نرم افزار حقوق و دستمزد كاربرد كامپيوتر 

    -  امكان معرفي پنج نوع بيمه جهت پرسنل اعم از تامين اجتماعي، خدمات درماني و تكميلي 

    -  امكان استفاده از معافيت هاي تعريف شده حق بيمه (تخفيف سهم كارفرما، بيكاري، طرح هاي دولتي و...) 

    -  امكان معرفي انواع ماليات همراه با جداول مالياتي و امكان ثبت تعديلات مالياتي 

    -  تهيه فايل الكترونيكي بيمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي 

    -  تهيه فايل الكترونيكي سيستم مكانيزه ماليات بر درآمد حقوق 

    -  امكان معرفي وام پرسنلي و تقسيط و تسويه اتوماتيك آن 

    -  محاسبه اتوماتيك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتي و... 

    -  امكان تعيين عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصي، غيبت، تاخير، تعجيل و...)  

    -  تنظيم نحوه محاسبه تسويه حساب هر دوره و انباشته (حتي جهت قراردادهاي كوتاه مدت و غير پيوسته) 

    -  امكان معرفي احكام و افزايش حقوق و مزايا از طريق آن و تاثير و محاسبه احكام معوق 

    -  تعيين فرمهاي مختلف چاپ براي فيش حقوقي ، پرسنل و احكام 

    -  كنترل مرخصي ها و قراردادهاي پرسنل 

    -  امكان ثبت اسناد حقوق در صورت لينك به سيستم حسابداري با امكان ثبت مبلغ برداشتي جهت پرداخت حقوق  (با امکان تفکیک مرکز هزینه)

    -  امكان لينك به دستگاه هاي كارت زني

    -  امکان چاپ لیستها و گزارشات به صورت لاتین

    -  گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری

        استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

    مشخصات بيمه 

    -  امكان معرفي پنج نوع بيمه جهت پرسنل اعم از تامين اجتماعي، خدمات درماني و تكميلي

    -  ثبت اطلاعات و شماره كارگاه

    -  امكان اعمال و محاسبه معافيت هاي حق بيمه (تخفيف سهم كارفرما، بيكاري، طرح كمك دولت براي كشاورزان و...)

    -  امكان مشخص كردن حداقل و حداكثر حقوق مشمول بيمه و تنظیم تابعیت آن با كاركرد پرسنل

 

    مشخصات ماليات 

    -  امكان معرفي انواع ماليات، همراه با جداول اعم از ماليات حقوق (ماده 131)، ماليات عيدي (دولتي ، غير دولتي) و...

    -  تنظيم تعديلات مالياتي (تعديل سالانه، ماهانه و ...)

    -  امكان اعمال و محاسبه معافيت هاي مالیاتی (هزینه درمان و...)

 

    ساير اطلاعات  

    -  امكان معرفي مراكز هزينه جهت استفاده در اطلاعات پرسنلي و اخذ گزارشات به تفكيك مراكز هزينه

    -  امكان معرفي وامهاي قابل پرداخت

    -  امكان معرفي بانكهاي عامل پرداخت كننده و تهيه ديسكت قابل پرداخت جهت ارائه به بانك

    -  امكان معرفي انواع مزايا و كسورات و تنظيم محاسبات هر يك بر اساس فرمولهاي خاص در ماههاي مختلف

    -  تنظيم كلي مشخصات سالانه اعم از نحوه محاسبه حقوق (ماهانه، روزانه، ساعتي و...)، تعداد ساعات كار و مرخصي ماهانه و عوامل موثر در محاسبه حقوق

       اعم از استعلاجي، غيبت، تاخير، تعجيل و ايام تعطيل

    -  تنظيم نحوه محاسبه تسويه حساب هر سال با امكان تعيين عوامل موثر در محاسبه سنوات، بازخريد مرخصي و عيدي

    -  تعريف مشخصه هاي اضافي براي هر پرسنل جهت استفاده در گزارشات

    -  تعيين فرمهاي مختلف چاپ براي فيش حقوقي ، پرسنل و احكام

    -  امكان افزايش حقوق و مزايا از طريق ثبت احكام

    -  امكان تاثير و محاسبه احكام معوق

    -  امكان لينك به دستگاههاي كارت زني

       ثبت كامل اطلاعات پرسنلي 

       -  مشخصات هويتي

       -  عكس پرسنل

       -  تحصيلات ، تاهل ، وضعيت سربازي، سوابق كاري، شغل، رسته و پست سازماني

       -  اطلاعات محاسباتي حقوق و مزايا و كسورات

       -  شماره حساب بانك

       -  اطلاعات كارت ساعت

       -  وضعيت استخدامي و احكام

       -  معرفي وام

       -  اطلاعات بيمه و ماليات

       -  نحوه تسويه حساب

       -  چاپ مشخصات پرسنل

 

       ثبت اطلاعات وامها 

       -  معرفي اجزاء وام مثل مبلغ، مدت، اقساط، كارمزد و...

