تهیه فایل مکانیزه فروش فصلی

با توجه به مقررات جدید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت فایل گزارش فروش فصلی، این امکان در نرم افزار خرید و فروش آماده ارائه گردید. با برقراری این

امکان، کاربر می تواند ضمن گزارشگیری خرید و فروش هر فصل در نرم افزار، فایل آن را نیز به طور اتوماتیک تهیه نموده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با بخش فروش تماس حاصل نمائيد.