نرم افزار انبار كاربرد كامپيوتر (به همراه حسابداری انبار)

 

         اطلاعات پايه

         معرفي انبارها :

          -  تعيين قيمت گذاري حواله ها در هر انبار به روشهاي ميانگين،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداري

          -  امكان قيمت گذاري حواله ها با توجه به ويژگي هاي كالا

          -  امكان تعيين نحوه ثبت سند حسابداري به تفكيك انبارها

          -  امكان ثبت موجودي منفي براي كالاها

          -  تعيين نحوه شماره گذاري اسناد (اتوماتيك و دستي)

          -  تنظيم سطح دسترسي كاربران به هر انبار

 

         معرفي كالاها : 

         -  گروه بندي كالا در 5 سطح جهت استفاده در گزارشات

         -  معرفي 3 واحد مختلف براي هر كالا بصورت :

            نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه

         -  امكان ثبت كد حساب معين براي كالا

         -  امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قيمت اسناد (به صورت ثابت و متغیر) و نمایش در گزارشات

         -  ویژگی های کالا : در سیستم امکان معرفی 20 ویژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فني، سريال، سري ساخت و ...). این ویژگیها با

            اتصال به هر کالا موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ویژگیهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب

            خارج نماید. این اقدام باعث امتیازات زیر می گردد:

            كنترلهاي مربوط به خروج كالاها با ويژگي

            ردیابی کالاها جهت نمایش ورود و خروج هر کالا به تفکیک ویژگی در گزارشات

            قیمتگذاری حواله های انبار به تفکیک ویژگی ها

         -  تعيين قيمت پيش فرض براي هر واحد كالا

         -  امكان معرفي قيمتهاي مختلف براي هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار

         -  امكان ثبت از باركد و دیتا کالکتور جهت معرفي كد كالاها و استفاده مستقیم در اسناد انبار

         -  امکان تولید بارکد برای کالاها با توجه به ویژگیهایی که در خط تولید و بسته بندی مورد نیاز است.

         -  امكان فراخواني اطلاعات از باسكول ديجيتال

 

         معرفي تحويل دهندگان / گيرندگان :

         -  معرفي تحويل دهندگان / گيرندگان     

         -  تعيين كد حساب (حسابداري) براي تحويل دهندگان / گيرندگان

         -  گروه بندي تحويل دهندگان / گيرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات

 

         امكانات :

         -  امكان معرفي مراكز هزينه در 3 سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات 

         -  معرفي ارزها و معرفي نرخ برابري آنها با ريال

         -  معرفي انواع سند وارده و صادره

         -  امكان تعيين نحوه ثبت سند حسابداري به تفكيك انواع سند

         -  تعيين اسناد انبار مرتبط با سيستمهاي خريد و فروش

         -  امكان مستثني كردن هر نوع سند از قيمتگذاري

         -  تعيين گروه هاي تحويل دهنده / گيرنده مرتبط با هر نوع سند

         -  امكان معرفي فرمول ساخت و ثبت اتوماتیک رسیدها و حواله های مرتبط

         -  كنترلهاي مربوط به ذخيره و ويرايش اسناد با امكان تعيين سطح دسترسي كاربران از قبيل :

            هشدار جهت نقاط بحراني ، سفارش و ...

            كنترل موجودي در اسناد

         -  طراحي فرم هاي چاپ اسناد انبار


  -  معرفی سه نرخ متفاوت برای هر واحد کالا جهت استفاده در اسناد وارده و صادره  

  -  معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد وارده و صادره مرتبط به صورت اتوماتیک

  -  معرفی 20 ویژگی برای هر کالا جهت ردیابی ورود و خروج کالاها و قیمتگذاری به تفکیک آنها

  -  امکان درج اسناد انبار به تاریخهای قبل

  -  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری به تفکیک انواع سند و انواع انبار

  -  بازیابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغییر اسناد وارده

  -  مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دریافت قیمت از یکدیگر

  -  ثبت سفارشات خرید و فروش و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره

  -  ثبت رسیدهای موقت و کنترل کیفیت کالا

  -  استفاده از بارکدخوان و باسکول جهت ورود و خروج کالا از انبار

  -  تولید بارکد از خط تولید و بسته بندی

  -  ثیت اتوماتیک سند مغایرت انبارگردانی در انبار و حسابداری

  -  انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان اسناد انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر

      (بین چند دیتابیس) منتقل شده و در صورت موجود نبودن اقلام سند مبدا (مثل تحویل دهنده/تحویل گیرنده و یا کالا) در اطلاعات گروه مقصد، این اطلاعات نیز به

      طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

   -  نمایش مانده موجودی کالا به تفکیک تحویل دهندگان

   -  برآورد تولید و قیمت محصول و کنترل موجودی تولید با استفاده از فرمول ساختهای معرفی شده

   -  کنترل سفارشات در اسناد وارده و صادره و گزارش سفارشات تولید شده

   -  امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

   -  گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری

       استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

  معرفي انبارها :

  -  تعيين قيمت گذاري حواله ها در هر انبار به روشهاي ميانگين،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداري

  -  امكان قيمت گذاري حواله ها با توجه به ويژگي هاي كالا

  -  امکان تعیین کالاها در هر انبار

  -  امكان تعيين نحوه ثبت سند حسابداري به تفكيك انبارها

  -  امكان ثبت موجودي منفي براي كالاها

  -  تعيين نحوه شماره گذاري اسناد (اتوماتيك و دستي)

  -  تنظيم سطح دسترسي كاربران به هر انبار

 

  معرفي كالاها : 

  -  گروه بندي كالا در 5 سطح جهت استفاده در گزارشات

  -  معرفي 3 واحد مختلف براي هر كالا بصورت :

     نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه

  -  امكان ثبت كد حساب (حسابداري) براي كالا و گروه کالا

  -  امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قيمت اسناد (به صورت ثابت و متغیر) و نمایش در گزارشات

  -  تعيين قيمت پيش فرض براي هر واحد كالا

  -  امكان معرفي گروه های قيمت براي هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار :

     سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت

     امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل

     امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا

  -  امكان ثبت از باركد و دیتا کالکتور جهت معرفي كد كالاها و استفاده مستقیم در اسناد انبار

  -  امکان تولید بارکد برای کالاها با توجه به ویژگیهایی که در خط تولید و بسته بندی مورد نیاز است.

  -  امكان فراخواني اطلاعات از باسكول ديجيتال

 

  معرفي تحويل دهندگان / گيرندگان :

  -  معرفي تحويل دهندگان / گيرندگان 

  -  تعيين كد حساب (حسابداري) براي تحويل دهندگان / گيرندگان

  -  گروه بندي تحويل دهندگان / گيرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات

  -  امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به هر گروه تحويل دهندگان / گيرندگان

 

  امكانات :

  -  ویژگی های کالا : در سیستم امکان معرفی 20 ویژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فني، سريال، سري ساخت و ...). این ویژگیها با اتصال به هر کالا

     موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ویژگیهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب خارج نماید. این اقدام باعث امتیازات

     زیر می گردد:

     كنترلهاي مربوط به خروج كالاها با ويژگي

     ردیابی کالاها جهت نمایش ورود و خروج هر کالا به تفکیک ویژگی در گزارشات

     قیمتگذاری حواله های انبار به تفکیک ویژگی ها

  -  امکان معرفی 20 مشخصه برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان جهت استفاده در اسناد و گزارشات

  -  امكان معرفي مراكز هزينه در 3 سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات 

  -  معرفي ارزها و معرفي نرخ برابري آنها با ريال

  -  معرفي انواع سند وارده و صادره

  -  امكان تعيين نحوه ثبت سند حسابداري به تفكيك انواع سند

  -  تعيين اسناد انبار مرتبط با سيستمهاي خريد و فروش

  -  امكان مستثني كردن هر نوع سند از قيمتگذاري

  -  تعيين گروه هاي تحويل دهنده / گيرنده مرتبط با هر نوع سند

  -  امكان معرفي فرمول ساخت و ثبت اتوماتیک رسیدها و حواله های مرتبط

  -  كنترلهاي مربوط به ذخيره و ويرايش اسناد با امكان تعيين سطح دسترسي كاربران از قبيل :

     هشدار جهت نقاط بحراني ، سفارش و ...

