسناد / شرح بند / Ctrl+Space
4.271 20/02/1390استفاده از "ليست عبارات" جديد در تايپ شرح اسناد جهت سهولت بيشتر تايپرجوع کنيد به :
ويرايش اسناد / شرح بند / Ctrl+Space
يا
ويرايش اسناد / شرح بند / Ctrl+Space