       -  تقسيط اتوماتيك وامها با امكان روند كردن مبلغ قسط هر ماه

       -  تنظيم اتمام وام در زمان دلخواه

 

       ثبت احكام كارگزيني 

       -  معرفي اجزاء حكم مثل شماره حكم و مجوز به همراه تاريخ صدور و اجرا، ضريب افزايش سنوات و مزد

       -  محاسبه حقوق و مزايا و كسور معوقه

       -  چاپ احكام با طراحي فرم دلخواه

        -  ثبت محاسبات حقوقي هر ماه با توجه به تمامي عوامل موثر تعريف شده براي هر پرسنل

        -  نمايش مشخصات ماهانه هر پرسنل جهت بررسي

        -  نمايش كاركرد، مزايا و كسورات ماهانه هر پرسنل جهت بررسي

        -  نمايش اطلاعات كارت ساعت ماهانه هر پرسنل جهت بررسي

        -  كنترل مرخصي ها و نمايش مرخصي استفاده شده و مانده مرخصي پرسنل 

        -   كنترل قراردادها براي پرسنلي كه قراردادشان در هر ماه به پايان مي رسد  

        -  ثبت اتوماتيك سند پرداخت حقوق (با تفکیک مراکز هزینه) در صورت لينك به سيستم حسابداري

    امكانات عمومي گزارشات

    كليه گزارشات در صورت نياز به تفكيك پرسنل، مزایا و کسورات، مراکز هزینه و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در

    آنها پيش بيني شده است.

    امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

    امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش 

    امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

    امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز 

    امكان تهيه نمودار از گزارشات 

    امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

    امكان ارسال گزارشات از طريق Email

    امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

    قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

    گزارشات

    -   فهرست مزايا و كسورات، پرسنل و احكام 

    -   فيش حقوقي با امكان طراحي دلخواه و امكان ارسال فيش حقوقي از طريق ايميل

    -   ليست كامل حقوق با امكان نمايش تجميع ساليانه

    -   ليست جداگانه مزايا و كسورات با امكان محاسبه ماليات بطور جداگانه براي هر مزايا

    -   صورتخلاصه سالانه پرسنل

    -   ليست پرداخت نقدي و بانكي

    -   تهيه فایل الکترونیکی پرداخت حقوق و مزايا جهت ارسال به بانك

    -   امكان تهيه ليست (پرداخت) يك مزايا با كسر ماليات مربوطه

    -   ليست هاي بيمه و ماليات با امكان نمايش تجميع ساليانه

    -   چاپ ليست بيمه مطابق با آخرين ليست بيمه تامين اجتماعي

    -   تهيه فایل الکترونیکی بیمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي

    -   تهيه فایل الکترونیکی مالیات حقوق جهت ارسال به دارایی

    -   تهيه ليست  ماليات سالانه پرسنل جهت كنترل ماليات پرداختني

    -   ليست وامهاي پرداختي

    -   گزارش گردش وامها

    -   ليست كنترلي خالي (با دو ستون شماره پرسنل و نام جهت ثبت اطلاعات خام بصورت دستي)

    -   ليست كنترلي (امكان طراحي ليستهاي مختلف شامل مشخصات پرسنل و حقوق و مزايا و كسور انتخابي)

    -   ليست سالانه يك پرسنل با كليه مشخصات و حقوق و مزاياي انتخاب شده براي يك پرسنل

    -   ليست سالانه تمام پرسنل (جهت مشاهده يك مزايا يا كسور براي تمام پرسنل در ماههاي مختلف سال)

    -   ليست تسويه حساب (اطلاعات كامل پرسنل تسويه شده)

    -   گردش و صورت خلاصه مراكز هزينه

    -   حساب مراكز هزينه / سند پرداخت حقوق

    -  قابليت‌ لينك‌ به‌ برنامه‌ حسابداري‌ و ثبت‌ اسناد مربوط‌ به‌ پرداخت‌ حقوق‌ و ساير پرداختيها بط‌ور ‌اتوماتيك

    -  قابل‌ لينك‌ شدن‌ به‌ كليه‌ دستگاههاي‌ كارت‌ زني‌ كامپيوتري‌

    -  راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.

