نرم افزار حسابداري کاربرد کامپیوتر (
مالي و صنعتي)

    تنظيم شروع و پایان دوره مالي (شمسي- ميلادي)

    تعريف ارز و حسابهاي ارزي و نرخهاي برابري آنها جهت استفاده در اسناد

    طراحی فرمهای چاپ اسناد حسابداري ، چكهاي پرداختني و گزارشات

    انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان اسناد انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر

     (بین چند دیتابیس) منتقل شده و حسابهای بكار رفته در اسناد انتخابی در صورت موجود نبودن در كدينگ گروه مقصد به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

    امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت ، در گروهي (ديتابيسي) ديگر

    نگهداري سابقه عمليات انجام شده روي هر سند حسابداري

    ادغام اسناد حسابداري با يكديگر

    معرفي مراكز هزينه و پروژه ها جهت استفاده در اسناد به صورت شناور

    گزارش گردش مركز هزينه ، پروژه و زيرحساب (تفصيليهاي شناور) در حسابهاي مرتبط

    نمايش اسناد به صورت روزانه و يا ماهانه جهت استفاده در دفترنويسي

    امكان سررسيدنامه (ثبت اطلاعات چك در اسناد و گزارشگيري از آنها)

    ذخيره اتوماتيك اسناد در حافظه موقت و امكان بازيابي سند بعد از خروج ناگهاني (مثل قطع شدن برق) 

    امكان عطف سندي به سند ديگر  و استفاده از آن جهت تهيه گزارش اقلام باز (عطف نشده)

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین و با فرمهاي چاپ مختلف به همراه نمايش نمودار گزارش

    تنظيم نمايش اتوماتيك گزارشات مربوط به چك ، هنگام اجراي برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)

    مغايرت گيري بانكي به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك

    گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری

     استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند. 

    ثبت و ويرايش اطلاعات حسابها در نمودار درختي

    معرفي كدينگ حسابها در 7 سطح (كل، معين و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزينه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها

    تعريف هر سطح حساب با حداكثر طول كد 9 رقمي و امكان تغيير كد حساب حتي با وجود گردش

    گروه بندي حسابها (دائمي يا موقت) در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غير اجباري)

    معرفي زیرحسابها (حسابهاي تفصيلي شناور) با گروه بندي دلخواه و انتساب آنها به حسابهاي مورد نياز

    تعريف مراكز هزينه ( در سه سطح ) با تعيين نوع مركز (توليدي - خدماتي -  سربار)

    معرفي پروژه ها جهت استفاده در عمليات حسابداري پيمانكاري و خدماتي

    سرشكن كردن هزينه ها بين مراكز هزينه براي حسابهاي هزينه اي به صورت اتوماتيك با ايجاد فرمول تسهيم

    تعريف حسابهاي ارزي و مشخص كردن ارز پيش فرض براي هر حساب همراه با تنظيم دقت اعشار آن

    تعريف ارزها و نرخ برابري آن ها با ريال 

    معرفي ماهيت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهاي بدون ماهيت

    تعيين حسابهاي سررسيدنامه (اسناد دريافتني و پرداختني) جهت ثبت اطلاعات چكها در اسناد و گزارشگيري از عمليات چك 

    معرفي واحد مقدار براي حسابهاي مورد نياز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمايش آنها در گزارشات

    معرفي انواع سند ( عادي ، سود و زياني، افتتاحيه ، اختتاميه و... )

    معرفي بانكها، صندوقها، اسناد دريافتني، پرداختني و در جريان وصول جهت اخذ گزارش برآورد نقدينگي

    تعيين دسترسي كاربران به حسابها در هر سطح  و اجراي آن در اطلاعات پايه، اسناد و گزارشات

    امكان بستن اسناد در محدوده هاي تاريخي بطوريكه كاربران اجازه تغيير در آن محدوده را نداشته باشند

    تعريف مشخصه (فیلد) اضافي در حسابها و اسناد جهت استفاده در گزارشات

    ثبت اسناد حسابداري و تنظيم كنترلهاي بالانس بودن و توالي تاريخ و شماره اسناد

    ثبت اسناد يادداشت  (اسنادي با اطلاعات كامل يا ناقص كه در گزارشات نمايش داده نمي شوند)

    تبديل اسناد يادداشت به عادي در صورت نياز

    ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاريخ سررسيد، شماره، مبلغ، طرف مقابل و...)