     كنترل موجودي در اسناد

  -  طراحي فرم هاي چاپ اسناد انبار

  -  امکان انتقال مانده سفاشات و رسیدهای موقت استفاده نشده به دوره مالی بعد

  -  نمایش مانده سفارشات در اسناد انبار

  -  کنترل منفی شدن سفارشات هنگام ذخیره اسناد انبار با اعلام هشدار یا خطا

  -  کنترل منفی شدن موجودی کالاها برای یک تحویل گیرنده (مورد نیاز انبارداری امانی)

    -  ثبت اسناد وارده (قبض ورود كالا و برگشت از فروش و ...) و صادره (حواله خروج كالا ، برگشت از   خريد و...)

    -  ثبت رسيدهاي موقت و امکان کنترل کیفیت کالاها و تایید آنها جهت ثبت در اسناد وارده و رد آنها جهت حواله ضایعات

    -  ثبت اسناد با وضعيتهاي موقت ، تاييد ، تصویب و باطل

    -  امکان درج اسناد انبار به تاریخهای قبل

    -  امکان مرتب سازی شماره اسناد انبار به صورت اتوماتیک

    -  قيمتگذاري اتوماتيك اسناد صادره بر اساس روش تعيين شده هر انبار (ميانگين، FIFO، LIFO)

    -  بازیابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغییر اسناد وارده 

    -  مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دریافت قیمت از یکدیگر  

    -  امكان ثبت نرخ ارزي در اسناد ورودي

    -  تعيين مراكز هزينه و شماره اموال در اسناد وارده و صادره

    -  ثبت سند از دستگاه باركد خوان

    -  امكان ثبت ويژگي كالا در اسناد وارده و انتخاب شماره فايل در هنگام صدور اسناد صادره 

    -  امكان ثبت سفارشات خريد و فروش و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره

    -  امکان ثبت اسناد مربوط به انتقال بین انبارها

 

    انبارگرداني

    -  امکان ثبت شمارشهای فیزیکی انبار تا 3 مرتبه و امکان ثبت تغييرات موجودي حين شمارش

    -  امكان انجام انبارگرداني به تفكيك ویژگیهای کالا

    -  امكان ثبت اسناد مغایرت جهت وارده ها و صادره ها

    -  امکان ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره با توجه به انبارگردانی و ثبت مغایرتهای آن

    -  امكان انبارگرداني به دفعات دلخواه در هر دوره مالي

 

     حسابداري انبار :

     -  صدور اتوماتيك اسناد حسابداري قبوض ورود و حواله هاي انبار و مغايرت انبارگرداني

     -  تعيين نحوه ثبت سند حسابداري اتوماتيك هر نوع سند انبار و مغايرت انبارگرداني

     -  امكان ثبت هزينه هاي اضافي (حمل ، كارمزد انبارداري و...) در اسناد حسابداري انبار

 

     ارتباط سيستم انبار با سيستمهاي خريد و فروش :

     -  امكان تخصيص اتوماتيك شماره سفارش ( بر اساس تاريخ تحويل ، اولين سفارشي را كه داراي مانده است ابتدا خارج مي كند )

     -  امكان ثبت سفارشات خريد و فروش در انبارداري و ارتباط آن ها به اسناد وارده و صادره

 

    امكانات عمومي گزارشات

    كليه گزارشات در صورت نياز، به تفكيك تحویل دهنده/گیرنده، كالاها، گروههاي كالا و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي

    در آنها پيش بيني شده است.

    امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

    امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش 

    امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

    امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز 

    امكان تهيه نمودار از گزارشات 

    امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

    امكان ارسال گزارشات از طريق Email

    امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

    قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

    گزارشات

    -  فهرست انبارها، كالاهـا و گروه هاي كالا، اشخاص و گروه هاي اشخاص، مراكز هزينه، محصولات و اسناد

    -  گردش اسناد ورودي و خروجي

    -  كاردكس كالا (ریالی - تعدادی)

    -  صورت اسناد وارده و صادره

    -  گردش رسيدهاي موقت

    -  گردش سفاشات

    -  صورت ريز مانده سفارشات 

    -  صورت برآورد سفارشات 

    -  گردش تحويل دهندگان / گيرندگان و گروه هاي تحويل دهندگان / گيرندگان

    -  گردش گروه هاي كالا

    -  گردش كالا به تفكيك انبار

    -  گردش كالا به تفكيك نوع سند و ارز

    -  گردش مراكز هزينه

    -  گردش كالا با لينك خريد و فروش

    -  موجودي كالا با تفكيك ويژگي كالا و انبار و نوع سند

    -  موجودي كالا با احتساب سفارشات

    -  كنترل موجودي كالا با سفارشات به صورت تحليلي

    -   موجودي گروه هاي كالا به تفكيك انبارها و نوع سند

    -  صورتخلاصه سفارشات، مراكز هزينه، گروه هاي كالا، اشخاص و گروه هاي اشخاص

    -  برچسب (تگ) انبارگرداني

    -  ليست شمارش انبارگرداني

    -  برآورد توليد : با استفاده از فرمول ساخت تعریف شده برای هر محصول این گزارش می تواند با نمایش و مغایرتگیری از "کالاهای تشکیل دهنده یک محصول (به

       همراه موجودی مقداری و مبلغی آنها)" و "مقدار درخواستهای محصول انتخاب شده"، کسری آنها را جهت تولید مجدد محصول انتخابی نمایش داده و موجب برآورد

       مقداری و مبلغی تولید آتی آن محصول گردد. 

    -  برآورد قيمت محصول : این گزارش با استفاده از مانده موجودی ریالی مواد تشکیل دهنده هر محصول، بهای تمام شده آن محصول را جهت برآورد تولید

       نمایش می دهد.

    -  كنترل موجودي توليد : در این گزارش، سیستم مغایرت بین مقادیر تعریف شده در فرمول ساخت هر محصول و مقادیر استفاده شده در اسناد را برای همان

       محصول مورد بررسی قرار داده و انحراف آنها را جهت کنترل موجودی محصولات تولید شده نمایش می دهد.

    -  امكان اخذ گزارشات موجودي و گردش كالاها بصورت تجميعي در ماهها و سالهاي مختلف

  امكان لينك به سيستمهاي خريد و فروش ، حسابداري و … و ثبت اتوماتيك اسناد از آن سيستمها

  راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.

  كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه

  امكان رويت تغييرات جديد برنامه

  امكان تنظيم ستونهاي مربوط به گزارشات و اسناد

  امكان معرفي كليدهاي ميانبر در برنامه

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 - Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN - 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g - Cpu III 800   

نسخهتاریخعنوانشرح
5.895 31/02/1396گزارش قيمت تمام شده توليدرجوع كنيد به : گزارشات / توليد / گزارش قيمت تمام شده توليد
5.889 30/01/1396امکان تعيين دسترسي تغيير ملاحظات ، تحويل دهنده/گيرنده و شرح بند در اسناد انبارداريرجوع كنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
5.887 26/01/1396امکان ثبت ويژگي هاي کالا از روي ليست اطلاعات قبلا معرفي شدهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالا / ويژگي هاي کالا / ستون ليست
در صورت استفاده از اين امکان ، ويژگي هاي کالا قبلا معرفي مي شوند و هنگام صدور سند از آنها استفاده مي شود
* توجه : براي فعال سازي اين امکان بايد با شرکت کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
5.887 26/01/1396امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
5.886 14/01/1396"درخواست کالا" اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / درخواستهاي کالا
5.877 19/11/1395افزايش چشمگير سرعت برخي گزارشات رجوع کنيد به :
گزارشات / موجودي / گزارشات زير :
- موجودي کالا با احتساب سفارشات
- كنترل تحليلي موجودي كالا
- كنترل موجودي كالا
5.874 13/11/1395بررسي درستي اسناد اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري
5.871 28/10/1395اضافه شدن ستونهاي کد و نام گروه کالا به گزارش "گردش سفارشات"رجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها / گردش سفارشات / امکانات / تنظيم ستونها
5.871 28/10/1395امکان ثبت هر سند انبار در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر سند انبار در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
5.864 06/09/1395امکان عدم دسترسي به تغيير مقادير اسناد وارده / صادره در انباررجوع كنيد به : منوي اصلي / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
5.862 24/08/1395امکان بازسازي مبالغ اسناد براي تمام انبارهارجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري / بازسازي مبالغ اسناد / گزينه : "بازسازي مبالغ براي تمام انبارها انجام شود"
5.862 24/08/1395امکان بازسازي مبالغ "بر اساس تمام ويژگي هاي کالا"رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / انبارها / جديد يا ويرايش / تمام ويژگي ها کالا در قيمت گذاري لحاظ مي شوند
5.862 24/08/1395امکان تنظيم هشدار يا خطا يا عدم کنترل در صورت تکراري بودن شماره سفارشرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
5.857 05/08/1395پروژه ها اضافه شدندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / پروژه ها
يا
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / پروژه ها