    -  كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه

    -  تهیه فایل الکترونیکی سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق

    -  تهيه فایل الکترونیکی بیمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب

نسخهتاریخعنوانشرح
5.611 21/01/1396امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
5.592 17/06/1395امکان محاسبه اتوماتيک سنوات سالهاي قبل پرسنل در فيش حقوقيرجوع كنيد به : مزايا-کسور-کارکرد / حقوق و مزايا / ستون کارکرد در مزايايي از نوع سنوات يا عيدي / کليک راست / پرکردن اتوماتيک کارکرد
5.592 17/06/1395نوع سنوات به انواع مزايا و کسور اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مزايا / معرفي مزايا در سال ....
5.581 25/02/1395امکان ويرايش مشخصات سالانه پرسنل در صفحه "مزايا ، کسور ، کارکرد"رجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / مزاي ، کسور ، کارکرد / مشخصات ماهانه
5.580 21/02/1395امکان تعيين نوع "مدت" در مزايا يا کسور از نوع "مدتx مبلغ"نوع مدت در مزاياي "مدتx مبلغ" در تعريف مشخصات مزايا قابل تعيين است که بر اساس ساعت-دقيقه باشد يا روز-ساعت-دقيقه و يا مقدار اعشاري
5.577 15/02/1395اعمال آخرين تغييرات فايل مکانيزه ماليات بر درآمدرجوع كنيد به : گزارشات / بيمه و ماليات / فايل ماليات براي ارسال به دارايي
5.575 04/02/1395امکان پر کردن يک مزايا / کسور از يکي ديگررجوع كنيد به : مزايا ، کسور ، کارکرد / کليک راست روي ستون / پرکردن ستون / مقادير از يک مزايا/کسور ديگر پرشوند
5.574 30/01/1395امکان تهيه فايل ماليات براي يک مزايارجوع كنيد به : گزارشات / بيمه و ماليات / فايل ماليات براي ارسال به دارايي / گزينه "مبلغي که اعلام مي شود"

توجه : در صورتي که منوي "فايل ماليات براي ارسال به دارايي" را نداريد ، براي فعال کردن آن با بخش فروش شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
5.569 22/09/1394امکان نمايش پرسنل فعال در يک ماه خاص در ليست پرسنليدو امکان به ليست پرسنل اضافه شد
1- پرسنلي که در يکي از ماهها غير فعال باشند به رنگ سبز نمايش داده مي شوند
2- امکان نمايش پرسنلي که در يک ماه خاص فعال هستند
رجوع کنيد به : صفحه اصلي برنامه / پرسنل-وامها-احكام / ليست پرسنل
5.560 09/04/1394پرکردن کارکرد عيدي بدون لحاظ کردن مرخصي استعلاجي اضافه شدرجوع کنيد به : مزايا-کسور-کارکرد / حقوق و مزايا / ستون عيدي / کليک راست / پرکردن کارکرد عيدي
5.559 31/03/1394اضافه شدن ستونهاي ضريب و گروه مالياتي به گزارش ليست کاملرجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي حقوق / ليست کامل
5.556 16/03/1394فايل پرداخت بانک صادرات - سپهر 2 اضافه شد رجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي پرداخت / فايل پرداخت حقوق براي ارسال به بانك
5.551 15/02/1394تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
5.550 08/02/1394بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
5.538 18/09/1393مشاهده پيامکهاي ارسال شدهبراي مشاهده پيامکهاي ارسالي مي توانيد به صفحه اصلي برنامه / نگهداري / پيامکهاي ارسالي مراجعه کنيد
5.538 18/09/1393اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
5.534 16/07/1393امکان کسر بخشي از حق بيمه تکميلي از مشمول مالياترجوع کنيد به : اطلاعات پايه / کسور / ماليات / مشخصات ماليات در سال جاري
5.530 08/06/1393محاسبه جديد حق اولاد بر اساس تعداد کل فرزندانفرمول محاسبه حق اولاد در صورت داشتن بيش از 2 فرزند اضافه شد

رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مزايا
5.527 26/05/1393امکان اتوماتيک ارسال پيامک به پرسنل همزمان با واريز وجه به حساب آنهارجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي پرداخت / فايل پرداخت حقوق براي ارسال به بانك

روش کار به اين صورت است که بعد از تهيه فايل جهت واريز وجه ، متني براي هر فرد ارسال مي شود که در آن مبلغ و علت واريز آن اعلام مي شود

* توجه : براي فعال شدن اين امکان ، بايد سرويس ارسال پيامک را داشته باشيد و سپس با بخش پشتيباني شرکت تماس بگيريد تا سرويس ارسال پيامک در برنامه شما فعال شود

5.523 29/04/1393امکان کپي پرسنل از يک گروه به گروه ديگررجوع كنيد به : ليست پرسنل / عمليات / کپي پرسنل
5.522 17/04/1393امکان تهيه اتوماتيک فرمهاي چاپ بيمه براي ارسال به تامين اجتماعيرجوع کنيد به : گزارشات / بيمه و ماليات / فايل بيمه براي ارسال به تامين اجتماعي

- دستور "فايل بيمه تامين اجتماعي" را به اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات اضافه نماييد
- در قسمت تهيه فايل بيمه براي ارسال به تامين اجتماعي ، گزينه "فايل هر شعبه جداگانه تهيه شود و در فولدري با نام همان شعبه ذخيره گردد" را انتخاب کنيد
- در صورتي که فرم چاپ انتخاب شده واجد شرايط باشد ، همراه با تهيه فايلها ، فرم چاپ مورد نظر نيز با فرمت Tif تهيه و در همان فولدر ذخيره مي گردد
5.522 17/04/1393امکان چاپ فرمهاي گزارش در فايل با فرمت Tifرجوع كنيد به : کليه گزارشات / چاپ / چاپ در فايل

- در صورتي که از فرمهاي عمومي استفاده شود ، کليد "چاپ در فايل" فعال خواهد بود
- همچنين ، بعضي فرمها نيز اين قابليت را دارند. در صورت تمايل با شرکت تماس بگيريد تا فرم مورد نظر شما نيز داراي اين امکان شود
5.521 04/04/1393امکان تهيه فايل بيمه براي تمام شعب بصورت اتوماتيک رجوع کنيد به : گزارشات / بيمه و ماليات / فايل بيمه براي ارسال به تامين اجتماعي
گزينه "فايل هر شعبه جداگانه تهيه شود و در فولدري با نام همان شعبه ذخيره گردد" اضافه شد
5.508 27/09/1392بازسازي کدهاي مشاغل بيمه تامين اجتماعيرجوع کنيد به : ليست پرسنل / نگهداري / بازسازي کدهاي مشاغل بيمه تامين اجتماعي

اين امکان جهت انتقال آخرين ليست مشاغل بيمه تامين اجتماعي فراهم شده است. جهت دريافت آخرين فايل اکسل کدهاي مشاغل به سايت بيمه تامين اجتماعي يا سايت شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر مراجعه کنيد و يا با بخش پشتيباني تماس حاصل نماييد
5.508 27/09/1392گزارشات : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : گزارشات
براي مشاهده اين تغيير کافي است گزارشي را بگيريد . در ستوني از نوع عبارت فارسي (مانند نام) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
5.508 27/09/1392اطلاعات پايه و اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : ليست اسناد يا اطلاعات پايه
براي مشاهده اين تغيير کافي است در ستوني از نوع عبارت فارسي ( مانند نام در اطلاعات پايه ) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
5.506 27/08/1392امکان پرکردن اتوماتيک مقدار يک مزاياي زماني يا عيدي با کارکرد در ماه جاريرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / مزايا کسور کارکرد / قسمت حقوق و مزايا يا کسور يا کارت ساعت / کليک راست / پرکردن مزايا با کارکرد ماه جاري

توضيح : اين منو فقط براي مزايايي از نوع زماني ، اضافه کاري ، عيدي و مشابه آنها فعال مي شود
5.504 06/08/1392امکان تعيين دسترسي به ريز گزارشاترجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تا اين نسخه ، فقط مي توانستيد به هر کاربر دسترسي به يک گروه از گزارشات را بدهيد مثل فهرستها يا گردش ها و ...
از اين نسخه امکان تعيين دسترسي به هر گزارش بطور جداگانه ميسر شده است مثل فهرست حسابها يا فهرست مراکز هزينه يا ترار دفاتر در حسابداري
5.502 09/07/1392امکان جستجوي پيشرفته در گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / اخذ گزارش مورد نظر / جستجو / جستجوي پيشرفته
5.501 30/06/1392امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
5.484 15/11/1391مراکز استقرار** توجه : جهت فعالسازي اين بخش ، با شرکت مهندسي کاربرد کامپيوتر تمام بگيريد
رجوع كنيد به :
مشخصات پرسنلي / مشخصات ماهانه / مراکز استقرار
يا
گزارشات / گردش ها و صورتهاي خلاصه / صورت خلاصه مراکز استقرار

در شرکتهايي که مرکز هزينه يک پرسنل در طول يک ماه ثابت نيست ، مي توان از اين بخش استفاده نمود. که در آن اين امکان فراهم مي شود که مقدار کار هر پرسنل در يک ماه را بين مراکز استقرار مختلف تقسيم نماييد .
5.484 15/11/1391گزارش مقايسه ليستهاي دو ماهرجوع کنيد به : گزارشات / ليستهاي حقوق / مقايسه ليستهاي دو ماه
5.483 07/11/1391فايل پرداخت حقوق بانک رفاه - فرمت جديدرجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي پرداخت نقدي و بانك / فايل پرداخت حقوق براي ارسال به بانك
5.477 15/07/1391افزايش سرعت ثبت و مشاهده عمليات انجام شده رجوع كنيد به : سيستم جامع / نگهداري / مديريت وضعيت جاري
5.477 15/07/1391امکان چاپ نکردن نام شرکت در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / چاپ / گزينه "نام شرکت چاپ شود"
5.470 03/05/1391امکان برنامه ريزي سيستم جامع براي تهيه پشتيباني اتوماتيک در زمانهاي دلخواهجهت استفاده از اين امکان ، بايد سرويس جديدي روي سرور نصب شود. براي اطلاعات بيشتر با بخش پشتيباني شرکت تماس بگيريد
5.470 03/05/1391امکان تهيه پشتيبان و برگرداندن پشتيبان از ايستگاههاي کاريرجوع كنيد به :

در برنامه ها : منوي اصلي برنامه / نگهداري / پشتيباني
در سيستم جامع : منوي اصلي برنامه / پشتيباني

در سيستم جامع ، براي تهيه پشتيبان ، مي توانيد دسته هاي پشتيباني معرفي کنيد.
5.470 03/05/1391امکان بازسازي از ايستگاههاي کاريرجوع كنيد به : منوي اصلي برنامه / نگهداري / بازسازي

تا اين نسخه ، بازسازي اطلاعات فقط از سرور امکان پذير بود. از اين به بعد ، فقط مديران هر برنامه امکان بازسازي اطلاعات آن را دارند
5.466 03/03/1391امکان تعيين درصد حق بيمه ، سهم کارفرما و بيکاري براي هر پرسنل بصورت جداگانهرجوع كنيد به :
مشخصات پرسنلي / جديد يا ويرايش / بيمه و ماليات
5.463 03/02/1391امکان چاپ لاتين از تمام گزارشاتاز اين نسخه به بعد ، کليه گزارشات را مي توانيد به زبان انگليسي چاپ کنيد.
رجوع كنيد به : گزارشات / چاپ گزارش / فرمهاي چاپ لاتين
5.462 30/01/1391امکان معاف کردن يک پرسنل از بيمه بيکاريرجوع كنيد به : مشخصات پرسنل / بيمه و ماليات
5.458 23/12/1390کاملتر شدن نحوه محاسبه ماليات عيدي در تسويه حسابرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات سالانه / نحوه محاسبه تسويه حساب / ماليات عيدي
5.457 10/12/1390براي بيمه تامين اجتماعي ، مشمول بيمه ساير کارگاهها اضافه شدرجوع كنيد به : ليست پرسنل / جديد يا ويرايش / مشخصات پرسنلي / بيمه و ماليات
5.457 10/12/1390هزينه درمان جهت محاسبه معافيت مالياتي اضافه شدرجوع كنيد به : ليست پرسنل / جديد يا ويرايش / مشخصات پرسنلي / بيمه و ماليات
5.457 10/12/1390فايل پرداخت حقوق بانك سامانرجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي پرداخت نقدي و بانك / فايل پرداخت حقوق براي ارسال به بانك
5.452 05/11/1390فايل پرداخت حقوق بانك ملت - قرض الحسنهرجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي پرداخت نقدي و بانك / فايل پرداخت حقوق براي ارسال به بانك
5.449 17/10/1390فايل پرداخت حقوق بانك ملت - استان البرزرجوع كنيد به : گزارشات / ليستهاي پرداخت نقدي و بانك / فايل پرداخت حقوق براي ارسال به بانك
5.445 08/08/1390افزايش سرعت باز شدن فرمهاي ويرايش اطلاعات پرسنليرجوع كنيد به : ليست پرسنل / ويرايش
5.437 05/06/1390تغيير نمايش سال مالي در صفحه اصلي برنامهبراي حالتهايي که سال مالي از اول فروردين شروع نشود ، نمايش سال مالي در صفحه اصلي برنامه به صورت 90-89 خواهد بود
5.434 12/05/1390تغيير مکان منوهاي صفحه اصليتغييرات زير در صفحه اصلي برنامه صورت گرفته است :

- منوي "پشتيباني" به زير منوي "نگهداري" منتقل شده است