    امكان معرفي دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد

    راس گيري چك در اسناد حسابداري

    درج و حذف اسناد در تاريخهاي گذشته و مابين اسناد قبلي

    امكان مرتب سازي اتوماتيك اسناد بر اساس شماره و تاريخ

    ادغام چند سند در سندي جديد با امكان حفظ اسناد ادغام شده

    اختصاص يك شماره مبنا (غير قابل تغيير) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتيك

    ثبت مقدار براي هر بند سند ( در صورت لزوم )

    تسهیم اتوماتیک هزينه ها بين مراكز هزينه

    ثبت ارز، مبلغ ارزی و نرخ برابری آن براي هر بند سند جهت حسابهاي ارزي

    ثبت سند در سه وضعيت موقت ، دايم يا تاييد و ايجاد سطح دسترسي كاربران براي هر وضعيت

    امكان دسترسي به كليه گزارشات و اطلاعات پايه از داخل اسناد

    نمايش ايجاد كننده، ويرايش كننده و تاييد كننده هر سند در ليست اسناد و چاپ سند

    نمايش و كنترل مانده و ماهيت حسابها در اسناد

    نمایش مانده پروژه در اسناد

    ذخيره اتوماتيك سند در حال ويرايش (در صورت قطع برق، سند در حال ويرايش از بين نمي رود)

    پر کردن تمامی اطلاعات سند از روي اسناد ديگر

    ثبت سند از فايل Excel

    امكان جستجو داخل سند

    قابليت تنظيم فرمها و ستونها در اسناد

    امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهيه گزارش اقلام باز

    پيوست هر نوع فايل به اسناد

 

    ثبت اسناد اتوماتيك شامل :

    سند چكهاي پرداختني شامل عمليات صدور و پاس كردن چكها به طور جداگانه و یا همزمان

    سند چكهاي دريافتني شامل عمليات دريافت، در جريان وصول، وصول يا برگشت چك و واگذاري چكها

    سند افتتاحيه

    سند اختتاميه

    سند سود و زيان و بستن حسابهاي موقت

    امكانات عمومي گزارشات

    کلیه گزارشات در صورت نياز در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.

    امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

    امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش

    امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

    امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز

    امكان تهيه نمودار از گزارشات

    امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

    امكان ارسال گزارشات از طريق Email

    امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

    قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

    فهرستها

    فهرست گروههاي حساب، سطوح حسابها، زير حسابها (حسابهاي شناور)، مراكز و كليدهاي هزينه، پروژه و اسناد

      

    ترازها

    تراز دفاتر ( چهار ستوني ، هشت ستوني ، ارزي ، مقداري )

    تراز گروههاي حساب

    ترازنامه پايان سال به صورت T 

    تراز تحلیلی (تجزيه سني)

    تراز هشت ستوني از مراكز هزينه

    صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمي

    چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمي

     

    دفاتر و گردش

    دفتر روزنامه (در صورت نياز به تفكيك حساب)

    دفتر حساب ( ريالي ، ارزي ، مقداري و تجميعي )

    دفتر و گردش مراكز هزينه و پروژه

    گردش زير حسابها ( حسابهای تفصیلی شناور )

    گزارش اقلام باز (از بندهاي عطف شده در اسناد)

    گزارش صورت مغايرت بانكي (تعيين مغايرت بانكي بطور اتوماتيك از فايل دريافتي از بانك )

 

    صورتهاي خلاصه

    صورت خلاصه مراكز هزينه ( شامل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم كه از تسهيم هزينه ها بدست مي آيد )

    صورت خلاصه پروژه ها

    صورت خلاصه زير حسابها

    صورت خلاصه حسابهاي بدون گردش

    گزارش برآورد نقدينگي (از بانكها و صندوقهاي تعريف شده در اطلاعات پايه)

 

    سررسيد نامه

    صورت خلاصه چكها (گزارشي كامل از چكها در وضعيتهاي مختلف)

    سابقه چك (تاريخچه از عمليات انجام شده بر روي هر چك)

    ليست چكهاي دريافتي / پرداختي به تفكيك طرف حساب و وضعيت چك ( برگشتي ، وصول شده و...)

    ليست چكهاي تحويلي

     

    گزارشات تجميعي

    گزارشات تجميعي (مقايسه اي) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها يا ماههاي مختلف به صورت ريالي، ارزي و مقداري

 

    طراحي گزارشات

    طراحي گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زيان

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای  :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 - Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN - 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g - Cpu III 800   


نسخهتاریخعنوانشرح
5.904 12/02/1396افزايش سرعت گزارشات دفتر حساب تجميعي،دفتر کل ماهانه و دفتر حساب- لينک خريد و فروشرجوع كنيد به :