امکان ثبت پروژه ها در اسناد انبارداري و سفارشات وجود دارد
5.856 01/08/1395امکان پيش تنظيم ستونهاي تعدادي از گزارشاتبراي اين گزارشات ، امکان فوق فراهم شد :
گزارش "موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا"
گزارش "گردش کالا- قديمي"
گزارش "گردش کالا- جديد"

رجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- قديمي / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- جديد / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها

جهت افزايش سرعت گزارش ، مي توانيد قبل از اخذ گزارش ، ستونهاي را تنظيم نماييد . در صورتي که بعضي ستونها را که لازم نداريد از گزارش حذف کنيد ، اين کار سرعت گزارش را افزايش خواهد داد
5.854 27/07/1395امکان پيش تنظيم ستونهاي گزارش موجودي کالا جهت افزايش سرعترجوع كنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي کالا / صفحه کنترل گزارش / پيش تنظيم ستونها

جهت افزايش سرعت گزارش ، مي توانيد قبل از اخذ گزارش ، ستونهاي را تنظيم نماييد . در صورتي که بعضي ستونها را که لازم نداريد از گزارش حذف کنيد ، اين کار سرعت گزارش را افزايش خواهد داد
5.852 17/07/1395امکان پرکردن اسناد انبارداري و رسيدهاي موقت و سفارشات از فايل اکسلرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از فايل اکسل
5.851 12/07/1395گزارش "موجودي كالا به تفكيك يک ويژگي" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك يک ويژگي
5.847 29/06/1395امکان ثبت اتوماتيک "برگشت از فروش يا خريد" از روي "فاکتور فروش يا خريد"رجوع كنيد به : ليست اسناد / اسناد انبارداري / جديد

وقتي نوع سندي را متناظر با "برگشت از فروش" يا "برگشت از خريد" در سيستم خريد و فروش تنظيم مي کنيد ، هنگام صدور سند جديدي از آن نوع ، امکان انتخاب فاکتور فروش يا خريد را خواهيد داشت. با اين کار ، متن فاکتور اتوماتيک در سند انبار پر مي شود

توجه : براي استفاده از اين امکان بايد اطلاعات به سيستم خريد و فروش لينک باشند
5.846 23/06/1395امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا هنگام ذخيره سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشحصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد

- امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا در انبار
- امکان کنترل منفي شدن موجودي کالا در انبار با احتساب مانده سفارشات
5.845 13/06/1395امکان انتقال مشخصه هاي اضافي از اسناد وارده يا صادره هنگام ثبت خريد و فروشرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات خريد و فروش / ثبت اسناد وارده از انبار يا ثبت اسناد صادره به انبار/ مشخصه هاي اضافي منتقل شوند
5.844 09/06/1395مشخصات اضافي به گروههاي کالا اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها / مشخصات اضافي گروههاي کالا
5.841 31/05/1395امکان تعريف سه نوع هزينه اضافي در اسناد واردهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد

همچنين در صورت لينک به حسابداري رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت هزينه هاي اضافي

هزينه هاي اضافي بصورت جداگانه براي اسناد وارده ثبت مي شوند و مبالغ آنها در کاردکس و موجودي کالا منظور مي شود. براي ثبت حسابداري مي توان اين هزينه ها را در حساب هاي جداگانه اي ثبت نمود
5.839 25/05/1395امکان عدم انتقال به شعب بعد از مرتب سازي اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات . دستور "انتقال به شعب" / گزينه "بعد از مرتب سازي اسناد"
5.838 04/05/1395امکان يکسان سازي اطلاعات تحويل دهندگان/گيرندگان با خريداران/فروشندگان در خريد و فروشرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / تحويل دهندگان-گيرندگان / عمليات / يکسان کردن با خريداران-فروشندگان در خريد و فروش
5.833 13/04/1395امکان ثبت محصول به عنوان مرکز هزينه هنگام ثبت حسابداري اسناد انباررجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت اسناد وارده يا ثبت اسناد صادره / کد محصول به عنوان مرکز هزينه به حسابداري منتقل شود
5.833 13/04/1395امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
5.830 31/03/1395امکان کنترل منفي شدن مانده سفارشات هنگام ذخيره سفارشاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / سفارشات

هنگام ذخيره سفارشات خريد/فروش ، امکان کنترل منفي شدن مانده سفارشات فراهم شد
5.828 09/03/1395امکان ثبت حسابداري فقط براي اسناد تاييد شده يا تصويب شدهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / وضعيت اسناد جهت ثبت
5.828 09/03/1395لحاظ کردن تاريخ سفارشات در کنترل موجودي با سفارشاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امكانات ذخيره اسناد / در كنترل موجودي كالاها ،‌ مانده سفارشات نيز لحاظ شود / تاريخ سفارشات
5.825 21/02/1395انتقال تحويل دهنده/گيرنده در پرکردن سفارشات در رسيدهاي موقت يا اسناد انبارداريرجوع كنيد به :

اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار" / تحويل دهنده-گيرنده
5.825 21/02/1395امکان ثبت تصوير کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / تصوير کالا
5.824 15/02/1395امکان تنظيم "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"رجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / جديد / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"
توسط اين دستور مي توانيد تنظيم کنيد که فقط سفارشات "تاييد شده" يا "تصويب شده" قابل پر شدن در اسناد انبارداري باشند
5.816 04/12/1394امکان چند کنترل ديگر هنگام ذخيره سفارشاتکنترلهاي زير هنگام ذخيره سفارشات اضافه شدند :
کنترل مقدار منفي يا صفر در بند
کنترل تكراري بودن كالاها
کنترل خالي بودن تحويل دهنده يا گيرنده

رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ذخيره اسناد / سفارشات
5.813 25/11/1394امکان ثبت پيوست براي سفارشاترجوع كنيد به :
ليست اسناد / سفارشات خريد يا فروش يا توليد / عمليات / پيوست اسناد
يا
ليست اسناد / سفارشات خريد يا فروش يا توليد / جديد يا ويرايش / عمليات / پيوست اسناد
5.805 30/08/1394امکان چاپ بارکدهاي ثبت شده براي کالاهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / بارکدها / چاپ
5.802 12/08/1394دسترسي به صدور سند جديد، ويرايش سند و حذف سند براي انواع مختلف اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انواع سند / عمليات / دسترسي کاربران
يا
اطلاعات پايه / انواع سند / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران
5.801 09/08/1394امکان دسترسي به صدور سند جديد ، ويرايش و حذف سند براي انواع مختلف اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / انواع سند / عمليات / دسترسي کاربران
يا
اطلاعات پايه / انواع سند / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران
5.778 20/02/1394"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
5.777 15/02/1394تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
5.776 08/02/1394بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
5.762 13/10/1393امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.762 13/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.761 10/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.758 24/09/1393اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
5.757 11/09/1393امکان ثبت موجودي اول دوره از روي گزارش موجودي کالارجوع کنيد به :
گزارشات / موجودي / موجودي كالا به تفكيك ويژگيهاي كالا / کليک راست / ثبت موجودي اول دوره
يا
گزارشات / موجودي / موجودي كالا / کليک راست / ثبت موجودي اول دوره
5.751 01/07/1393امکان جستجو در صفحه ويرايش گروههاي قيمت کالارجوع کنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / گروههاي قيمت کالا / جديد يا ويرايش
5.740 09/04/1393امکان نمايش و کنترل موجودي کالا به تفکيک ويژگي هاي کالارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / انبارها / جديد يا ويرايش / گزينه "در کنترل و نمايش موجودي ، ويژگي هاي کالا لحاظ شوند"
5.736 27/03/1393امکان ثبت اسناد انبار از فايل بارکدرجوع كنيد به : ليست اسناد انبارداري / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از فايل بارکد

توجه : براي فعال شدن اين منو ، بايد در اطلاعات پايه / ساير مشخصات دستور بارکد را اضافه کنيد و پركردن اسناد از فايل باركدفعال نماييد
5.736 27/03/1393امکان تعيين دسترسي کاربران به ثبت سفارشات براي يک گروه کالارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / گروههاي کالا / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران

توجه : براي فعال شدن اين امکان ، بايد در اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها گزينه "امکان محدود کردن دسترسي کاربران به گروههاي کالا" را فعال کنيد