گزارشات /
دفاتر /
دفتر حساب تجميعي
دفتر کل ماهانه
دفتر حساب- لينک خريد و فروش
5.901 02/02/1396افزايش سرعت گزارش دفتر حسابرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر حساب-ارزي يا دفتر حساب-مقداري
5.900 21/01/1396امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
5.885 28/10/1395امکان انتخاب پروژه در گزارش تراز تحليليرجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز تحليلي
5.879 17/09/1395گزارش صورت سود و زيان اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت سود و زيان
5.878 06/09/1395امکان "ساختن اتوماتيک حسابها و مراکز هزينه و پروژه ها" در انتقال به گروه وابستهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پايه اي که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتيک ايجاد مي شوند
5.874 02/08/1395گزارش "دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني
5.872 27/07/1395مشخصات قرارداد به پروژه ها اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / پروژه ها / جديد يا ويرايش
5.871 14/07/1395امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
5.869 03/07/1395گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف-2" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف - 2
5.861 17/05/1395گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1"رجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1
5.850 26/11/1394امکان اخذ گزارش دفتر حساب يا دفتر روزنامه بصورت جمع بندهاي در سطح معينرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر روزنامه
5.845 23/09/1394امکان بالانس کردن اتوماتيک سند موقع ويرايشرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوي فوق و يا زدن کليدهاي Ctrl+X سند بطور اتوماتيک بالانس مي شود
5.845 23/09/1394امکان ثبت "سند معکوس" اضافه شدرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / سند معکوس
5.831 16/06/1394امکان ارسال پيامک در صفحه ويرايش سندرجوع كنيد به : ليست اسناد / چديد يا ويرايش / عمليات / ارسال توسط پيامک
5.817 19/03/1394گزارش "دفتر کل ماهانه" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
5.814 11/03/1394امکان اعلام خطا يا هشدار در چاپ مجدد اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند
يا
ليست اسناد / جديد يا ويرايش/ تنظيمات / ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند

توجه : اگر فرم چاپ خاصي استفاده مي کنيد ، بايد آن فرم چاپ طوري تنظيم شود که از طريق پيش نمايش قابل چاپ نباشد. جهت تنظيم فرم چاپ با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل نماييد
5.808 20/02/1394"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
5.807 15/02/1394تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
5.805 06/02/1394بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
5.785 13/10/1393امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.785 13/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.784 10/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.782 24/09/1393اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
5.773 18/06/1393امکان نمايش نام کامل سطوح قبلي حسابها در ليست حسابها داخل اسنادرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / نگهداري / تنظيمات (امکانات ويرايشي و ذخيره اسناد) / امکانات ويرايشي /
حسابها / نمايش سطوح قبلي حسابها در ليست حسابها
5.767 21/04/1393* امکان تعيين اندازه فانت پرفراژ چکرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / فرمهاي چاپ چک / جديد يا ويرايش / چاپ مبلغ در زمينه / اندازه فانت زمينه
5.759 06/12/1392امکان مقايسه اسناد با گروه وابستهرجوع كنيد به : ليست اسناد / نگهداري / مقايسه اسناد با گروه وابسته

توجه: براي فعال بودن اين گزينه ، بايد گزينه "اسناد تعيين شده همزمان در گروه وابسته ذخيره شوند" در اطلاعات پايه / مشخصات عمومي /اسناد فعال شده باشد
5.756 25/11/1392امکان مشاهده آخربن فاکتور فروش متناظر با هر حساب در گزارش تراز دفاتررجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / ترازدفاتر / گزينه نمايش آخرين فاکتور فروش هر مشتري

با انتخاب گزينه فوق ، ستونهاي شماره ، تاريخ و ... آخرين فاکتور فروش به گزارش اضافه مي شوند و با کليک راست روي گزارش امکان مشاهده آن را خواهيد داشت
5.756 25/11/1392امکان مشاهده آخربن سند حسابداري متناظر با هر حساب در گزارش تراز دفاتررجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / ترازدفاتر / گزينه نمايش آخرين فاکتور فروش هر مشتري

با انتخاب گزينه فوق ، ستونهاي شماره ، تاريخ و ... آخرين سند حسابداري هر حساب به گزارش اضافه مي شوند و با کليک راست روي گزارش امکان مشاهده آن را خواهيد داشت
5.755 20/11/1392وضعيت عودت و واگذاري و برگشتي براي چکهاي پرداختني اضافه شدرجوع كنيد به : سند جديد يا ويرايش سند / صفحه ثبت مشخصات چک براي حساب اسناد پرداختني / وضعيت چک
5.755 20/11/1392مشاهده سند لينک در گزارش دفتر حساب براي اسنادي که از برنامه اي ديگر ثبت شده اندرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب / مشاهده سند لينک
5.754 13/11/1392ليستهاي داخل اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهارجوع کنيد به : ليستهاي داخل اسناد

براي مشاهده اين تغيير ، در هنگام ويرايش سند ، در ليست حسابها ( در حسابداري ) يا کالاها ( در خريد و فروش و انبار ) ابتدا در قسمت جستجو کلمه اي را تايپ کنيد.
سپس کليد Ctrl+F9 يا Ctrl+Enter را بزنيد پنجره بزرگتري باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
5.749 18/10/1392حساب اسناد دريافتني با نوع چک برگشتي اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / حسابها / جديد يا ويرايش
و
اسناد اتوماتيک / ثبت اتوماتيک اسناد دريافتني / برگشت يا عودت چک

براي ثبت چکهاي برگشتي ، مي توانيد حسابي با نوع چک برگشتي معرفي نماييد.
همچنين ، در قسمت صدور اتوماتيک اسناد دريافتني ، دو بخش جهت ثبت اتوماتيک چکهاي برگشتي و عودت شده اضافه شده است
5.748 08/10/1392امکان تهيه فايل براي واريز وجه به حسابهاي بانک سامانرجوع كنيد به : گزارشات / تراز دفاتر / تهيه فايل براي واريز به بانک
5.747 02/10/1392رنگي شدن ستون وضعيت براي اسناد تاييد شده در ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد
5.746 26/09/1392گزارشات : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : گزارشات
براي مشاهده اين تغيير کافي است گزارشي را بگيريد . در ستوني از نوع عبارت فارسي (مانند نام) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
5.745 20/09/1392اطلاعات پايه و اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : ليست اسناد يا اطلاعات پايه
براي مشاهده اين تغيير کافي است در ستوني از نوع عبارت فارسي ( مانند نام در اطلاعات پايه ) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
5.742 04/09/1392امکان انتخاب مرکز هزينه ، پروژه و ارز در صفحه صدور اتوماتيک اسناد دريافتنيرجوع كنيد به : اسناد اتوماتيک / ثبت اتوماتيک اسناد دريافتني
5.740 20/08/1392نمايش / عدم نمايش تاريخ آخرين تغيير سند در گزارش فهرست اسنادرجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها / فهرست اسناد
5.739 12/08/1392امکان جابجايي سطر با ماوس در ويرايش اسناد ( Drag & Drop )رجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش

از اين نسخه ، امکان جابجايي بندهاي اسناد به وسيله ماوس فراهم شده است. براي اينکار کافي است ماوس را به روي بند مورد نظر ببريد ، کليک راست کنيد و کليد ماوس را فشرده نگهداريد. سپس به محلي که مي خواهيد بند مزبور منتقل شود رفته و کليد ماوس را رها کنيد
5.738 06/08/1392امكان ابطال دسته چکها بعد از صدوررجوع كنيد به : ليست اسناد / دسته چکها / ويرايش
5.738 06/08/1392در "تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک" فرمت بانک تجارت تکميل شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتخلاصه چکها / کليک راست روي گزارش / تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک
5.738 06/08/1392در "تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک" فرمت بانک سپه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتخلاصه چکها / کليک راست روي گزارش / تهيه فايل جهت واگذاري چکها به بانک
5.738 06/08/1392امکان تعيين دسترسي به ريز گزارشاترجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تا اين نسخه ، فقط مي توانستيد به هر کاربر دسترسي به يک گروه از گزارشات را بدهيد مثل فهرستها يا گردش ها و ...
از اين نسخه امکان تعيين دسترسي به هر گزارش بطور جداگانه ميسر شده است مثل فهرست حسابها يا فهرست مراکز هزينه يا ترار دفاتر در حسابداري
5.735 13/07/1392تغيير نحوه نمايش اطلاعات تکميلي سطرفرم نمايش اطلاعات تکميلي سطر داخل سند قرار گرفت
5.735 13/07/1392امکان جستجوي پيشرفته در گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / اخذ گزارش مورد نظر / جستجو / جستجوي پيشرفته
5.734 01/07/1392امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
5.731 09/06/1392تغيير نحوه نمايش اطلاعات تکميلي سطردر اسناد ، امکان مشاهده اطلاعات تکميلي مربوط به سطر در حال ويرايش با نام "اطلاعات تکميلي سطر" قابل نمايش است. اين کار با تنظيمات مربوطه در امکانات ويرايشي صورت مي گيرد.
فرم نمايش اطلاعات تکميلي سطر تاکنون فقط داخل سند قرار مي گرفت و تنها در 4 گوشه داخل فرم سند قابل جابجايي بود. از اين نسخه ، اين فرم از سند جدا شده است و قابل استقرار در هر نقطه از مانيتور مي باشد

توضيح : منظور از "اطلاعات تکميلي سطر" اطلاعاتي است از قبيل :
- مانده حساب در حسابداري
- موجودي کالا در انبار
- مانده حساب مشتري در حريد و فروش
و ....
5.729 02/05/1392افزايش سرعت انتقال از مخزن اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / امکانات مخزن اسناد

با بکار گيري روش جديد، زماني که مخزن را به اطلاعات گروه جاري منتقل مي کنيد، سرعت افزايش چشمگيري يافته است
5.726 17/04/1392تنظيم اعلام هشدار يا خطا براي کنترل ارزرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
يا
ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات